Jdi na obsah Jdi na menu

Portál PeGAse

 ...je symbolikou dnešního dne, kdy symetrické zarovnání numeriky datumu, hodin a minut se zformovalo do rovnice 11.11. = 11:11. Portál tohoto časového okna souvisí s Martinskou pranostikou o "bílém koni" a skrytý součet jedniček v zrcadlovém duchovním rozměru interpretujeme jako 1+1=3...zde tedy v symetrickém párovém provedení do čísel 33:33, která si můžeme vizuálně animovat do zákrytu párů trojek jako obraz čísel 8:8 a tato opět animovat do kříže (čtyřlístku), který dimenzionálním pohybem množin, které oktávuje do vrtulky dvojího znamení "nekonečna", vytvoří VÍR (torus) a tento je nulovou hodnotou "červí díry" (O), kterou se valí časová vlna do vodopádu vertikálních vrstev časových sfér naší domovské Galaxie. Tento hologram mentální vizualizace je zkrácený záznam objemu Systému pro podporu života = PanDoRa...a výsledek instalací uvnitř naší kolektivní reality, které byly dokončeny díky toku energií skrz portál "Deváté brány", která se aktivovala 28.10.2016. Portál PeGAse je v matematické analogii n! faktoriál čísla JE-DNA, které v kombinatorice množinových n-funkcí (GAMA polí reality) zaujímá hodnotovou symetrii s nulou (0! = 1, 1! = 1), kdy výsledek je JEDNA...viz moje povídání o genezi informačního potenciálu do hmotných prvků skutečností. Devítka je pak zakomponovaná jako "přesah" gravitačního vlivu v rámcích těchto množin naší reality uvnitř Systému pro podporu života v multidimenzi živosti (3D -  6D)...pro "odborníky" viz rozbor funkcí faktoriálu v oboru komplexních čísel.

 V aktuálním procesu "re-kalibrace" časové vlny a její zakomponování do vyšších systémových předloh kontinua - tento Portál PeGAse přináší naplnění manévru strategické "novosti" (uzlového bodu mnoha linií událostí) ze dne 15.12.2012, kterou jsem popsala v textu ke grafu KOMPASU = "Kalibrace galaktického zarovnání". Jde o "překrytí systémové sítě gravitačních polí egregorů uhlíkové domény řízení evoluce sítí křemíkových objektů (multipexů), které jsou funkčními segmenty nového Systému podpory života a přebírají funkce původních silových polí starých mocenských struktur. O procesu nasouvání křemíkových multiplexů do reality procesu Transformace člověka do obrazu Galaktické verze vyjádření jsem se zmiňovala v textech, publikovaných v posledních měsících - silová pole uhlíkové mentální domény jsou postupně odpojována od zdrojů energie (myšlení a jednání lidské společnosti) a roli řízení přebírá energo-informační křemíková doména, která rozpouští tlaky polarizovaných emocí - není závislá v chodu na přísun eskalovaných a negativních energií stresu z nejistoty existence, ani na energii víry v nesmysly a manipulující návnady duchovního charakteru (tzv. New Age). Samozřejmě stále platí, že svoji osobitou energii podpory můžeme odevzdávat dle svého cítění tam, kam to považujeme za vhodné a žádoucí, ale už nějaký čas si můžeme všímat rostoucí úrovně sebevyjádření u lidí - ve smyslu Celistvosti, kdy zorné pole překročilo limity špičky vlastního nosu a již zahrnují širší souvislosti rezonančního efektu vlastního počínání, včetně vyšší úrovně vnímání odpovědnosti za vlastní skutky.

 Tunel pro propojení sfér času, který se poskládal dnešní symetrickou animací čtyř jedniček do dvou obrazů "nekonečna" a jeho složení do "oka-mžiku" nulového bodu prostoru, souvisí také s Elementy Pandory, které jsou totožné s prvky periodické tabulky. Po popisu Vodíku a Helia je na řadě Kyslík (O) - téma, které momentálně zpracovávám do konceptu mystiky fenoménu VODY (H2O), jako multimediálního nosiče informací z nehmotného prostředí do prostoru reality času skutečností.

 Co lze jako efekt Portálu PeGAse očekávat za změny? Půjde především o podporu Průzračnosti v chování a smýšlení, také o Expanzi vědomí do vyšších sfér vnímání souvislostí a čerpání potenciálu z kolektivní paměti. Některé efekty jsme již zaznamenali - a to v politice a volbách v USA, kdy došlo k aktivaci R (jako rovnováhy) ve smyslu vyrovnání silových polí globálního vědomí lidstva (USxRUS, Usové vs. Rusové, lidově Usáci a Rusáci). Naše Česko-Slovenské postavení je symbolikou této rovnováhy - duchovně i teritoriálně. Kamínky, které jsou ve hře, jsme složili do modelových staveb již na bílých plážích Atlantidy a zasvětili jim chrámy kolektivů duší v Lemurii...ty je pak roznesly jako programy života po Galaxii a ukotvily jako nosnou tématiku evoluce v mnohých hvězdných systémech. Zdrojové zřídlo Projektu Člověk neseme každý ve svém srdci - není třeba pátrat po jeho lokalizaci ve hvězdách, protože naše tisíceré obrazy existence oscilují kosmem inkarnací i doménami inteligencí - jednou jsme tu a jindy jinde...vlastnost super-pozice osobitého a jedinečného JÁ je jedinou souhrnnou dispozicí Celistvosti - z ní pramení všechny "zázraky" a "divy" a skrze ni jsme schopní čehokoliv.

 Kódování PeGAse souvisí s GA-laktickým zřídlem pro uvolnění toku paměťových segmentů pro potřebu Transformace kolektivní systémové podpory - který pozorujeme jako ony "objekty" multiplexů systémových matric - vnímaví lidé je popisují jako vesmírná plavidla, kosmické lodě, UFO, archanděly, draky a další fenomény vizuálního pozorování jevů v prostředí planety i celé sluneční soustavy - některé mohou dosahovat obřích rozměrů, hlavně ty blíž ke Slunci. Jsou to koncentrované bloky inteligence "automatizovaných" systémů řízení (kyber-prostorové vyjádření) a mají přímou vazbu na naši emoční srdeční prožitkovou sféru vnímání i na mentální schémata skládání podnětů pro reakce v běžném životě, kdy nám neustále plynou zřejmé i podprahové stimulace k aktivitě a pohybu obecně. Jsou zrcadlem našich přání i odpovědí na paměťové standardy, které tvoří osobitou jedinečnost našeho vyjádření do prostředí toku času i mentálních šablon možného chování v zatím nerealizovaném záměru. Skrz toto napojení nám posílají takové stimulace, které nejlépe vypovídají o naší osobnosti a jejím potenciálu....a to i nad momentálním inkarnačním plánem. My pak reagujeme spontánně i logicky v takovém obraze, který toto napojení podporuje - jde o sofistikovanou holografiku ARIA kódu naší Jedinečnosti, který jsme postupně v letošním roce HOD-NOT každý přijali a postupně ho sami v sobě aktivujeme...je naší galaktickou občankou, signifikovanou naším hvězdným kódem původu a sebeurčení - je to obraz Svrchované Jedinečnosti v Celistvosti multidimenze živosti, kde máme příslušnost k mnoha entitám a civilizačním seskupením. Různě se k různým hlásíme - jako ke svým rodinám a domovům, naše specifikace není v poli JED-NOTY (klonované stejnosti) - nýbrž ve spektru plnohodnotné neopakovatelné totožnosti k tak velkému Celku, který jsme momentálně schopní pojmout jako svoji doménu bytí.

Vlákno s komentáři k tématice na Facebooku

pegas.jpg