Jdi na obsah Jdi na menu

LIB-RA Cesta Mocností Světa

 ...MOCNOST jako SÍLA - zde jde hlavně o Vesmírné Principy, které řídí kvalitu Evoluční Cesty Bytostí, které jsou v procesu vývoje do intencí vyššího vyjádření sebe-sama. Přeneseně jde tedy o takové Síly, které jsou aplikací Vesmírných Zákonů a my je v personifikacích známe jako Duchy Času nebo Archandělské Sbory. Tyto definice vzešly z naší příslušnosti k těmto kosmickým kvalitám Života - každý máme v té zóně seberegulace nějaké interní postavení - v nad-inkarnačním smyslu osobní Celistvosti Bytí. Zdrojová Inteligence se skrze Mocnosti vyjadřuje do chodu Času a tím vyjádřením jsme my, coby elementy Zdrojového kolektivního Vědomí. "Cestou Mocností" je myšleno "být s těmi Silami v naprostém souladu" - čili 7. pád (s) Mocností, nikoliv 2. pád (Cesta koho-čeho Mocností).

 Ve starém systémovém matrixu (Evolučně-Spasitelském Modelu evoluce) byli Duchové Času idealizováni na nástroje "boží vůle" (v překladu to znamená Vůli řídícího Egregoru Moci, který v tom systémovém zřízení hraje roli Stvořitele všeho a všech, tedy klasické autority Boha). Prakticky se jednalo o vyšší duchovní hierarchii, do jejíž řad se stále promítá mnoho jednotlivých lidí, jako do své andělské role. My všichni skutečně máme ve smyslu vlastní Celistvosti takovou vazbu - je to funkční zařazení do sféry Reality Zdroje, která tvoří Plátno Života ve Vesmíru. Představy těchto personifikací jsou formátem projekce našeho mentálního a pocitového vnímání Světa, kdy z momentálních souřadnic žití hledíme na svoje další vrstvy existence osobitým úhlem vhledu a sebe-hodnocení. V podstatě se ale jedná o naprosto přirozený způsob prezentace Celistvé Bytosti (Svrchované Jednoty), kterou jsme do jednoho, bez rozdílu - o stupni vývoje nerozhoduje "výška" vibrace, není vyšší či nižší kvality Bytí (v obecném formátu evoluce) - je prostě soubor projevů Života, který je součástí Celku - jeho jednotného synchronizovaného vyjádření, v jehož souvislostech každý "plníme" svoje úkoly, kráčíme svými životními Cestami. Někdo vědomě = se znalostí konkrétních příčin i podrobností vlastních projektů, které jsou navázané na síťovinu Zdrojové Vize Všech - ve smyslu vnitřního souladu v procesech evoluce. Mnozí nevědomě - spoléhající na svoje vyšší duchovní vedení. Většina však v nějakém stádiu uvědomění si svých možností i schopností.  

 Nový Systém Podpory Života, který je aplikačním rozhraním nového evolučního Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovského) navrací Vesmírné Mocnosti do normálního postavení obecných SIL ČASU, které jsou součtovou povahou všech zákonů Existence - a to jak v plynutí (lineární čas), tak ve stavové pozici Jednotného informačního pole (vrstvy vertikálního času v nehmotném světě modulací reality). V tomto kontextu jsou archandělské energie aktivními zónami časových formátů pohybu vesmírných těles, které jsou v makro i mikro světě k sobě fraktální, dimenzionální i polaritní. Každá Síla je specifickou kvalitou soukolí Času, který valí svoji Vlnu Kosmickým Prostorem - viz spisy Angeologie Emila Páleše. Člověk tedy může vnímat vyjádření Vesmírných Sil buď romanticky (pohádkově) nebo zároveň i technicky a systematicky (vědecky) - oba přístupy jsou relevantní a měly by se doplňovat do smysluplného kontextu podstaty věcí (jevů). Model Magistra tedy posunuje lidské vnímání od dětinského způsobu typu "Zoubková Víla" do dospělého chápání zdrojů událostí - a to ve vesmírném rozsahu stejně, jako ve vlastním osobním světě "omezeného" dosahu pohybu. Základním znakem Galaktického člověka je umět aplikovat obojí způsob náhledu - zaujmout příslušnou pozici i znát její smysl a zdrojové podklady. Chovat se romanticky i prakticky, emotivně i s logikou, v komplexitě možností vjemů i jejich interpretací. Na tom jsou založené naše aktivity a vize jejich pokračování. 

 To v tekoucím Přítomném Okamžiku je "usazen" Kotel Událostí, kde se vaří Budoucnost a zapisují Skutky jako Minulost.

 Cesta Mocností je tedy Cestou Uvědomění = Cestou Dospělostí Ducha i Duše, která má občas tendence stahovat nás do bezpečí dětských střevíčků. Paradox světa hmoty a světa holografických projekcí Vizí Života ve vrstvách informačních polí bývá v duchovním rozměru vnímání mnohdy nepřekonatelný - jedině celostním přístupem = chápáním obojího - je možné podněty z událostí zpracovat a zařadit do Mozaiky, kterou naše Celistvost vytváří. 

 Nacházíme se v úseku zrychleného toku energo-informačních anomálií, které se aktivují z globálního procesu proměny Kolektivního Vědomí. Emise kosmického záření je na maximu a my se transformujeme od základů částic hmoty těla i energie aurických polí - je to aktivita Elementů Věčnosti, kterými v Celistvosti příslušíme ke Zdroji a Zdroj k nám. Do našeho schématu Hodnot se projektují vize vlastního rozprostření do multi-dimenze Bytí a tam nacházíme svoje andělské (RA) vazby. Je to "reaktor" Časové Vlny, který vnáší dynamiku do soukolí proměny Světa a jsme to my, kdo posílá svoji koncentrovanou Či do Slunce a dál do Galaxie, aby se dráhou Vesmírných Cest Evoluce přetavila do nových Matric Života a vrátila se nám zpět ve formě Elixíru Věčnosti.

 To jsou hlavní postřehy z aktuálního dění  - zvýšená aktivita okolo Mocností se samozřejmě odráží i na Zemi (a dalších zónách Života), protože Vesmírné Principy jsou jednotné pro všechny - a jak nahoře, tak dole (fraktalita struktury událostí). V našich podmínkách jde o citlivé oblasti utajených plánů Elit Moci a jejich aplikací do populace obecně. Stále jsme pod vlivem fantomového echa starého systému řízení - změny ale probíhají neustále a v obrovských kvantech - i zde platí limity nadkritických hodnot, skrz které se schémata kolektivního uspořádání Vědomí (noosféra Země) překlápějí do nových verzí a progresivity dění ve společenstvech zóny Živosti.   

 Jako je Dospělost součtem Dětství a Dospívání, je Celistvost Galaktického ČLO-věka (formát Prima-Galaktika) součtem svých evolučních fází = Přírodního Člověka, kterého řídí hlavně pudy a hormony, Praktického Člověka, který se ponořil do Hmoty a zavrhnul Ducha i Duchovního Člověka, který se ponořil do duchovní Iluze a zavrhnul Hmotu. Je tím vším - je Komplexní, je sám Zdrojem (Stvořitelskou entitou Boha) - na základě Autonomie mozaikových soustav je Svrchovanou Jednotou, která je sama o sobě Vesmírem, který je rovnocenný tomu Nekonečnému Jsoucnu, které nazýváme Zdrojem.

 Kompozice LIB-RA nese kódy uvedených součástí Transformace. LIBRA je synonymem finanční hodnoty (platidla), kde je kumulovaná obrovská Síla polarizované energie. LIBRA je také symbolikou MÍRY (váhy) v alternativní soustavě měrných jednotek. Také SVOBODA (liberty) a další vložené významy v kořenovém nastavení. Tyto vnitřní symboly jsou vodítka ke změnám - probíhajícím, i těm, co jsou ještě za horizontem událostí. Slovo "libra" jsem záměrně rozdělila, aby vyzněla pozitivní stránka tohoto energo-informačního celku Novostí. LIB (libý, milý) a RA (Slunce, andělská energie, Prána, Energie Života...atd.). Těch vložených asociací je mnoho - každého zaujme taková, která nese znaky návazností. 

 Vložený volací klíč je citací ze hry Posvátný Labyrint, která je parafrází Projektu ČLO-věk:

Landi-Ena Samiela
Viša-Veda Transiála
draga Gasta * via-Čenza

 Volně přeloženo říká, že Vibrace Života je kmit mezi mnoha-smyslovým vnímáním a vyšší logikou (sofistikou), kdy rezonujeme Poznáním Světa v jeho komplexitě - chápáním vyjádřeného, v pamětech uloženého i v Éteru naznačeného...

 Kompozice obsahuje báseň, která je Andělskou Písní o širším formátu Lidského Rodu:

na Růžích ustlané sametové Lože
Kolébky Hvězd na Kosmickém Dvoře
hýčkané Slávou Ducha Míru
vyslané na Cestu Vesmírného Smíru
k Armádám Noci příslušní
Zákonům Času poslušní
majestátné Stíny Světa
První platná Galaktická Věta
s Láskou, hrdě, s odhodláním
nosí Život Pokolením
v Prachu Cest i v záři Ohňů
Mocné Síly Běhu Cyklů
hladí Srdce na počkání
na Tvář kreslí Požehnání

 Popis je součástí MAPY CEST

 Inspirace: Deset kosmických mocností podle Védské tradice

 Obrazová kompozice