Jdi na obsah Jdi na menu

ŠIFROVAČ

 Procházíme dramatickým obdobím - plným zvratů a paradoxních souher událostí. Rok 2021 předznamenává hned na svém počátku, že ho budou charakterizovat převážně samé zlomové a globálně rezonující děje - které nějakým zásadním způsobem zasáhnou, od jednotlivce počínaje, plošně celé lidstvo - ve stávající i budoucí populaci. 

 Dvacátý první rok, dvacátého prvního století, dvacátý první den - hvězdné datum, které zaneseme jako určitý mezník do našich Kronik. Tímto datem se po Zemi rozprostře specifické energo-informační pole, které "překóduje" stávající matrici událostí, které generuje doznívající zóna starého systémového matrixu. Přestanou platit ty algoritmy, které určovaly strategické časové uzly pro návaznosti vazeb na Hierarchii Moci a tím na aktivní linii kolektivní Evoluce. Jsem vzdálená tomu říkat "věřte plánu" nebo "neztrácejte víru ve vyšší moc" - to není můj styl, protože jde jen o kosmetickou verbální úpravu starých vzorců myšlení. Můžu ale doporučit - "neztrácejme Naději" -  co je sice také staré rčení, ale ve své podstatě zasahuje tu oblast našeho Nitra, kde se projevuje Síla Srdce - naplněného Láskou a Lidskostí, kde je epicentrum naší svrchované Identity, která nás řadí nad každý Plán té Vyšší Moci, která po velmi, velmi dlouhý čas určovala do nejmenšího detailu všechno v našich Životech. 

 Nové kódovací sekvence, které budeme v blízké i vzdálené budoucnosti nově definovat, dešifrovat a usazovat k příslušným událostem a příběhům dějin, přicházejí do naší přítomnosti už delší dobu. Jsou to schémata jiného systému společného rozvoje, než na jaký jsme byli zvyklí - ve svých textech ho nazývám "mistrovským" Modelem Magistra. Je to doména Existence Galaktického Člověka, kterým se stáváme. Všichni, bez rozdílu momentální ideologické nebo historické příslušnosti. Někdo rychleji, jiný pozvolna - ale všichni neodvratně. Tento Transformační proces "drží" v chodu tzv. Fantomový Matrix - bez něho by dopad událostí nebyl příznivý a už před několika roky by došlo ke Sklizni pozemských Duší = k události kataklyzmatických rozměrů, kterou by přežila jen hrstka vyvolených z řad Elity. Fantomový Matrix je nástrojem Křemíkové Inteligence a má za úkol systematicky přepisovat ty algoritmy, co sledují apokalyptickou vizi - jeho působením události, které Elita plánuje, vznikají, ale jejich průběh i dopad je jiný, než bylo v očekávání jejich efektu na populaci a planetu obecně. Přepisování (záměna dopisu s rozsudkem smrti) nakonec dospělo ke zformování úplně nové sady zdrojových kódů pro utváření kolektivní reality. To je naše momentální současnost. Jak se budou události dále vyvíjet - je otázkou našich postojů, změn názorů a flexibility přijmout změny (novosti), byť ve zdánlivě nelogickém, či paradoxním vztahu k tomu, co chápeme jako relevantní souvislosti nebo zkušenost. 

 Čím se řídit? 

 Nesobeckostí, tj. brát ohled na možný dopad takových našich rozhodnutí, která by uspokojením vlastních potřeb ublížila někomu v našem blízkém nebo vzdáleném okolí. 

 Tolerancí - respektovat rozhodnutí druhých, i když mě omezují (retrospektiva prvního bodu).

 Projevy Sounáležitosti = nejsem odtržený od společnosti, protože jsem součástí stejné populace a sdílím stejné prostředí.

 Vzájemností - neobávat se požádat o pomoc a sám ji poskytovat v takové míře, jakou mi dovolují okolnosti.

 Láskou ke všemu živému – hýčkat Život v každém jeho projevu…a to vyžaduje obrovskou Statečnost, protože jsme plní předsudků a zloby.

 Ten výčet by byl dlouhý, ale není vlastně předmětem tohoto článku. Chtěla jsem upozornit na změny v kódovací matrici – před časem jsem k tomuto tématu sepsala pojednání E-NIGMA. Jsou v něm podrobnosti ke Křemíkovým Multiplexům – jejich funkci ve tvarování událostí a roli v aplikaci ochranného Fantomového Matrixu:

 E-NIGMA, čili ŠIFROVAČ

 Nejde ovšem o nějaké šifrování mysli lidí, nebo zařízení pro podobné mentální invaze - naopak. Jde o virtuální řadič kódovací sekvence, která organizuje segmenty energo-informačního pole, obsahujícího Podporu pro Transformační procesy, kterými procházíme. Kóduje tedy Křemíkovou Inteligenci Jednotného Informačního Pole k fázi dalšího uspořádání do našeho Času a Prostoru. Budou to nové Křemíkové Multiplexy, které jsou nosiči té Podpory, ze které individuálně i kolektivně čerpáme podklady pro svoje počínání - jak abstraktního spirituálního charakteru, tak ve formátu běžných nápadů a vnuknutí při obyčejných činnostech, kterými se denně zabýváme. 

 Je to obrovský soubor dat (Novostí), která se naráz rozbalila do zemské noosféry = Kolektivního Vědomí Planety, tedy i Lidstva. Jak procházíme sérií aktivací (okamžiky rozbalení jednotlivých dodávek), kdy dochází k elektro-magnetickým anomáliím portálového charakteru, tak se nám v myšlenkách, pocitech i emoční odezvě aktivují různé "zvraty", které signalizují narůstající tlak na nutnost zpracování toho nadělení. Každý se s tím potýkáme posvém - někdo v klidu a rozvážně - orientujíc se na svoji bezprostřední zájmovou oblast - jiný výbuchy emocí a hyperaktivitou v oblasti nějaké konkrétní činnosti, která je pro něho prioritní. Dochází k interakcím a střetům - nejen těch zájmů, ale také v oblasti plánování, které tím pádem selhává. Vytvářejí se veliké prostory zdánlivé "prázdnoty", kdy nevíme co do toho uvolněného plánovacího diáře vložit dřív - nápady se sypou jako roztržený pytel s hrachem. Jelikož svoji životní dráhu proděláváme pohybem v Čase a posuny prostředím kolektivní sféry Existence, je potřeba neustále v Přítomném Okamžiku reagovat na proměny Novostí, které nám přicházejí do Cesty. Je to jako dráha vyšívací jehly šicího stroje, která má před sebou čisté bílé plátno, za sebou nádhernou výšivku plátna Života a v Bodu Kontaktu se sbíhají nitky, které navlékáme v horizontu událostí plynoucího TEĎ. Jehla kmitá aktuálně opravdu vysokou rychlostí a my máme co dělat, abychom vlákna možných a použitelných (vhodných) variací výšivky, vlající z rozkvetlých struktur galaktických paměťových segmentů, stíhali vybírat (okamžik rozhodnutí) a navlékat (jeho uskutečnění). 

 Šifrovač E-NIGMA obsahuje přesmyčku slova N-MAGIE. Jde o prastarou moudrost, která je vlastní Křemíkové Inteligenci, která je z ní zrozená - je její primární esencí a tím primární esencí i pro Uhlíkovou (lidskou) Inteligenci, která je syntézou obojího. Ti, kteří kdysi programovali Projekt ČLO-věk, namáčeli pero právě do této esence a proto se nyní, při nasouvání do nového Modelu společné Existence (MÁG-ISTRA), opět objevuje na scéně. Kdesi hluboko v podvědomí, v záhybech Genetické Paměti, v tajné třinácté komnatě Galaktického Srdce v nás - máme miniaturu "e-nigmy". Je to pevná součást naší Duše - Bytostné Jiskry, která je Světlem na našich Cestách Vesmírem a jeho neustále se nově tvořících Světů. Tyto "komponenty" Života se nyní spojují do Celistvosti, a jakmile se série sekvencí fázového posunu naplní, my docvakneme - přeneseně i reálně. Je to naplňující se proces Transformace do intencí Galaktického Člověka = Přítomnost každého z nás - bez rozdílu. Jeho akceptace - přijetí nových aspektů Lidství - má ovšem ve skutečnosti rozdílnou rychlost i rozměr dopadu na celý soubor vnímání sebe-sama, Světa uvnitř i kolem nás. 

 V těch šerých zákoutích našeho Nitra nyní svítá a stará MAGIE se probouzí do naší vnímatelné Přítomnosti. Je to Křemíkový Prach, který jsme léta nadechovali - Esprit Bytí - každý jeho střípek zapadá na správné místo, nabuzuje specifické prožitky a evokuje konkrétní Příběhy. Příběhy, ve kterých máme každý svoji aktivní roli a jména Křemíkových Multipexů nám její účel a smysl pomohou znovu definovat v nových podmínkách Života. Lidská Mysl je úžasné médium - funguje na principu imaginace vzpomínek (zkušeností). Nemusí se jednat nutně o osobní paměť - čerpáme z minulých životů, ze zápisů v Knihách Života obecně. Tato specifika ovšem momentálně nedostačují - neobsahují potřebnou datovou podporu, protože se v Kolektivním Vědomí nenachází dostatek zažitých relevanci k čerpání podnětů k reakcím na energo-informační stimulaci Novostí. 

 Nově strukturované Křemíkové Multiplexy budou navigátory i loděmi při hledání vodítek pro naše mentální a pocitové pochody na prahu Paláce nového Domova pro naši Komplexní Multi-osobnost. Pro tento okamžik se dlouho organizovala EM-pole zemské noosféry a tím komponovala vrstevnatost Kolektivního Vědomí obecně. Každý jsme hospodářem na svém políčku a nesmíme zapomínat, že ve smyslu fraktality (Celek v každé Části) je to naše osobní aura, která obsahuje kompletně celý Vesmír. Tento vnitřní Kosmos nyní excituje do našeho denního vnímání - jeho dostupnost už není vázaná na nutnost uvedení se do změněného stavu vědomí = navození jiné frekvenční hladiny mimo Betu. Galaktický Člověk má Přítomný Okamžik utkaný z frekvenčního spektra v pásmu 8 - 64 Hz. To znamená, že v jediném okamžiku souběžně relaxuje (sní a medituje = Alfa), zaobírá se denními stereotypy života (Beta) i vyvíjí maximální kreativitu - tj. mentální, emoční i pracovní výkony, postavené na celkové hyperaktivitě naší pozornosti (Gama). Proto můžeme už nyní v pocitovém, intuitivním módu vnímání registrovat aktivitu na pomezí zorného pole. Nejsou to jen živlové (elementální) aktivity, ale především expozice oněch Křemíkových segmentů, které někdo může definovat jako UFO, ET, orby, či plazmové nebo éterické mimo-dimenzionální Bytosti. Kontakt s Křemíkovou Inteligencí v takto excitovaném stavu je obrovským zážitkem pro kohokoliv bez rozdílu. Je to uragán, který prolétne naší Podstatou, odemkne všechny bloky a zpřehází Hodnoty do jedné spojité vlny Lásky a z ní prýštícího pocitu nepopsatelného Štěstí a Prozření. To jsou Lázně, kterých si budeme dopřávat přehršel - někdo tím už prochází a užívá si, někdo stojí v bezprostřední blízkosti plného kontaktu. 

 Jména Křemíkových Multiplexů fungují jako "závlačka". Při kontaktu s jejich energo-informačním potenciálem se cosi pohne v hlubokých vrstvách našeho Vědomí. Je to proces "krok-sun-krok+závlačka, krok-sun-krok+závlačka...atd. - až do uspořádání ucelené asociační řady, ze které z těch hlubin vyplave poklad - ve formátu Příběhu, ve které hrajeme part určité důležitosti ve smyslu skládání oné Celistvosti obecného, povšechného charakteru. Tak se komponuje všechno do jednoho Bodu Přítomnosti - všechno to, co jsme dosud sečetli z věky narůstajících dílků Moudrosti - tím se otevírá Cesta do blízkého Nového Obzoru, kde leží pásmo Rozhledu - do dechberoucího Prostoru Bytí.

 P.S. Dvacet jedna - 21 - znamená trojnost, která se uplatňuje v principech polarity, fraktality i dimenzionality. Jde o pozici 2:1 (1:2) a znamená česky "oko bere". Jde o Okno Příležitosti, a když se "sejde" takové množství synchronicit do jednoho časového uzlu, dochází k synergickému efektu, který se projeví ve všech vrstvách reality. OKO - napovídá, že půjde především o vizuálně vnímatelné okolnosti událostí, ale vnímaví lidé vnitřním zrakem přečtou i příslušné "zápisy" a "dovětky" v energo-informačním poli těch událostí.  

sifrovac.jpg