Jdi na obsah Jdi na menu

MIS-SION Cesta s Posláním

 ...POSLÁNÍ...budeme tentokrát zkoumat jako ROLI - u Poslání jde totiž spíš o vnější aspekt Existence - i když většinou ho chápeme jako svoji životní náplň. Jde ovšem o subjektivní pocity, protože přijmout Poslání znamená "obdržet" od někoho nějaký "úkol", nebo "misi". Skutečné Poslání se nepřijímá, s tím se rodíme, neustále se aktualizuje podle našich rozhodnutí, která formulujeme v souladu s momentálním stavem Kolektivního Vědomí a potřebami Celku. Ve starém Systémovém prostředí se počítala jen ta "přijatá" Poslání, co byla něčím výjimečná, co nesla jen "vyvolená" Bytost nebo seslané Vyšší Vědomí, které se projektovalo do Člověka - který pak plnil mimořádnou službu pro vyšší dobro všech. Všimněme si aspektu "pověření", za kterým vždy stojí nějaká nadřazená autorita, která takovou akreditaci udělí nebo dovolí. Všechno jsou to synonyma vztahu k té autoritě = hierarchický princip chápání Účelu a Smyslu Života. Ten POCIT může být nepodložený a vyplavat zevnitř = samozvaný post vyššího zařazení v běžné (obyčejné) populaci, nebo přijatý jako informace z jiného zdroje - jako ZPRÁVA o svém osobním Pověření - a to formou napojení na vzdálený řídící faktor. Jsou to termíny, které se dotýkají schémat ideologického charakteru, kdy jsou konkrétní lidé chyceni do archetypální šablony Mysli, kterou si sami vystavěli - jako reakci na neuspokojivé podmínky svého Života či odpověď na mimořádný impuls ze sféry Duše, kdy obalení tenatem fikce spadli do utkvělé představy o své "vyvolenosti". Dalším krokem je umění tuto Vizi o svém Poslání tzv. prodat. Kdo je extrémně "šikovný", dotáhne to hodně "vysoko" - jako například duchovní otcové církví a sekt, či mesiáši a jiní spasitelé boží. V posledních letech, jak starý systém skomíral, rozsypal se s nimi pytel. Internet a sociální sítě jsou plné takových vyslanců a spasitelů - hlad po duchovním rozměru vnímání skrytých aspektů Existence tu lavinu spustil a ideologové New Age ji tématicky i finančně podpořili. Dnes je to Svět ve Světě = mezičasí starého a nového, oblast Iluzí a Frází o všemožných věcech, které svoje protagonisty naplňují uspokojením z osobní realizace.

 Pravdou je, že Fantazii se meze nekladou a pokud někdo vyloženě neškodí a neodírá lidi o prostředky za služby, které nemají přiměřenou reálnou hodnotu té platby, pak ať si každý plní jaké chce Poslání....o šrámech na Duši nemluvě - protože mnozí vztahují své Sny a Touhy k ideálům, které nemají životaschopný základ a tedy neopustí dané pole virtuální reality. Často se setkáváme se soubory Tvrzení, která obsahují "doložku vědomé nesplnitelnosti" = nějakou obecnou nehmotnou a neověřitelnou podmínku (např.: kdo vnímá Srdcem nebo kdo žije v bezpodmínečné Lásce)  - kdo ji splní, ten je vpuštěn do Zóny Vyvolených a jejich Imaginárního Světa Vědomých - kdo nesplní, ten není "hoden" = ještě nedospěl do potřebné úrovně vyššího Vědomí (nepřevibroval, uvíznul v nízkých frekvencích, apod.). V reálu to znamená souhlasit, či nesouhlasit s předkládaným souborem ideologických dogmat. Pikantním ta tom bývá ten fakt, že ona "podmínka" je předkládaná tak, aby člověka dostala do specifických mezí morálních hodnot = nehodný je zatracen, hodný pomazán (čili stádový efekt slepé ovčí důvěřivosti). Jsou to už překonané záležitosti - leč stále hojně se vyskytující a vyhledávané.

 Podle nového Systému Podpory Života budou lidé postupně chápat, jak je každý Život mimořádný a jedinečný - že není nikoho, kdo by nenesl Poslání a neplnil nějaký důležitý Úkol v Mozaice Bytí - v Kolektivu Bytostí, které spolu-pracují na udržení prosperity společenstva, kterého jsou příslušníky. Není žádný vyšší nebo nižší post v tomto ohledu, nejsou žádní samozvaní šéfové, co na základě vlastního pověření udávají rytmus událostem. Přichází doba, kdy se potvrdí, že lidé si umějí zvolit své mluvčí a zástupce bez zásahu Vyšší Moci. To jsou schémata, ze kterých se vysunujeme a možnosti, do kterých vstupujeme - a to ve všech oblastech Života. Někde to už funguje, jinde to bude mít dlouhodobý dojezd.

 Aktuální energie nesou Podporu pro nové "uchopení" Smyslu našich Životů - jde o projevení širšího aspektu Vědomí sebe-sama - schopnosti zařadit se do symetrie a kontextu Celku Všech - do rovnováhy osobního projevu s veřejným profilem a vnitřní spokojeností s "fakty", která to zpětnou vazbou potvrzují a dávají do logických vazeb. My o sobě můžeme tvrdit cokoliv - otázkou je, zda "pravdivost" našich tvrzení je doložitelná takovým způsobem, aby v tom rozhodující roli nesehrála neuchopitelná a nedotazatelná autorita, kterou se zaštiťují ti, kteří se snaží zaujmout vyšší postavení ve společenstvu podobně laděných bytostí - třeba proto, aby uspokojili své egocentrické ambice, či si zahojili křivdy, kterých se jim dostalo od těch, kteří odmítli skákat tak, jak oni pískají. Proto se dějiny píšou "krví", aby posuny v seberealizaci šly skrz souhru všech aspektů Lidskosti. Proto máme Osobnost a Charakter, abychom prokázali čistotu Úmyslů - kde to skřípe nebo kde se hraje na falešnou strunu, tam se to dříve nebo později provalí. Jsme velmi rozdílní, i když všichni patříme do jednoho Rodu - v rozmanitosti je Síla a Kouzlo naší Existence. Jednou se dočkáme - a každý v sobě objeví tu "Třináctou Komnatu Tajemství Života a Smrti" - až budeme většinově Celiství, Galaktičtí a Otevření Dialogu...nikoliv uzavření v Monologu osobních tvrzení, která se ostatním snažíme předkládat (někdy silou a vydíráním) jako obecné Pravdy.

 Jsme v období Rozjasňování odstínů významů v informačních servisech, které denně přijímáme a analyzujeme. Je to normální aktivita normálního člověka - myslí, cítí, zpracovává, hodnotí a zařazuje. Hodnotit znamená zvažovat obsah sdělení a tato dále skládat k už zřejmým dílkům poznaného - metodou Fuzzy-Logic = vizualizacemi nacítěných asociací a z nich vyextrahované esence reálnosti, se kterou souzníme ve všech rovinách vjemu a prožitku - nebo alespoň v částečné verzi, kterou postupně doladíme ke spokojenosti své - i lidí, které nějak ovlivňujeme v jednání a názorech. 

 Misionáři bývali zodpovědní za Export Pravdy - jak se nakonec lidsky vybarvili, poznamenalo společenstva těch národů, na které dopadl jejich ideologický vliv. V podobném se děje dodnes - i když v jinak pojatých servisech a jejich distribuci. Už dávno není ideologie Moci šířená jenom Vírou - systém ji vypracoval v molocha dezinformací ve sdíleném prostředí. Není jednoduché se v té džungli orientovat a zaujímat správná stanoviska. Přístup k vlastní Roli v Životě a Době Expozice je přímo navázaný na naši schopnost nadhledu a zaujmutí nestranného pohledu do běhu Událostí, kterých jsme nějakým aktivním prvkem. Naše soukromé osobní Mise jsou vždy v souladu s potřebami Celku - tak, jak je v sebe-organizačním schématu Kolektivního Vědomí relevantní. Ne v zájmu a podle vůle nějaké Galaktické Rady nebo mimozemské externí civilizace, kterých "pokyny" jsme schopní a ochotní také pojmout jako vlastní Poslání. Mozaika Života se skládá Tady a Teď - v tomto konkrétním Přítomném okamžiku, který plyne Časem a tvaruje naše Projevy do Zóny Života na Zemi. Naše vstupy do Jednotného informačního pole Galaxie je čerpáním z Kolektivní Paměti Lidstva - pro doplnění a podporu našich záměrů - a tam nacházíme i části vlastní existence v paralelní a alternativní realitě svého více-dimenzionálního Bytí - svého Celistvého Já, které je Jádrem a Srdcem součtové množiny všech Životů, kterými jsme prošli. To jsou naše Mise - tak důležité a rozhodující, jak důležitý je Život sám.

 Kompozice MIS-SION naviguje ke konkrétnímu "objektu" - Hora Sion je archetypem "útočiště", bezpečí a azylu pro Lidstvo - také Srdcem Kolektivu a Území, kde "operuje". Symbolika tohoto aspektu hlubších schémat Vědomí nám pomůže rozpoznat v sobě to svoje vlastní, jedinečné navázání na Potřeby Celku. Je to Vlákno Života, po kterém jsme se spustili do této konkrétní inkarnace a které bychom si měli umět obsluhovat sami - bez implantace cizích zájmů, které nám bývají podsouvány z duchovní zóny distribuce Moci - z míst, ze kterých nelze řídit bez prostředníků, kterými se naivně a dobrovolně často stáváme. Element POSLÁNÍ lze samozřejmě chápat z více poloh - tato moje je jednou z nich a vychází z mého osobního nastavení.

 Vložený volací klíč je citací z arianské Knihy Rodu:

Si-dagma Lia Viana
Dycha * MoGa * Karda-Ši
Longa Liba - Niama Via-či

 Říká, že naše Bytí je "sériové" - vždy v té aktuální spějeme k vyššímu vyjádření sebe-sama, a to s pomocí nasbíraných (součtových) parametrů množiny svého projevu. Můžeme se tedy odvolávat na mnoho Osobností, kterými jsme byli, či kterými bychom chtěli být - ale rozhodující je, kým jsme TEĎ - za tu Osobnost mluvíme a tou se projevujeme, tou neseme kůži na trh a skrze tu aplikujeme svoje Poslání.

 Báseň je alegorií tématiky:

Za Šípkovým keřem zrána
schovala se Bílá Vrána;
do Peříček Rosu obléká,
z Křemínků Jiskry navléká,
do Pramínků Času spřádá,
Příběh Dávný do nich vkládá:
O Zemi Vzdálené, však Srdci Blízké
do Symbolu Lilie Pečetí vtisklé;
na Křídlech Krajem ho nese,
vypráví na Lukách, v hlubokém Lese,
do Kolébek pod Povijan dává,
Hvězdám na svých Poutích mává...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Obrazová kompozice