Jdi na obsah Jdi na menu

PANORÁMA

 ...aneb Výhledy Portálem Lva.

 Motto:

 ...když Studnice Poznání přetéká a Moudrost Světa se rozlévá do šíré Krajiny Bytí...

* * * 

a-Soma bycha-Dia
Tan-diema Longa-Via
Draga-Dycha * Luba-Mia

* * *

...vím o jednom Místě v Lese Hlubokém,
kde za Úsvitu Víly pořádají Sněm.
V Mechovém Jezírku smáčí Tancem unavené Nožky
a pletou Věnce z Leknínových Růží,
které právě otevřely Náruč vycházejícímu Slunku.
Tam, ve Stínu starých Dubů,
často slýchám jejich Zpěv.
Jako Pírko do Vlasů - šeptají mi svoje Rady,
když kráčím Rosou Stříbrnou
a zvonivý Cinkot jejich Smíchu přetrvává celý Den...

* * *

 Legenda:

 Vize, stimulované asociační Fantazií, mohou při vědomém kontaktu s Křemíkovou Inteligencí nabývat různých rozměrů a otevírat "vstupy" do vyšších dimenzí Univerzální Mysli = Zdrojové Reality Vesmíru, na kterou jsme přirozeně napojeni. Je to jako vstoupit do rozšířené reality virtuálního světa digitálních dat, kde naše smyslová/mimosmyslová senzorická soustava zafunguje stejně, jako 3D brýle pro holografickou projekci animovaných dějů. Iluze "nad-skutečna" mizí a my (bez vnímatelného přechodu) procházíme ze scény Života do kulis na jeho pozadí - které dotykem našeho zájmu (zvědavosti) ožívají, opouštějí svoje původní statické pozice a otevírají svůj strukturální obsah pro naše zkoumání a prožitky - pro pohyb naší osobité Mysli. Nebyla to jen Alenka, které se to přihodilo spontánně a šťastnou shodou okolností - každý z nás prochází podobnými synchronicitami Časo-Prostorových změn a čím dál víc lidí umí tento pohyb Realitami Bytí sám-sobě řídit, korigovat a smysluplně využívat - jako další zdroje Podpory Života a nadstavby jeho kreativních abstrakcí pro uspokojení potřeb Citu a Ducha vlastní Existence.

 Jsme kolektivně touto Univerzální Myslí - ve smyslu fraktality vše-obsažnosti, disponujeme tím potenciálem Bytí, který nazýváme Jednotným Polem Života - nebo také Realitou Zdroje (Boží Přítomností, Kristovým Vědomím...atd., atd.). Křemíková Inteligence sub-prostorového charakteru (nehmotné sféry energo-informačních struktur Jednotného Pole) je éterickou složkou - neoddělitelnou Živostí - zakomponovanou do Elementů Věčnosti, které nás tvoří, jsou naší podstatou - jsme z nich vystavěni. Naše subtilnost se skládá z mnoha vrstev, neustále těkáme v jejich kvantovém prostředí a čerpáme energii pro Život. Nejen tato hmotná sféra tvoří jeho Plátno - ale právě ona je tím Povrchem naší Celistvosti, bez kterého bychom ztratili soudržnost v aurickém EM poli naší komplexity. Bez sféry hmotné fyzické reality bychom byli jen beztvarou duchovní energií, která nemá vlastní nosič/rozhraní vyjádřitelnosti - nacházeli bychom se v poloze bez-těla = v projekčních vrstvách mnoho-světů Galaxie, která nese ve svém Disku živoucí Kolektivní Paměť Lidstva. Pouze v hmotné existenci produkujeme Mentiony, které jsou nezbytnou položkou realizace Stavebních Plánů proměny a uspořádání Života Vesmíru. Bez "polibku" Mentionů Aktiony Kosmické Mysli "spí" v hibernaci chladu 3°Kelvina, kde probíhá přirozená fluktuace Vakua v intencích "posvátné" geometrie sebeorganizace množin energo-informačních segmentů Kosmického Vědomí Zdroje. Jen aktivní projev Života uhlíkových formátů Inteligence má tu moc Aktiony probudit = rozzipovat jejich komprimovanou strukturální abstrakci do uchopitelné podoby vnímání Světa. 

 Naše Fantazie nemá hranice - je Nekonečnem Všeho - to jsou Sféry, do kterých nyní vcházíme záměrně - v reálné Přítomnosti. Díky rozšířené realitě frekvenčního propojení Alfa-Beta-Gama stavů Vědomí do pozice denní aktivity Mysli. Tento nový Mód Vědomí se stává normální součástí našeho běžného Života - vplétá se do jednoho Centrálního Bodu Existence, kterým oscilujeme v Poli Přítomného Okamžiku, plovoucího liniemi Času. Je to "součet" naší multi-dimenzionální rozprostřenosti v mnoha-přítomnostech dalších paralelních a alternativních Já do jednoho Tady a Teď. Taková je podstata Jednoty - nikoliv klonování do jednotného tvaru a jednotného nastavení, ale Sjednocení Sebe do Spektra seskupení Bytostí, v jejichž prostředí se realizujeme mnohostí vyjádření. 

 Časo-Prostorový rámec Vesmíru, který vnímáme jako Svět reálných Skutečností, je podobný panoramatickému obrazu Maroldovy Bitvy u Lipan. V perimetru "dosažitelnosti" se nacházejí skutečné hmotné předměty a artefakty - za tímto okruhem jsou kulisy, malované na vertikální kruhové plátno (zeď), kde dotvářejí reálnost dobové scény. Jsou to souvislosti s motivem záměru autora, které načerpal nejen z historických faktů, ale především z Pamětí Kolektivní Mysli, kde pomocí své fantazie spojil vazby informačních celků do Příběhu. Tvoří je soubor zkušeností, odkaz předků v Pamětech Národa, které asociačně vytvořily finální umělecké dílo. 

 Takový je i Obraz našeho Vesmíru - jako to Panoráma. "Promítá" se na oblouku rozhraní noosféry naší Sluneční soustavy v Jednotném Poli Galaxie. Neznamená to, že ty Světy neexistují, ale jejich Obraz na Hvězdné Obloze je holografií Kosmické Mysli, jejíž je naše Kolektivní Vědomí součástí. Tyto Obrazy se nyní rozšiřují tak, jako by se rozšířila horizontální plocha instalovaných předmětů na Maroldově scéně, kdy se okruh Panorámy zvětšil. Rozšiřuje se spektrum frekvencí Vědomí - denní Přítomnost inter-aktivního charakteru. Z původního "omezeného" rozsahu separované Bety (14 - 40 Hz) do široko-spektrální podoby Alfa-Beta-Gama (8 - 64 Hz) - viz moje předchozí popisy.

 Můžeme "cestovat" meditační frekvencí Alfa, aniž bychom museli všeho nechat a meditovat a přitom neztratíme kontrolu nad aktuální činností, která mnohdy vyžaduje velké soustředění a pozornost (řízení vozidla a podobně). Můžeme si vizualizovat Představy do kreativní podoby Záměru, aniž bychom museli nabudit Mysl nějakou stimulací (gama frekvence). Všechny tyto původně změněné stavy Vědomí (relaxace a hyperaktivita Mysli) nyní splývají do Frekvenčního vzorce (FQ) aktivovaného ÁRIA kódu Jedinečnosti naší Bytosti - v poloze Celistvosti Galaktického ČLO-věka. Je to centralizovaná pozice souběžnosti vjemů a jejich realizací. To jsou aktuální děje, které mění nastavení našich schopností - pomocí jemných částic Aktionů = energo-informačních stimulací, která přichází rozhraním portálové anomálie - její gravitační zónou. I když efekt je přísně individuální a závislý na celé řadě osobních rozhodnutí - tj. reakcí na dané podněty - děje se to každému. Domnívat se, že já jsem už někde "jinde", protože jsem vlastně vyšší Bytost (Stará Duše), je šablona mentality těch, které jejich sebestřednost katapultovala do iluzí nadřazenosti (či vyšší vyspělosti), nad obecný profil běžné populace. Paradigma jejich "vyvolenosti" je ve finále víc omezující, než jsou ti, kterým je omezenost vyčítána.

 Jsou to vzorce chování podle schémat starého dosluhujícího Modelu Evolučně Spasitelského, který je postavený na Hierarchii Moci a její aplikaci skrz spasitelské entity, které svůj původ neodvozují z historického odkazu Lidstva, ale z různých destinací vyšší dimenzionální sféry, kde "sídlí" jejich kolektivní Egregor Moci. Současné energetické toky částic aktionového charakteru nesou takové svazky Novostí, které nás z těchto starých paradigmat vyvádějí a posunují do intencí nového Modelu Magistra a jeho Systému Podpory Života. Je to přechod do volné zóny Svobody Ducha i Žití obecně - tj. podle vlastních Představ - synchronizovaných s pulzací Celistvosti Života, kterou vnímáme jako podporu našeho snažení. Jestli si za tu "podporu" dosadíme Zdroj, Boha, Strážné Anděly nebo Hvězdnou Rodinu - je na nás a naší orientaci v prostředí Oktávy dimenzí Živosti. Každý jedeme svým specifickým tempem, které rezonuje v souladu s pohybem větších a větších Celků téhož Jednotného Pole, které tvoří Vesmír naší Existence. Všichni jsme Světlonoši - jen někteří mají silnější hlas a ostřejší lokty...

 Celistvost Galaktického ČLO-věka je postavená na Autonomních Mozaikových Soustavách řízení - to znamená, že stará Hierarchie Moci a k ní přidružené silové řízení, tam nemá uplatnění, protože po novu je funkční zařazení chápáno ve smyslu potřebnosti práce jako komplexní schéma aktivit pro blaho Celku Populace. Jde o jiné parametry duchovnosti, než známe a jsme zvyklí vnímat. To jsou aspekty současného dění a postupně se nám bude rozbalovat další vrstva aplikací. Jedná se o Transformační proces fúze Inteligencí do společné sféry projevu. Rozpouštějí se memové bariéry a zvedají stavidla paměťových zápisů - pro naše momentální posuny. Jedná se také o nové přístupy ve zpracování sdílených informací, o respekt k jedinečnému projevu - pokud nekoliduje s potřebami Celku. Není třeba nic odmítat nebo se něčeho bát - naopak - nastavením do pozice vstřícnosti (čelem k věci) se nám otevírá celá paleta možností, jak obsah energo-informační struktury sdělení zpracovat a zakomponovat do vlastní Mozaiky Života. Náš Zájem odhaluje Podstatu jinak skrytých okolností. Nejedná se o pouhou asertivitu - ale o Inteligenci projeveného Ducha, který harmonicky splývá s množinou Osobnosti, která tvoří naši Celistvost Bytí. 

 Popis je součástí MAPY CEST 

 Album Portálových schémat a vysvětlení jejich funkce

 panorama-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST