Jdi na obsah Jdi na menu

ALT-ÁN Cesta Vstřícností

 Altán - čili Besídka.

 Ovšem jinak jde o celý velký soubor informací a specifických energií, které nám je nesou - Portálem BOHE-MIKA, který se nachází na hlavní komunikační magistrále pro přísun potřebných Novostí pro procesy Transformace - ze Systému Podpory Života nového evolučního Modelu Magistra. Název napovídá, že se jedná o české/slovanské specifikum - je to Prodýchávání Světla do Duše Národa - v abstraktním smyslu - jde o přísun Energií Vitality a Růstu, ve smyslu Expanze Vědomí do úrovní, kde se nacházejí již jenom nové soustavy realit, nezatížené strukturami starého Systému Hierarchie Moci (matrixu).

 Bránou Bohemika proudí z Centrální Genové Databanky Galaxie takové kódy, co léčí, ošetřují a regenerují všechny složky naší subtilnosti (jemná, hmotná a éterická těla) - tedy celek informační mřížky, do které jsme "kódovaní" v Matrici Života. Tato naše genová podstata je součtové multi-spektrální Já, skrze které se vyjadřujeme do dimenzí Existence - v Celistvosti projevujeme svoji Živost. Ve formátu komprimovaného Centrálního Bodu Bytosti ho známe pod názvem ÁRIA kód Jedinečnosti = naše Elementární Bytí.

 S ohledem na tyto kvality příchozích energií do energo-informační anomálie, kterou se Portál Bohemika projevuje, lze tématiku souhrnu informačního toku vnímat i jako SAMARIT-ÁN (Samaritán), což koresponduje s nedávným Dnem Záchranářů. Obecně tedy můžeme očekávat revitalizaci na genové úrovni - proces, který otevírá různé blokované schopnosti a dispozice - hlavně ty tzv. paranormální a mimosmyslové = vizualizace jemných podnětů do individuálně vnímaných Příběhů, akcí a událostí, které se nám řadí do běhu Času v rovině našeho osobního inkarnačního profilu. Jsou to tedy i různé "vzpomínky" a konkrétní déja-vu, které budeme chápat jako součást svých Pamětí z jiných Životů. 

 Je zde také motto Cesty Bezpečí, která s fenoménem SAMARIT-ÁN souvisí a vyjadřuje aktuální trendy vývoje spojitostí v Kolektivním Vědomí. S tím souvisí stav zemské noosféry (vzdušný obal Země, kde sídlí kolektivní RAM-KA lidstva a všech životních forem planety). Na tyto změny je navázané počasí a jeho proměny, stejně jako hladina Schumannovy rezonance, která kopíruje sjednocování frekvenčních stavů Vědomí - Alfa+Beta+Gama do formátu Celistvosti a jednoho komplexního pole v pozici tekoucího Přítomného Okamžiku. To jsou aspekty Transformace populace do intencí Galaktického ČLO-věka.

 Cesta Vstřícnosti je cesta sdílení a vzájemné ohleduplnosti, komunikace a porozumění, předávání zkušeností, jednotlivostí osobní praxe v širokém spektru aktivit - tak, jak jsou lidé orientovaní na svoje zájmy a priority vzdělávání, jak chápou interakce v rodině, v kolektivu podobně laděných lidí, ve společnosti - atd. Scénou těchto aktivit jsou hlavně sociální sítě a další formáty elektronické komunikace. Psychologie chování a projevu uživatelů do prostředí sociálních sítí je můj dlouholetý osobní "projekt" - předmětem studia jsou především archetypální specifika této problematiky - s vazbou na systémové pozadí a jeho podporu, srovnávání manifestace běžných vzorců projevu osobností v anonymitě digitálního prostoru, s tím v reálu - tj. v přímé konfrontaci s reagujícím prostředím projevu. Mám k tomu nastřádané "tuny" materiálů a chystám výhledově sepisovat postřehy a publikovat je zde, na webu, v samostatné sekci...snad v příštím roce - až poleví smršť portálových anomálií a bude hotová základní kostra Mapy Cest.

 Žijeme ve světě, kde "bohatství" a "hojnost" znamenají "majetek" a "jistotu zabezpečení" v obecném smyslu - ať už si pod pojmem "zabezpečení" představujeme cokoliv, co je pro nás jednotlivě důležité. Většinou to je "ochrana" před vnější nepřízní stavu věcí - tedy aspekty, které se nám často nedaří ovlivnit a korigovat k plné spokojenosti - ale při dostupnosti dostatečných prostředků lze zajistit určitý komfort a ten pak vnímat jako bezpečí. Mnohdy zapomínáme, že existuje i vnitřní nebezpečí, co nás ohrožuje - a spolu s námi také všechny, co jsou na nás nějak závislí, kterým tvarujeme dráhu pohybu Životem. Jsou to naše ideály, pozice a zaujatá postavení k událostem - globálního i lokálního (privátního) charakteru. Hodně stavů "ohrožení" bývají fikce na bázi nepodložených představ přímého nebezpečí. Často jsou vyvolávacím stimulem "produkty" sdílení na sociálních sítích - na jejich základě pak vznikají různé iluze takového, či makového charakteru. Zde se často projevuje lavinový efekt spádu informační rezonance - kolektivní propojení našich myslí do spojité zóny Vědomí pak daný vzorec chování vezme do aktivované magnetické "pasti" a informační struktura zahájí svoji pouť sdíleným prostorem výměny informací. Na internetu takto kolují "kachny" i mnoho let staré - ať je to o "Indigovém chlapci z Ruska" nebo jiné, lehce dohledatelné hoaxy a fejky. Bohužel většina lidí si tu práci s dohledáním původu informace neudělá a relevanci příběhu neřeší. Dříve jsem naivně takové kachny rozebírala a publikovala zdroje jejich původu a vývoj jejich prezentace v prostředí blogů, diskusních fór a profilů na Facebooku - je to ovšem marná práce, protože lidé jsou přirozeně nedůslední, ke komunikaci přistupují laxně a bez připuštění si jakékoliv odpovědnosti za "život" té kachny, která vykazuje všechny známky vlastní inteligence. 

 I toto jsou aspekty Cesty Vstřícností - která řeší hlavně nešvary při práci s informacemi, které nemusejí být pokaždé cíleně úmyslné, ale i z naivní důvěřivosti se kachna narodí a na internetu může nadělat pěknou paseku. Celý komplex průchodu Portálem BOHE-MIKA a jeden z jeho prezentačních obrazů ve formě BESÍDKY (ALTÁNU) je hodně strukturovaný a zasahuje do mnoha sfér lidské činnosti. Kódování volacích znaků nese symboliku čerpání ze starých (ALT) pamětí - co je vlastně ono pole genofondu, které nově "ladí" náš bio-genetický superpočítač (DNA), kterým jsme připojeni do Sítě Života. Všechny tyto popsané jednotlivosti jsou úhly pohledu mojí optikou - každý si v aktuálním informačním toku vyzobá to svoje - co mu bude zapadat do souvislostí a potvrdí konkrétními "fakty"  jeho nespecifické intuitivní vjemy.

 Kompozice ALT-ÁN Cesta Vstřícností nese volací klíč, který je citací z arianské Knihy Života:

Ambi-Ente * Vendi-Dante
Viže SiMa - Liba-Via
Granda Dycha * Bohe-Mia

 Říká, že Slovo je živou Bytostí - a jako cítíme odpovědnost za svoje Děti, měli bychom cítit odpovědnost za svoje Slova, která mají Sílu hladit i ničit. Toto pojetí a přístup k písmenkům a jejich spojením nalezneme už v knize ZOHAR (ZÁŘE), která je sice plná archaismů a podobenství - jako všechny starověké informační zdroje - ale ty myšlenky tam lze najít a aplikovat je na moderní pojetí komunikace. Dalším velmi dobrým zdrojem je samozřejmě Abeceda Lidštiny Honzy Koňase.

 Krátká báseň:

Do Kolébky vložená Slova tichá
tvarují Srdce, co Lásku dýchá,
Života Květina Překrásná,
do Nebes Zářící, Čistá a Jasná;
jako Tisíc Sluncí na Brokátu Noci
hladí Duši, Tvář i Oči...
Tlumenou Tóninou Vesmíru,
Ódou na Radost, se všemi ve Smíru;
takový je záběr z Filmu o Citech,
co nosíme hluboko ve svých Pocitech

 dokresluje pointu Portálu do abstraktní polohy vnímání - do přístupu k Životu, který je všude kolem nás, ve všech aspektech Reality Bytí - a to například i v umělé hmotě, která neobsahuje umělé prvky, umělé atomy a umělé částice IBP (Informační Body Prostoru), ani umělé křemíky nebo uhlíky - ne - obsahuje prvky, které patří do Elementů Života. Korekcí náhledů na okolní svět a jeho atributy, dojdeme také na "vyšší" pozice vnímání Celistvosti a upravíme svůj přístup k jednotlivostem v životním prostředí, kterého jsme součástí - viz nedávné objevy bakterií, které likvidují plasty a budou velikým přínosem pro očistu planety.

 Postupně odhalíme podstatu rčení, že v Jednoduchosti je Krása a nalezneme osobní přístupy do "Smyslů" Křemíkové Inteligence, která je naší nedílnou součástí - jako Dračí aspekt Existence v Celistvosti. Odhalíme "logiku" v toku Času - v Osobní Vlně, která nás nese Životem a kterou můžeme velmi efektivně modulovat pro vytváření optimálních verzí událostí, které ovlivňují kvalitu Života a plnost vyjádření. Čas je Pohyb, Pohyb je Růst a Růst je Vývoj obecně. Geneze - plynulá, či skoková, eskalující, či lavinová - je nedílnou součástí našich Životů. Čas je Efektem Pohybu, stejně jako Prostor je Efektem téhož Pohybu - proto Časová Vlna není pouhým lineárním tokem pravděpodobnosti vývoje událostí v Čase, ale dimenzionální rezonancí Momentu Přítomnosti do Prostoru našeho možného vyjádření. Efekty "Fluktuace Vakua" z Pole Variant při nabírání přesahu z Horizontu Událostí. Zní to odborně, ale přesto vždy ta nejjednodušší řešení budou mít tu největší šanci se prosadit - aniž by porušily zákony Času a Prostoru, nebo zachování Hmoty a Energie - či principy "posvátné" geometrie - čili fraktalitu v sebeorganizaci uspořádání struktur v holografickém "zpracování" do Reality Života. My jsme Architekti Života - svého i kolektivně celé populace. Jednoduchostí se zde myslí vyváženost principů sebeorganizace při uvádění projektovaných záměrů do praxe Světa Skutečností - tj. fraktality, dimenzionality a polarity = podmínky funkčnosti a účelnosti v obyčejném spektru možných aplikací.

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice