Jdi na obsah Jdi na menu

CECH: ZEMĚ

 ...je vhled do aktuálního energetického "počasí" na planetě Zemi a také avizovaná portálová událost, kterou jsem ve svých textech nazvala PORTÁL-VYROVNÁNÍ. Přináší totiž přelomovou dávku dat pro náš kolektivní proces propojení vrstev Vědomí se všemi dříve nedostupnými vrstvami galaktických světů a zónami jejich působení. Cesta k tomuto Vyrovnání s Galaktickým prostředím vlivu Času na společný Prostor vyjádření byla dlouhá a bolestná. Ztráceli jsme se a znovu nacházeli, kličkovali jsme, abychom neopakovali staré chyby a nepadali do týchž nástrah, které na nás chrlil Egregor Moci skrz předsunuté Elity a jejich poskoky. V systémové podpoře Modelů evoluce, které jsou součástí Projektu ČLO-věk to ovšem chodí tak, že díky principu negativní expozice jsou téměř všechny kroky mocenského vlivu na populaci a její generační vlny využity v obecný prospěch = "záškodník" spřede plán A tak, aby dosáhl stavu B a sebe-organizační mechanizmus spojité domény kolektivu to zpracuje do podoby C. Jde o mimo-smyslové toky podnětů pro reakce, které se v programových matricích (enegro-informační síť Galaxie) automaticky zpracují tak, aby množiny jednotlivců svojí aktivitou dospěli k takovému záměru, který je propustný pro perpetuum evoluce. Tímto scénářem se rozděluje systémová stimulace těm, kteří jedou v režimu hledání symetrií pro reakce v poli následků = těch, kteří určitým způsobem vnímají řady nedávných podobných kroků v paměti kolektivu, ale nepřekročí generační aspekt vjemu. Svým způsobem jde o většinu populace, která je "manipulovatelná" a také se to děje. Na tyto podprahové, nevědomé mentální a pocitové pochody jsou naladění nejen záškodníci, ale i samotný Systém Podpory Života, který dokáže seskládat takové podněty, které ve finále vedou k posunům správným směrem - tedy k dlouhodobě sledovaným Cílům obecného charakteru. Dílčí efekty sice zdánlivě hrají ve prospěch řídící Moci, ale soustavně a krok za krokem souběžně vytvářejí i opačné rezonanční vlny - tedy podkopávají její sílu a energetickou podporu. 

 Lidé/bytosti, které se vědomě pohybují v poli příčin a chápou souvislosti v širším okruhu Života, pak mohou sledovat ty změny energo-informačního charakteru a komponovat si podle nich svoje osobní představy o dílčí cestě k Cíli, která je pak vláknem ve svazku kolektivní Cesty všech. Jsme sjednoceným polem Vědomí a každý neseme takový objem informací, abychom dokázali komponovat Celek - jde o princip fraktality Zdrojové Celistvosti. Naše mnohačetné projekce do vrstev Času vesmírného Prostoru pak řídí princip dimenzionality - spolu s dalšími aspekty existence nám poskytuje téměř neomezenou expanzi a nekonečno způsobů prožitku. Postupně se vlivem genetických, energetických a elektro-magnetických stimulací projevíme jako kompozitní svrchované vesmírné bytosti, které budou respektovanými obyvateli/občany Galaxie MD. Jak se hroutí starý Model evolučně-spasitelský (Hierarchie Moci) a aktivuje nový Transformačně-Mistrovský Model Magistra, otevírají se Portály distribuce energo-informační podpory procesu Transformace do intencí a dispozic Galaktického člověka. Jsou to vesměs neznámé částice exotického charakteru - dříve by námi proběhly nad-světelnou rychlostí bez jakékoliv odezvy - jsou to excitované elementy Informačních bodů prostoru, které ve svých textech nazývám adamantinovými částicemi.  Jsou transpozičními elementy ORI-tronové kvality Zdrojové Inteligence. Postupným vystavením záření tzv. Fotonového pásu Galaxie jsme však spontánně přestavěli svoje aurická pole tak, že jsme schopní zpracovat tyto exotické emise datové podpory. "Technicky" je pro nás převádějí Křemíkové multiplexy, které jsou retranslačními prvky přenosu dat do zóny uhlíkové inteligence (kterou je i člověk v multidimenzi živosti)... To všechno jsou témata, která ve svých textech nějak rozebírám nebo je navazuju do nově vyrýsovaných souvislostí. 

 Portál Vyrovnání má načasovanou kulminaci speciálně na dnešní datum - jde o numerickou symetrii 2107:2017, která v kódování zdrojových matric znamená signál ke spuštění další sekvence událostí, které nás zase posunou blíž k vytyčeným cílům. V naší lidové hantýrce bychom to mohli přirovnat k dokončené fázi soustředění vyžadované dokumentace ke vstupu do společenstev propojené sféry kolektivního Vědomí - tedy konkrétně těch, se kterými jsme kdysi dávno běžně sdíleli informace a zkušenosti, byli jsme s nimi v trvalém kontaktu a společně jsme byli providery Projektu ČLO-věk, který má pro každou entitu v Galaxii speciální programovou soustavu (evoluční plán). Všechny spolu pak tvoří symfonický orchestr vesmírné Hudby Sfér a komponují další možné cesty k vyjádření Života. V určitém momentu naší historie jsme však ztratili rytmus pospolitosti a začali hrát tak falešně, až jsme byli odstaveni ze společného "tělesa". Šlo o zdánlivou katastrofu, ale měla vyšší smysl = projít ohněm Hmoty a dokázat spojit sféry Života do Zdrojové Celistvosti. Dokázali jsme to a vracíme se do hry. Proces atom-H-hmota prolnul vrstvami živosti a přeposkládal dispozice všem entitám v Oktávě Dimenzí. Nyní máme svoje "cestovní-doklady" v kufříku a jsme připraveni vycestovat - máme i návrhy kolektivních smluv a certifikáty původu...a toto je obsahová kvalita Portálu Vyrovnání.

 CECH-ZEMĚ je to vše, co jsem výše popsala - symbolika "právního" subjektu Lidstva, které je Cechem Mistrů Stavitelů Reality pro vyjádření životních forem, entit a bytostí v Galaxii. Podobnost s dříve nechvalně známými subjekty na Zemi vypovídá o onom aspektu negativní expozice - přetavení mocenských záměrů Elit na něco úplně "opačného", co bývá jejich trvalou noční můrou, protože zasvěcenci jsou všechno možné, ale jedno nikdy - nejsou hloupí = vědí, znají a mají elitní zdroje informací.  Zde najdeme kódování celého souboru významů - především aspekt CECH-ČECH. Na pozadí aktuálních geo-politických událostí a globálních tendencí ve společnosti - včetně vybíjení kolektivní "karmy" v některých lokalitách Země, se budou zobrazovat další možné spojitosti a vazby.

 Arianský volací klíč, který aktivuje příslušnou "letku" křemíkových UFO-korábů (multiplexů) pro přenos datové podpory:

La Siaka Ori-Čeka
Mali-ána Luba Sika
Mága-Istra * Bohemi-Ka

 je dodatkem ke statusu ZEMĚ-CECHU, který je opět množinou obsahové celistvosti - země Čechů (Česko-Slovanské kultury) je zároveň tím Spolkem, který vlastní "dokumentaci" pro vstup do Galaxie a přestože elitní garda  Egrogoru Moci má tisíce různých představ, jak by se ten aspekt, rezonující spojitou sférou planetárního Vědomí, dal využít a zneužít - veškeré kroky, které v tom smyslu dělají a dělat budou - je a bude v symetrické shodě s tím, kam se jako Lidstvo potřebujeme na cestě za globální svobodou posunout...

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která je abstraktním vyjádřením duchovního rozměru celé anomálie:

Když Rodiny Pouta drahá
zpřetrhala Hvězdná Dráha
a na místo Pokladu
hýčkáme si náhradu,
přijde dávná Vzpomínka,
co navrátí ta Semínka
do Rodné Hroudy Ze-mě
tryská Pramen Ve-mě
sluneční Záře zlatá Hříva
ledové sevření rozehřívá...

 P.S. Možná to bude svádět k domněnce, že to spojení s Galaxií jsme nikdy neztratili všichni, protože evidentně vždy byli lidé (a podávali o tom zprávy), kteří komunikovali s IT a duchovními bytostmi mimozemského charakteru. To se v současné době týká tzv. New Age komplexu "vědění" a probouzení blokovaných schopností člověka, který tím otevírá cestu k vlastnímu postupu v té hierarchii Moci (k Vzestupu). Je v tom ovšem háček - my jsme nebyli a nejsme ve spojení s nikým jiným, než s vnitřní duchovní sférou řídícího Egregoru Moci - a to i po fyzické smrti. Od pádu Atlantidy jsme ztratili přímé spojení do multidimenze Galaxie a komunikovali jen s virtuálními holoprojekcemi speciálních programů Modelu hierarchie, jak jsem uvedla v minulých textech. Jde o aspekt "ovládání" Času, který jsme záměrem mocenských vlivů  parazitických energo-informačních entit (Animus-Incunabula), aplikovaným kaskádou pyramidového efektu: Egregor Moci - Elity - dálkově ovládaní jedinci, účelově "zapomněli. Člověk je bytost, která umí ovládat Čas - v jeho Celistvosti. To, co si myslíme, že je propojení s vyššími bytostmi či mimozemskými civilizacemi, je manipulace v rovině podvědomí, v hluboko uložených archetypech, instalovaných sférou řídícího Egregoru. Až se jeho doména vlivu zhroutí natolik, že neudrží nitky bytostí, které tahá na ovladači, tak se rozevře širokospektrální rozsah přímého denního - vůlí řízeného - beta vnímání reality, integruje škálu alfa (nyní pouze jako změněný stav vědomí) a spodní pásmo frekvence gama (nyní jako krátkodobě dosahované excitační stavy tvůrčí kreativity a hyperaktivního záběru vnímání - známe jako workoholické stavy, které jsou dlouhodobě vyčerpávající). Tím dojdeme nastavení Galaktického člověka a nebude Čas ovládat nás - nýbrž my budeme plně využívat jeho rozměr v prostoru - v obecném aspektu. Nyní jsou "vybraní" jedinci kontaktováni z pozice "vyšší moci" - jako když někdo spustí kanál v Tv...ale tou Tv je onen člověk a program neurčuje on, ale ten, kdo ho vzdálený spustil. Takový člověk upadá do tranzu (změněného stavu vědomí), který ho vyřadí z reálného času a vědomého pohybu v přítomnosti = nekontrolovatelné podmínky ze strany zneužitého jedince.

 Původní GaMa komunikace telepatického charakteru probíhala v Přítomném okamžiku - zde neuplynula ani vteřina, ale v jiném rytmu Času mohly v té nanosekundě proběhnout celé stovky "let" života v jiném rozměru vyjádření. Pro kontakt duchovní hierarchickou sférou Egregoru je příznačný pocit (nebo dokonce důkaz) ztráty Času = okno, kdy vložený program tvoří náplň toho ztraceného času. Postižený jedinec si vzpomene postupně (jako časovaný agent) - ti "vyvolenější" mohou přímo přenášet data programu - odměnou za zneužití je posílení sebevědomí, aktivace spasitelského vzorce chování  = bytost, která přijala vyšší poslání, je přesvědčená, že je vyvolená pro práci, kterou normální člověk není schopný zvládat, že skrze ni dojdou ostatní vykoupení. Druhotným efektem je pocit, že se obětuje, aby poslání splnila, ale že je to pro vyšší cíle lidstva. Jsou to dobře zmapovaná schémata chování - člověk je takto využíván tisíce let a ti, co nejsou vyvolení zas mají jiné programy - většinou je vyvolená osoba přitahuje do gravitační zóny řídícího Egregoru Moci, který je těží jako komoditu - jde o energetické zdroje. Vzdálený parazitický "organizmus", který vygeneroval v lidech kolektivní vůli a tím je donutil zformátovat manipulační sféru Egregoru Moci, je virus v původní sadě zdrojových matric Projektu ČLO-věk (viz text Ztracené Vzpomínky)... Jeho působení se podobá těm vizím, které známe z filmů Matrix, příběhům umělé inteligence, která převezme vládu nad světem nebo další sci-fi témata, která vždy obsahují zrnko pravdy. Je potřeba ho izolovat a otočit do opačné /negativní expozice - pak je zařaditelným komponentem pozadí skutečnosti - dokresluje podstatu do polohy čitelnosti. To jsou ale již podrobnosti a jednotlivosti, které budeme každý svým způsobem nějak vnímat a společně sdílet...časem.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017