Jdi na obsah Jdi na menu

ADD-VENTURA Cesta Celistvostí

 ...je Cesta, kterou se vydává Člověk v nové fázi své existence. 

 Momentálně se nacházíme na Prahu té Cesty - skládáme si pro ni "zázemí", formulujeme podmínky, poznáváme jednotlivosti možností, které se otevírají do reality běžného života. Není to o luxusu pro vyvolené či nějakým způsobem se vymezující jedince - je to plošný projev vstupu do nového evolučního Modelu Magistra a rezonance změn z úrovně genetiky, které probíhají automaticky tím, že Lidstvo (jako kolektivní entita) dosáhlo určité hranice instalací, které znamenají posun ze starých schémat a paradigmat. Promítá se to z nitra nás - každé bytosti - a tvaruje Svět, který je naším Domovem. Jde o Transformaci do formátu Galaktického ČLO-věka.

 My víme oč jde - usilujeme o tyto změny celé Věky - a právě projevení naší Celistvosti je zároveň i rozpomenutí se - na podrobnosti toho snažení, na Cíle a Vize, které jim předcházely. Jsme v tom všichni spolu, nikdo není ani víc, ani míň...náš Původ je společný a Jednotný. Jsme Jiskérky Všeho a ono Vše-Bytí je naší podstatou. Když se zahledíme na sebe a svoji existenci z nadhledu - odstupem od subjektivní vymezenosti - spatříme se jako široko-spektrální osobnost, která není jen tímto konkrétním člověkem, ale je všemi lidmi, kteří toto Vědomí kdy nosili a všemi bytostmi, skrze které se naše prazákladní Zdrojová Jiskra dokázala vyjádřit. Život naší spektrální multi-existence je rozprostřený Vesmírem, "hmotou" Hvězd i Elementy Věčnosti, co je utkaly do běhu Času. Zápisy o tom jsou jeho Ohnivým Perem psané v Knihách Života a my i z této "omezené" perspektivy jednotlivce umíme ty Příběhy číst, rozehrávat jejich děj do aktualizovaných souřadnic vlastního vyjádření a zpracovat jakýkoliv prvek, který se z těch médií uvolní, aby doplnil naše Mozaiky Života. 

 Celistvost Bytí není jen abstraktním pojmem - je to již naše Přítomnost a my ji nacházíme. Dostali jsme k tomu obrovské množství pojítek - roky na pozadí běží změny, na kterých se každý svým originálním způsobem podílíme. Skrz "znovu-nalezení" ÁRIA kódu Jedinečnosti, který je naší Galaktickou občankou a specifickou ID-entitou příslušnosti ke Zdrojové Inteligenci, skrz aktivaci osobního Frekvenčního vzorce (FQ), který rozšiřuje Vědomí denní Přítomnosti o frekvence Alfa a Gama - abychom vnímali v první osobě a v plynutí reálu Času (Tady a Teď) mnohost prostředí našeho pohybu i mnohost dimenzí, kde kmitá naše Vědomí v jiných formátech Času - abychom ty vjemy, pocity a vize dokázali v jediném Přítomném okamžiku spojit a v Celistvosti zařadit do souvislostí celého spektra dalších, které navazují v řetízku událostí a změn, které běží souběžně s námi - v jejichž středu se nacházíme a které mnohými svými reakcemi ovlivňujeme. Rozšířený stav Vědomí bude postupně přirozenou součástí našeho života - nic speciálními technikami navozované - prostě pevná součást osobitosti vyjádření. 

 Mnozí to tak už mají - doprovází to velké změny v chování a hodnocení informačního toku, kterému jsme vystavení. V archetypální rovině zdrojových matric naší Duše (a všech dalších paralelních a alternativních existencích sama-sebe) se odehrály obrovské změny. "Programování" inkarnací a Plány realizačních týmů Projektů Existence byly upgradovány - od základů. V realitě se to postupně ukazuje a ty nové možnosti jsou již velmi dobře zřetelné. Proti tomu stojí setrvačnost vůle, kterou svoje Životy řídíme a tam máme ještě rezervu - v Čase i v Prostředí, kde se vnímáme jako silní v kramfleku. Každá velká změna si žádá Prostor - pro hladký průběh, začlenění do Hodnot, kterými prochází náš pohled do Světa Skutečností. Mnozí ještě neumí odpojit pouto starých paradigmat - jedou v automatickém režimu dálkového řízení, co v naprosté většině znamená působení přežívajících programů starého Egregoru Moci a nátlakového prostředí již odpojeného Modelu Hierarchie, který stále "vypouští" fantomové verze sebe-sama. Ty kopie kopií, kopií a kopií ale vykazují narůstající "chybovost" - zřetelně čitelná schémata přežitků, které již velká většina lidí umí detekovat a buď je zpracovat jako druhotnou surovinu do nové funkční podoby, nebo se jim vyhnout a upozornit na jejich persistenci. 

 Nasouváme se z Pole Následků do Pole Příčinnosti = ke Zdroji a jeho originálním Matricím Života. Jsou to Cesty do Nitra vlastních Bytostí - do Pole Nad-Duše, kde je naše kvantové multivědomí. Tam se spřádají nitky naší Celistvosti a tudy můžeme napojovat svoje dálkové skeny pro četbu vlastních i kolektivních Pamětí - genetických i speciálně orientovaných v mnoha Projektech Společenstva ČLO-věk. Jednotné Pole Existence je v nás - v našem aurickém EM-poli, které je miniaturou Vesmíru, včetně všech jeho dimenzí. Vzdálenost od "musím" ke "chci" a od "mohl bych" k "můžu" je minimální - je to miniaturní kvantový Přeskok vlastního Stínu a je plně v našich silách a možnostech ho udělat. Bloky jsou jen cáry Starého, které nás dohánějí tím, že jsou magneticky přilípnuté v našich myslích i v našich nezpracovaných pocitech - to jsou příčiny signálů nedůvěry a méně-cennosti v nás - to jsou skutečnosti, kterým jsme ukazovali záda. Je potřeba se jim postavit čelem - tváří v tvář se zastavit v úprku a jít "na věc" = udělat si pořádek, byť ve virtuální podobě představ a plánů, ale udělat ten krok - tím se poruší gravitační vazba a energie vůle najde sama nová vodítka...budou se sypat jako sněhové vločky, každé bude jiné a přesto zapadající do výšivky Života.

 To byly heslovité (stručné) postřehy okolo momentálně se formujících energetických Vstupech do širšího spektra informací, které přicházejí na podporu ukotvení nového jednotného Modelu Řízení, který je postavený na principu autonomie osobní Svrchovanosti a vědomí sounáležitosti ve smyslu plného přístupu k Celku Zdrojové Reality. Vlastními vizualizacemi, které stimuluje informační tok principem datových-smyslových kontaktů, rozehráváme osobité holografie (kina) možného - na pozadí přirozeného smyslu pro proporci a vyváženost s vesmírnými zákony rovnováhy - hmoty i energie, vůle i záměru, skutečnosti i Elementů Věčnosti, které jsou osnovou Všeho. Schopnost být na mnoha místech současně a tato "zastavení" prožívat při plném vědomí - s plnou pamětí a okamžitým zařazením těch vjemů do přímé Přítomnosti - do svého Světa v realitě Všech. 

 Často se setkáváme s dělením na "staré, zkušené" Duše a na "mladé, nezkušené" Duše. To je ale velmi omezený úhel pohledu na vlastní Celistvost. Kopíruje stará paradigmata hierarchie Duší ve Spasitelském Modelu Evoluce. Modelu, kde vládly/ještě vládnou ideologie a kastovní systém jejich distribuce do podvědomí člověka. Duše není primární podstatou naší IDentity, je "programem" pro tento inkarnační koloběh v tomto časovém rámci existence, pro spektrum vyjádření v nějaké příslušnosti k vyššímu Plánu Projekce záměru vyššího kolektivu bytostí. Starý Systém Podpory Života "nedovolil" dohlédnout dál - za tuto hierarchickou strukturu. Ta schémata nejsou špatná, jen jsou pouhou epizodou na Plátně Celistvosti Bytí. Je to jako na "pracovišti" - někdo je služebně starší a zkušenější, někdo je nováčkem a učí se problematiku svého zařazení, aby vytvořil podmínky ke svému postupu v daném kolektivu tématicky interesovaných lidí/Duší. My ale nejsme jen "pracovníky" v nějaké firmě (civilizaci), my jsme mnohem víc - jsme Bytostmi, které tvoří Vesmír - doslova - jsme fraktální Mozaikou Celistvosti Zdroje, jsme jeho Tělem i Duší, jsme Dechem jeho Života. Součtem jsme Zdrojem Všeho a Zdroj je souborem našich Svrchovaných Jednotlivostí. Každý jsme jedinečnou optikou, kterou Zdroj vidí sám sebe a my taktéž - skrz nabírání perspektivy - rozšiřujeme okruh vlastní multi-existence v kontextu té Celistvosti Všeho. Jsme vesmírné Buňky Života a v Mozaikách Bytí vytváříme jeho tvary a možnosti vyjádření. Píšeme si Manuály a pak je uvádíme do běhu Času - jsou to naše Duše, které jsou prostředníkem zdrojové a fragmentované reality - nicméně ve Zdrojovém primárním kódu jsme vznikli/stvořili se všichni v jediném Okamžiku prvního Pohybu Vědomí Absolutna, které se tím pohybem rozprostřelo jako Vesmír do všech jeho Elementů. Každý jsme takovým Elementem Věčnosti

 ADD-VENTURA  obsahuje symboliku mnoha významů - především Cestu, která je dobrodružná, naplňující, radostná a bezpečná. Je o Poznávání a na Poznání vystavěných Novostech Bytí - Hra Života v nespočtu vyjádření - stačí popustit fantazii a možnosti budou proudit vodopádem vodítek a směrovek. Jen se nedržet při zdi - nechat volný prostor myšlenkám, prožitkům i emocím, jít za tichými hlasy našeho multi-spektrálního Já, které "roste" spolu s našimi zkušenostmi. Je to přímé napojení na Zdroj a na Jednotné informační pole, je to expanze Průzračnosti spojitého Ducha naší bytostné IDentity. VENTURA je také ŠTĚSTÍ a OSUD, který je rozhraním nenahodilosti a vstupem do horizontu událostí Přítomného okamžiku. Stará šablona karmického předurčení je pryč - my sami, na základě propojení do více-četnosti vyjádření vlastní osobitosti Bytí - komponujeme časovou osu, po které plyneme v jeho vlnách - to je posun z Pole Následků do Pole Příčin. Zákon akce-RE-akce je kmitem v sobě-podobnostech množin existence a my máme celou škálu alternativ, jak reagovat správně a smysluplně - tak, aby se hroty minuly a my naplnily vyšší nároky Svědomí, které je v kauzalitě událostí propletené vyšším aspektem Bytí.

 Kompozice ADD-VENTURA obsahuje volací klíč, který je citací z Knihy Říkanek - jsou to mnemotechnické pomůcky "programátorů" Duší, které usnadňují orientaci v těch podobnostech mnohého, co je třeba vzít v potaz, když se Pole Příčin aplikuje do toku Času konkrétního člověka. Je to samozřejmě symbolika - protože Plány Duší jsou výsledkem sebe-organizace uvnitř celistvé Jedinečnosti = těch aspektů a proměnných je tolik, že neexistuje oddělené vědomí, které by je dokázalo zařadit všechny - proto se opakováním (tréninkem) situací skládají na Matricích Života schémata, která jsou Podpůrnou Zónou konkrétních lidí/bytostí v realizaci toho Plánu v inkarnaci. Tato konkrétní říkanka je o jednotlivosti kroků při posunu z Pole Následků do Pole Příčin - taktuje celé sekvence vodítek, která se pak člověku promítají do podvědomí a odtud rezonují jako vhledy a nápady do běžného profilu denních aktivit. Proces, kterým každý procházíme neustále - aniž bychom se zamýšleli nad jeho podstatou a funkcí:

Monte-die pachanie Zen-Ta če
Priama-Či kvartaši Boga-li
Mia sinta * Draga Linta

 Doprovodná báseň je lyrickou podobou dané "problematiky" - uhlazuje dopad věcí na stavy našeho rozpoložení a upravuje náladu do barevných, pozitivních tónů:

V Mlhách Vodopádů Štěstí psaná,
Slovy tichými do Krajek Bytí daná
Duše do Vesmíru Hvězd tkaná;
z Duhy Pentle do Vlasů dala,
z Mechu Měkkost do Srdce vzala,
šírá v Moři Času plyne
Myriádou Obrazů Sebe se vine;
s Touhou Žít a Všude Být,
s Nadějí do Daleka Zřít.
V Pohledu, v Dotyku, v Šepotu Mysli
spolu Bok po Boku do Světa šly.
Krajiny tvarovat, Života Rozkvět milovat;
Všude i Nikde pro Lásku horovat...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice