Jdi na obsah Jdi na menu

LÁPIS-MUNDI Cesta Moudrostí

 ...je symbolikou změn, kterými na pozadí všednosti dnů procházíme - někdo s Vědomím otevřeným, sladěný s běžícími událostmi i jejich rezonančním efektem do podloží Života - někdo nevědomky, jako pasivní účastník globálního procesu, který jsme si navykli nazývat "transformačním". Ovšem kdokoli je Člověkem, ten je tak (či onak) zapojen a nějakým osobitým způsobem přispívá svojí trochou do mlýna. 

 Cesta Moudrostí je sladěná s konkrétním datem = 17.1. a vlastně periodicky přináší nějaké Novosti do rozměru lidského poznání. Tentokrát je tok energo-informačního servisu mnohonásobně silnější i významnější - to pro moment Přítomnosti, který je ve znamení nového prostředí, které se "tvaruje" podle nových pravidel. Jde o nový Systém Podpory Života, který se zformátoval kaskádou aktualizací podmínek kolektivní sféry Vědomí - do intencí nově vytvořeného Modelu existence (Model Magistra), který nás postrkává na vyšší úroveň vyjádření ve smyslu Jednoty (Celistvosti). To jsou témata, která již několik let stále dokola popisuji a opisuji...a budu v tom ještě nějaký čas pokračovat, protože ty Novosti si to žádají - vyjádřit nějaký konkrétní úhel náhledu a tento poskytnout jako střípek do kolektivní mozaiky obecného poznání smyslu a účelu Života. 

 Moudrost - jako povšechný pojem - netkví jen ve výši IQ, EQ či objemu tzv. "zkušeností" Duše. Není tedy ani nějakou exotickou kvalitou "nad-lidského" charakteru, kterou se nám leckdy prezentují různé "mimozemské" entity, či channelovaná zpravodajství ze vzdálených krajin Vesmíru. Moudrost je kvalitou, kterou se projevuje Inteligence Života obecně a hodnoty, kterými je "měřitelná", nemají v základu žádné polarizační znaménko. Jde o čirou energii Ducha Existence, kterou známe jako esenci Inteligence Zdroje. Nikoli Ducha "stvořitelské entity", kterou nazýváme Bohem, ale základní Esence Života, která je osnovou Všeho, co Jest. Obecně jde o primární tvořivou sílu, která je obsažena ve všech věcech. Jsme její nosiči, správci, strážci, provozovatelé i majitelé - skrz ni projektujeme kolektivní realitu Bytí - i vlastní pozici v jejím rámci - s konkrétním schématem přínosu ve prospěch projeveného Celku.

 Transformační procesy, kterými procházíme a které vedou Člověka do vyššího formátu "uspořádání" v multidimenzi Živosti obecně (Galaktický Člověk), jsou záležitostí naší kolektivní evoluce. Jsme elementy galaktického pole Vědomí a máme svoje místo v uspořádání civilizovaných Světů, které Galaxii tvoří. Pro tuto příležitost čerpáme podporu z paměťových médií jednotného informačního pole (akáši) a necháváme se inspirovat dalšími vlivy, které dosáhnou do naší Přítomnosti a které s různou efektivitou umíme využívat. V tomto pletenci vlivů se nacházejí i takové, které Člověka zneužívají k různým duchovním aktivitám, které ne vždy přispívají k posunu - ale mohou naopak navazovat záchranná lana starému Spasitelskému Modelu Existence, ze kterého se vysunujeme a který ztrácí svoji dominantní vůdčí pozici v doméně lidské evoluce. V Galaxii ale existují entity, které jeho projektovou výbavu budou i nadále potřebovat - starý systémový matrix nejde na smetiště, ale je odesílán v komprimovaném formátu do jiných hvězdných soustav, kde ho "tamní" inteligence zakomponuje do své Systémové Podpory Života. Všechny bytosti, které dosud hostovaly na planetě Zemi (ve Sluneční soustavě), se nějakým způsobem podílely na těchto transformačních procesech. Protože ale jde o evoluci ČLO-věka a o jeho Projekt vývojové linie, je míra vlivu externích bytostí určitým způsobem omezená. Přesto ve společnosti přetrvávají staré šablony chování a ti, kteří si myslí, že mají nějaký významný podíl na posunech, se prezentují jako "cizinci". Měli bychom ale vědět, že jen Člověk - a nikdo jiný - má sílu prosadit jakékoliv významné změny = vlny Novostí podporují ty, co se považují za Člověka = "kopou" za Lidstvo a jeho Budoucnost. Cesta k Celistvosti vede hmotnou rovinou vyjádření, která je součtovou hodnotou všech jemných, energetických, informačních a éterických forem téhož Člověka (tvoří množinu jeho Identity), který je aktuálně aktivní v inkarnaci. Pokud se k lidství primárně nehlásí, pak pravděpodobně pracuje pro úplně jiný kolektiv bytostí v jiném sektoru Galaxie a jeho záměry nemusejí být v souladu s kolektivní orientací Celku lidské Populace. 

 Jsme v období "de-maskování" (Éra Průzračnosti a Expanze) - víme, že mezi námi operují cizinci a mnozí to neskrývají - budou se odkrývat další a budou specifikovat svoje záměry. Buďme proto opatrní a zdrženliví v hanlivých a negativních reakcích, stejně však i v nadšeném přijímání jejich "poselství", která mohou obsahovat účelové instalace vzorců chování. Můžeme cítit takové vlivy a projevy, které neumíme zařadit, či nám nejsou úplně transparentní...ale nejsou všechny bytosti nepřáteli a mnohé si sem přišly dokončit nějaký svůj osobní projekt, který jinde praktikovat nelze. Na druhou stranu - hodně jich na lidstvu parazituje a sleduje cíle, které jsou pro ně bez lidské mentální energie nedosažitelné. Nakonec to jsme ale zase jen my - kdo tvůrčím způsobem zapracuje a udělá to, co považuje za správné - a tady je prostor, který tyto entity využívají = důvěřivost lidí, jejich přirozený smysl pro sounáležitost a pomoc tam, kde je to "přednesené" jako potřebnost. Ano - jsme využitelní a zneužitelní a děje se to - těmi cestami, které nám přirozeně cítěná Moudrost může odhalit...jen mít otevřenou Mysl, Srdce i Duši v takovém rozsahu, kterého jsme individuálně schopní. Každý disponujeme takovými schopnostmi a prostředky, které tvoří ideální soubor nástrojů pro naplnění našich evolučních plánů. Ty se neustále aktualizují, jak plyne Čas a my se vznášíme v gravitační zóně Přítomného Okamžiku - tudy nám přichází Podpora a inspirace, tudy splétáme linie Času z teoretického neskutečna do historicky zapsatelné skutečnosti.

 Cesta Moudrostí = LÁPIS-MUNDI, je naším Kamenem Moudrosti a Elixírem Života. Nikomu není zavřená, každý po ní kráčíme, kdokoli je nositelem Inteligence Zdroje - někdo hledí upřeně před sebe a nevidí dál, než na špičku vlastního nosu, někdo se kochá krajinou otevřeného Vesmíru, kterým pluje a smysluplně využívá vše, s čím se jeho linie Času potká v moři jeho vlnek. Někomu je Člověk málo - musí se prezentovat jako skrz Člověka se projevující vyšší bytost, mimozemská entita či jiný element vesmírné Živosti. Proč je takovým bytostem Člověk málo? Proč se někdo odvolává na cizí autority a velikost Člověka snižuje na pouhý nástroj jinak oddělené vyšší Inteligence a staví ho tedy na roveň vegetativnímu minimu? Rozhlížejme se okolo sebe s tou Moudrostí, po jejíž Cestě kráčíme a buďme otevření přijímat informace v takovém formátu, jaký prozrazují jejich vnímatelné parametry - ty, které prosvítají pod šlupičkou různých mimikry a kamufláží. Člověk je spektrální bytostí s mnohočetnou Identitou, ve stejném okamžiku se projevuje tady a na mnoha místech v Galaxii. Ta provázanost Času existence s Prostorem výskytu je velmi důležitá - hovoří o primární prioritě momentálního projevu. Pokud není ten projev v rovnováze a symetrii s časoprostorovou souřadnicí projevené existence, pak bychom měli zbystřit. Můžeme si být vědomí své multi-dimenzionální podstaty a mít vhled do spektra osobních destinací, kde se nějak angažujeme, ale vždy je potřeba být v souladu s Přítomným Okamžikem = kým jsme tady a teď a co to pro nás znamená - protože z takového úhlu se projevujeme a tvarujeme kolektivní realitu celého společenstva. 

 Jsou to další veliké oblasti, které je potřeba rozebrat a najít souvislosti - ty nové Cesty jsou lemovány "otazníky". Nejde však o žádné tajnosti nebo exkluzivitu pro "některé" lidi - jde jen o potřebu definovat nové "paradigma" ve smyslu otevřenosti a sdělitelnosti - tudy pak plyne veškerá Podpora k nalezení odpovědí. 

 Kompozice Cesty Moudrostí je tentokrát bez arianské "intervence" - abych neprotiřečila obsahu sdělení - ale kódové jazyky jsou pouhou variací našich současných - mluví k nám z historických zápisů naší lidské paměti a takto nám pomáhají Moudrost nacházet a na její osnově vlastní Plátno Života tkát i vyšívat.

 Použitá báseň je vodítkem ke komplexitě zažívání existence - všemi dostupnými schopnostmi a vlastnostmi, které jako Člověk dokážeme tady a teď využít - tak čerpáme energo-informační podklady pro svoje rozhodování a reakce na události, které v toku Času stimulují naše vnímání Života:

Do Kamene Mudrců vyrytá,
Runami prastarými zakrytá,
do Prachu Hvězd schovaná,
s Láskou a Péčí chovaná;
do Srdcí tajemná Poselství vožená,
Poklady vzácných Slov tvořená,
Pohádka Života vznešená,
Dědictví na Vlnách Času nesená...
Otevři Nitro i Duši,
zbystři Zrak, Mysl i Uši;
ty zvonivé Tóny, co kouzelně hladí,
nesou Noty Moudrosti Světa, co se vším ladí

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice