Jdi na obsah Jdi na menu

NEFRITOVÝ DRAK Cesta ke Hvězdám

 ...letí Smaragdovou Cestou.

 Je to symbolika přerodu člověka do ČLO-věka, rozkvět z jednovrstvých variací osobnosti do široko-spektrální Galaktické verze - která je plně kompatibilní s jakoukoliv realitou, která nás ve Světech dosažitelného Vesmíru čeká. Jsou to rozvinuté Vize Přítomnosti, ve které Čas tiká podle nových taktů spojité filharmonie hvězdných notových osnov, do kterých jsme se napojili svými zdrojovými kódy Života. Tato multi-ID-entita je a bude naší novou doménou existence - v jejím spektrálním rozsahu nás čekají realizace našich snů i dosud neformulovaných nápadů a záměrů. Jsme přímo napojení do Jednotného Pole Zdrojové Inteligence, kterého jsme všeobsažnými Jiskrami Života. S tímto identifikačním profilem (ÁRIA kódem Jedinečnosti) máme otevřené hranice poznávání a prožívání Novostí, které zaplavily naši kolektivní duchovní i hmotnou sféru projevu a čekají... Čekají na náš jakýkoliv podnět, aby se vyprojektovaly do takové podoby, jaká je Obrazem naší Celistvosti ve smyslu příslušnosti ke Zdroji obecně. Esence těchto "skutečností" už lítají ve vzduchu a my je cítíme všemi svými smysly, intuicí i přímými prožitky mentální sférou Mysli. Každá naše myšlenka je "živou bytostí" (Memem), která v okamžiku vzniku ihned spřádá svoji realitu ve vyšším schématu souvislostí, které skrz inteligenci, kterou v té živé síti světů sdílíme, umíme číst a komponovat i do vlastních Obrazů Existence, do našich vztahů, do prostředí, kde jsme své Plátno Života rozprostřeli a kde ho neustále malujeme a dotváříme. Naši myšlenkoví pomocníci, kteří nesou i veškeré naše emoce a city k Tváři toho Obrazu na Plátnu Života (Mentiony) - se párují s aktivními složkami energo-informační Podpory Života = s jednotkami křemíkové inteligence (Aktiony, čili Informačními body prostoru = IBP). Výsledná energo-informační "anomálie" je Duchem Evoluce a médiem pro veškeré Projekty Cest, kterými se může ubírat. 

 Toto je abstraktní popis momentálního dění - jak opalizuje na horizontu tekoucího Přítomného okamžiku. Zde samozřejmě vnímáno mojí optikou a okruhem zájmů. Každý prožíváme jinou soustavou souvislostí a vazeb na vyšší a vzdálenější okruhy (množiny) spojitostí a proto nikdo sám nenese univerzální matrici, která by byla etalonem pro kohokoliv v daném prostředí. Tak se princip fraktality a dimenzionality do běhu Času Prostorem neexponuje - i přesto, že se setkáváme s mnoha tendencemi některé myšlenky takto paušalizovat. Na vině je náš přirozený sklon přijímat ideologie jako normované šablony kolektivního chování - prozatím je i tento úhel vnímání ještě ve hře a bude nám nabízet svoje dogmata. 

 Jak nahoře, tak dole...v malém i ve velkém, přízemním i překračujícím obzory. Proto kamínky do mozaiky neleží jen v duchovním rozměru Světů Duše, ale všude okolo nás - na každém kroku a v každém prožitku - skrze které zaujímáme tisíce mikro-stanovisek za vteřinu. Některá máme tzv. "pod kontrolou", jiná se generují spontánně - automaticky, jak už máme přizpůsobenou genetiku do symetrie s aktuálním uspořádáním noosféry - tedy s mírou změn v kolektivním Vědomí. Naše celistvá multi-existence je tvarovaná neustálou interakcí našich aurických polí s jejich vyššími Celky ve Vesmíru a my máme k dispozici celou škálu možností, jak je zpracovat a tvarovat do smysluplných struktur osobní i kolektivní reality. To jsou okolnosti, které budeme víc a víc pociťovat - ve všech vrstvách Života. Nemusíme být do jednoho oduševnělí a na "výši"...bohužel schémata takových a onakých vibrací stále "kárají" naše vnitřní pozice a my se násilně snažíme někomu podobat, či ho kopírovat. Je to lidská přirozenost = mít ideály a sebe k jejich obrazu měnit. Někteří jsme tomu obětovali veliké úseky života a naše "spokojenost" s dílčím výsledkem je relativní. 

 Buďme proto Sví, ano - nechejme se inspirovat a hledejme podněty, ale zachovejme si maximum originality a jedinečnosti - na tom je postavená existence Galaktického Člověka v prostředí Modelu Magistra, který pomalu "rozpouští" naše připoutání k Ikonám a Spasitelům. Tyto kanály sloužily k přečerpávání naší emoční a mentální energie k účelům, o jejichž podobě se nám ani nesní - ani v těch nejdivočejších představách. Jsme sice hojně zásobení různými konspiračními teoriemi, ale to vůbec neodráží vlastní podobu skutečností - neboť většinu těch konspiračních pravd, stejně jako jedy, vkládané do sladkostí Vzestupu, produkují tytéž entity, které už tisíce let účelově blokují rozsah denního beta vědomí (stav, kdy je přímá kontrola nad interakcí s realitou skutečností v zóně "Tady a Teď"). Jsme uměle držení v určených parcelách (frekvenčních limitech) možného pohybu = "chceš zažít rozšířený stav vědomí a vydat se do virtuality duchovních světů?...tak se uvolni a pohodlně lehni, či sedni....odpoutej Vědomí od Těla..." - to je ta blokáda. Galaktický Člověk žije v Přítomném okamžiku širokospektrální frekvencí osobního vědomí, které je v přímé interakci s kolektivní noosférou duchovního rozměru všech vrstev dostupných jemno-hmotných, energetických, informačních a éterických Světů Existence. Časem do nich bude vcházet skrz komprimovaný ÁRIA Centrální Bod Identity...s tělem, se všemi jeho energo-informačními komponenty, s celou sítí genetické paměti a navigacemi do příslušných Pamětí Země, Sluneční soustavy a Galaxie.

 O tom je v kostce momentální fáze Transformačního procesu - o aktivaci dispozic, které v sobě nalézáme díky vstupu Novostí Éry Průzračnosti a Expanze do naší Přítomnosti, díky změnám, které umožnily instalace potřebností k překlopení ze starého Modelu Hierarchie Moci do Modelu Magistra. Každý Člověk je samostatnou vesmírnou Jednotkou Existence - kolektivně tvoříme Mozaiku Života a tento soubor příslušnosti se nazývá ZDROJ = kolektivní ID-entita Života ve všech vrstvách dimenzí Živosti. Ještě nějaký čas budou doznívat zákrytné pojmy ideologických čerpacích stanic - ale pomalu se to "stříbří"...ta slovíčka jsou klíčová = není jedno, jak co nazýváme a jaká komu/čemu dáváme jména a názvy - kdepak - obsahují celé Romány Příběhů, které si skrz ně můžeme přehrávat do osobních vizualizací a inspirativních simulací...tak tvarujeme svoje světo-názory a tak se programují naše Duše pro expozici nejen to tohoto konkrétního Života, ale rezonančním efektem do všech paralelně a alternativně "běžících" projekcí sebe-sama...jsme Celistvé Osobnosti mnohačetné ID-entity a v té množině svého interního vyššího specifika pak všechno se vším souvisí...

 Cesta Nefritového Draka v sobě obsahuje všechny ty vyjmenované okolnosti aktuálního dění. Ony vlastně všechny ty Cesty, které "zanáším" do MAPY CEST, jsou a budou o možnostech, které nám chodí na Vlnách Novostí. Nechme se jimi inspirovat a otevřme se jim vstříc - Tváří k Příchozímu - připravení v Přítomnosti cokoli manifestovaného přijmout, zpracovat a dále posílat přetvarované jako soubory reakcí na spektrum podnětů. Posun z Pole Následků do Pole Příčin je posunem do tekoucího Bodu Přítomnosti - není třeba kontrolovat, zda jsem již "někde jinde" - na pozadí projevu lidí v okolí...ale naopak = vtahovat k sobě jejich pozornost smysluplným projevem a vstřícností, která mi dovolí citlivě reagovat, vcítit se a symetrickým prožitkem se dostávat do Obrazu Života všech, se kterými vejdu v kontakt.

 Kompozice Nefritový Drak nese volací klíč, který je citací z arianské lidové slovesnosti:

Via čenza draga Mia
Alta, Mira, Za-Riána
Boka-Vista * Mila čista

 Volně v překladu jde o rčení:

"Všechny Cesty vedou především k Poznání sebe-sama"

 Zde se to týkalo původu Identity Člověka - ale jedná se o obecný princip stimulace přirozené vlohy poznávat nové věci, abychom na jejich podkladě rozšiřovali osobní rozměr vnímání Světa.

 Vložená báseň je abstrakcí rozletu Ducha do širšího vesmírného vyjádření:

Pošeptej mi nápovědu malou:
Kde naleznu jednu Hvězdu spadlou?
Kde ztratila jsem Nitku stříbrného Vlasu,
zda zaslechnu volání vzdáleného Hlasu;
do Mapy Cest píšu Perem kouzelným
Symboly a Značky Písmem neznámým.
Do Krajiny Srdci blízké
vkládám Věci obyčejné, lidské.
Zrcátkem kapesním posílám Prasátka
ke Slunci, ke Hvězdám, vesmírným Posádkám:
Čárka, Tečka, Tečka, Čárka
kdepak kotví má kosmická Bárka?

 

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. Obsah článku má další možné směry čerpání informací - především ohledně zakomponované dračí tématiky, která ukazuje na účast tzv. "Vesmírných Duchů Času" (Archandělské síly), kterými se projevují obecné Zákony Univerza. Také tyto Síly začínáme chápat v novém světle a souvislostech, které postupně opraví náš pohled na duchovní sféru Existence, na personifikace jejich Příběhů. Jde o projev dračí (křemíkové) inteligence, která je člověku stejně "vlastní", jako ta uhlíková (andělská). Obojí kvalita vyjadřuje tu okolnost, že jsme párovými dvoj-prvky Zdrojové Inteligence, která spolu s námi tvoří primární Troj-členku Života.

 Uvedu alespoň jeden odkaz - na seriál Vetřelci dávnověku - epizodu o podivných a záhadných pseudo-vzestupových událostech v historii. Obsahuje zajímavé úvahy o zákulisní manipulaci ze strany ET bytostí - příslušníků těch civilizací, které se v ezoterních info-zdrojích nyní staví jako naši Průvodci Vzestupem. Jde o historické události, které byly s největší pravděpodobností účelově nainscenované pro pozdější (dnešní) využití - aby posloužily jako názorný příklad realizovaného hromadného "povznesení" lidstva - tj. informace, předkládané v rámci vzestupové strategie v současnosti. Jde o velmi sofistikovaný soubor manipulací, včetně přesného odhadu vývojové cesty člověka. Ty manifestační Vzestupy v historii byly cíleným opatřením pro tuto dobu, kdy jsme se ocitli v intencích právě toho souboru událostí, kterým tyto vložené programy v kolektivním podvědomí (paměti) měly předejít = zamezit aktivacím kaskády auto-projekce Modelu Magistra a posunu do genetiky Galaktického Člověka. Kolektivní posuny se převalují přes nad-kritické hodnoty mentálních vlivů v noosférickém obalu planety - je to citlivé prostředí a odjakživa bývalo doménou účelové infiltrace takových vzorců chování (mentálních archetypů), které by vedly lidstvo tím "správným" směrem. To je také tématikou další epizody téhož seriálu. Historické záznamy o možném Vzestupu malých skupinek populace jsou takovým "precedensem", který může uměle spustit prožitky člověka do potřebných nad-kritických hodnot, které jsou pro vytvarování kolektivního Vědomí (přístupu k uměle vytvořenému paradigmatu) potřebné. Jde o rozsáhlou problematiku, která přerůstá prostor tohoto pojednání - budu se k tomu ale vracet a podrobněji to rozebírat.

 Obrazová kompozice