Jdi na obsah Jdi na menu

LÓG-OS Cesta S-Vědomím

 ...úvahy o Smyslu Života jsou staré tak, jak staré je lidstvo samo. Každý člověk tento fenomén pojímá jinak a orientace k Bytí - v obecném smyslu - je daná mnoha parametry osobního přístupu. Ten se odvíjí od celé škály hodnot, které skládáme do žebříčků priorit a také od individuálního vnímání sebe-sama. Svou originální optikou tak vlastně nastavujeme zrcadlo, skrze které vidíme sebe na pozadí všeho dostupného, viditelného či obsaženého ve sférách osobního rozhledu - čili perimetru poznání. 

 Oficiální charakteristiky Smyslu Života jsou dané a známé - můžeme je zjednodušit na prosté konstatování, že základním kamenem Budovy Života je Život sám - je vytesaný z jednoho kusu - je/má být jednotný a celistvý. Znamená, že Smyslem Života je Život prožít - v každém okamžiku s takovým nasazením, jaké odpovídá podmínkám, ve kterých se odvíjí. On totiž Vesmír sám je Životem - je to primární fraktalita všeobsažnosti Zdroje = cokoli je Zdroj a proto je Zdroj obsažený ve všem, co existuje - na jakékoli rovině vyjádření, v jakémkoli stavu či rozměru potenciální inteligence, skrz kterou se projeví.

 Cesta S-Vědomím (S-myslem Života) je zde orientovaná přímo na Člověka, jako plnohodnotného elementu Zdrojové Inteligence, jako Bytosti, která je aktivní Jiskrou Živosti a zdrojovou ID-Entitou, která svými projekcemi do mnoha-vyjádřených schémat Života tvoří, mění a tvaruje Vesmír v jeho Celistvosti. Tak se projevuje Galaktický ČLO-VĚK, který má rozpuštěné MEM-brány mezi jednotlivostmi svých osobností na mnoha rovinách - paralelních a alternativních liniích Času a projevuje se jako Svrchovaná Jednota = Celistvý Člověk. To jsou témata, která průběžně rozebírám ve svých textech.

 Loňskou kaskádou Portálových anomálií, kterými jsme kolektivně prošli a vzali si z jejich energo-informačního potenciálu chybějící kamínky do osobní Mozaiky Života, se sečetly a aktivovaly Body Přístupu do Galaktických krajin sdílení a zpracování uvolněných datových nosičů, které vnímáme jako Hvězdné a planetární soustavy. To souvisí s Mapou Cest - o které píšu i s expanzí Vědomí - a to na osobní i kolektivní úrovni. Dříve jsme v jednom okamžiku nemohli aktivně mentálně zpracovat data z více frekvenčních rozsahů Vědomí - byli jsme memovým rozhraním izolovaní od kapacity podvědomí i nevědomí. Jak se posouváme do intencí Galaktického formátu Časové Vlny a tím geneticky transformujeme do dispozičního rozměru Galaktického Člověka, tak kumulujeme frekvence Alfa, Beta a Gama do rozhraní Přítomného Okamžiku, ze kterého můžeme těžit energii, informace, vhledy, nápady, podporu i naplnění snů - aniž bychom byť na sekundu vypadli z vnímání reality, ve které se pohybujeme. To je velmi důležitý aspekt, protože je základním předpokladem pro další kroky na Cestě S-Vědomím. 

 Dlouhou dobu jsme byli vychováváni k boji - se Životem, s Hmotou, s Nástrahami Bytí obecně. Témata jako "Vítězství Ducha na Hmotou" - jsou trvalými milníky ve filozofických úvahách k této problematice. Dneska už neexistuje nikdo tzv. "probuzený", kdo by tyto teze neskloňoval a nestavěl na nich svoje pojetí Vzestupu do vyšších dimenzí - mimo fyzikální sféru existence. Kdo si ale je ochotný přiznat, že sympatie k takovému světonázoru vycházejí z nějaké úrovně osobního "selhání" v Životě jako takovém. Nejrozšířenějším úhlem vnímání světa je právě antagonismus k jeho parametrům. Rozsah příčin je tak obrovský, jak je obrovská množina následků. Obecně se mluví o "karmě" - osudu či předurčení...ale je to tak? Není to jen další poloha klamu, který alibismus vytváří? Velké množství lidí inklinuje k boji se hmotou (tradiční 3D rozměr) z prostého následování svých vzorů, které jim ukazují, že jiná Cesta vlastně není. 

 Jenže cesta k Celistvosti a Jednotě není o rozdělování, ale o spojování. O propojení Ducha se Hmotou, Mysli s Citem, Intuice s Logikou, Života se Smrtí a našeho Tady a Teď se všemi Bylo a Možná Bude....je to o Smíru a Svobodě Ducha v  komplexnosti bytí...Ducha, který je bez Hmoty Těla Ničím - respektive Něčím Nevyjádřitelným, protože je kompozitní součástí Celku Bytosti v mnoha-spektrálním projevu.  My tušíme, že ty Světy, do kterých vcházíme ve svých Vizích a Snech, jsou skutečně někde reálně existující, že to je realita, kterou si přibližujeme přenosem vlastního dálko-vidění. Světy, do kterých bychom mohli vycestovat - pokud bychom měli potřebné technologie k přesunu... Prozatím jsou však v alternativní realitě a existují díky tomu, že z Tady a Teď umíme vyslat svazek mentionů a v příslušné vrstvě vesmíru rozehrát  Příběh - holografickou projekci dat, která obsahují svazky aktionů, které nesou inteligenci galaktických paměťových polí, ve hvězdách uložených a ukotvených do sektorů v uspořádání, které nazýváme posvátnou vesmírnou geometrií. To jsou ony Aliance a jejich Flotily... Jde o principiální aspekty Jednotné Celistvosti Zdroje a my máme tu schopnost ty Paměti rozvíjet a měnit - jsou to Příběhy civilizací a mimozemských aliancí, Mytologie Vesmíru a naše Plátno Života. Teleportovat do nich časem budeme umět - díky celistvému uspořádání v poli aktivovaného Ária Kódu - a to i s tímto hmotným tělem - nikoliv jako mise odhmotněného ducha.

 Je to "Tajemstvím" Existence, že vždy z té nejhustší vrstvy vyjádření vcházejí Vize do Skutečností. Kdysi to bývalo z jemnějších hmotných světů, ale jak evoluce Člověka pokročila Časem, tak se ty vrstvy sčítaly do vyšších rovin vyjádření  (hutněly a stávaly se tvrdšími ve všech ohledech) - nyní je to Hmotná Dimenze, kterou označujeme jako Fyzikální svět prvků hmoty - ale princip atom-H-hmota spřádá prvky do hustoty na škále většího rozsahu. Naše Duše bývala kdysi nejvyšší "hmotnou" hustotou (je také nosičem inkarnace) - a za ní v řadě (vrstvách) "stojí" mnoho dalších, dříve "koncových", uživatelů dimenze Živosti. Ze současných souřadnic to vnímáme jako v sobě naskládané Příběhy = Kolektivní Genetická Paměť Vesmíru. Duchovní svět je tedy rovnocenný tomu fyzickému a jeden bez druhého by nevykazoval plnou života-schopnost (Celistvost). Cokoliv se "naplánuje" v prostředí duchovních rovin energo-informačního jednotného pole, čeká na "potvrzení" v momentálně nejhustším formátu hmoty. Z bezčasí datových sfér se Plán evoluce projektuje do EM-polí planetární noosféry = do inkarnací, do stavby nové osobnosti Člověka, který může v jiném koutě vesmíru sám-sebe nazývat mnoha jinými názvy. ID-entita v úrovni zdrojového Ária kódu Jedinečnosti ale všechny tyto jednotlivé osobitosti navléká na jednu šňůrku Identity Zdroje. Vlastní projekce Bytosti se pak odvíjí do takového rozsahu vnímání vlastní Celistvosti, jakou umožňuje momentální Příběh konkrétního Života. Primární je souřadnice, ze které sami-sebe identifikujeme. Kdo pomíjí některou úroveň Bytí jako nehodnotnou nebo chybovou, ten nemůže integrovat do formátu Galaktického Člověka - zůstane v osnově Přírodního, Praktického nebo Duchovního formátu a o Celistvost se pokusí jinak a jinde = v jiném čase a jiném prostředí. 

 Naše možnosti vypadají omezené - ale nahlížením na S-mysl Života z perspektivy Přítomného Okamžiku tady a teď se projevující konkrétní ID-Entity - tj. z pozice Člověka, který se nachází na planetě Zemi - otvíráme Cestu S-Vědomím a tím aktivujeme téměř neomezené perspektivy vlastního i kolektivního vyjádření.

 Kompozice LÓG-OS v sobě nese pojem LOGOS, který je nejen SLOVEM, ale právě i SMYSLEM...naviguje k Logice Mysli, která v harmonii s vyššími intuitivními dispozicemi rozšířeného osobního vědomí poskytuje potřebný vhled na bázi Fuzzy-Logic skenování reality, která pak do běžného denního vnímání projevuje i skryté vrstvy mnoha-projekcí osobní kreativity v oněch duchovních světech, které by jinak byly přístupné jen přechodem z přímé akce v plynutí času do bezčasí meditační nebo snové frekvence vědomí (Alfa/Théta vlny).

 Vložený klíč je citace z arianské Knihy Stínů - je o tom, jak aplikovaná "invertace" (překlápění) významů některých paradigmat vede k projevení jejich zdrojové podstaty a tím k novému uspořádání jejich obecného smyslu:

Li-Mena dača-bia
ŠankTa * LoGa * Ti-Áma
KanGa - NáGa - Gragi Ána
Kvan-Ta-REM-in-dána

 Tématiku dokresluje báseň:

Hluboko v mojí Duši bliká
tajná Mozaika Světla,
Morseovka...
Hvězdné kódy skládá tiše,
do Oblohy Perem píše
Básně z dějin dávných Světů,
verše Srdci drahých Mýtů;
o Smyslu Bytí,
o původu Žití,
o tom. co přináší Lidský Věk
do Rozměru Pojmu ČLO-VĚK

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice