Jdi na obsah Jdi na menu

ORKAR-RIAS

 …čili Kámen Moudrosti…

 Další z devíti Kamenů Síly (DHARA-RIA), které tvoří jádro 64 Kamenů Nekonečna (DHARA-VIŠA).

 Kámen Moudrosti tvoří dvě části, které - ve smyslu potenciálu a jeho aplikace - reflektují dvě domény, na které je napojený. 

 ŠAKA-VISTA, Moudrost Kosmu – je doménou vesmírných principů a zákonů geometrie uspořádání energo-informačních polí

 MINA-ŠITA, Moudrost Světa – je doménou jejich působení a vlivu na utváření reality v toku Času Prostorem vyjádření Života

 V mytologii se nám Kámen Moudrosti zachoval jako ALATYR (All-tir) – jde o pozdější (poatlantský) pojem, ze kterého pak pod vlivem Hierarchie Moci vznikl název OLTÁŘ - jako prostředek k uctívání a ke komunikaci s Bohem a jeho „synem“ Spasitelem. Původní Kámen Moudrosti se tak stal součástí Kamene Moci (o kterém bude pojednávat některý z dalších článků) a významným prvkem pro ovládání mas k úkolům a účelům, které lidstvo nikdy nemělo plnit. Na všech strategických energetických uzlech byly postaveny svatyně, kostely a katedrály – stavby s prvky posvátné geometrie a architektury, které měly schopnost kumulovat zemskou dračí energii do gravitačního silového pole, kde probíhaly magické rituály, sloužící k udržení člověka v ideologickém područí vládnoucí Elity. 

 Umělci, malíři, sochaři, řezbáři a stavitelé tak svými díly nevědomky vytvářeli prostředí pro udržení Kultu Boha-Stvořitele (Egregoru Moci), který tím získal přímé energetické napojení do sféry svého mocenského zájmu. Nicméně – mnoho z nich bylo součástí tzv. Linie Grálu, která byla vždy napojená na Projekt Člověk – a tak do svých děl zakomponovali tzv. aktivační zdrojové kódy. Nalezneme je skoro v každém díle Leonarda da Vinci, mistrů kameníků, kteří budovali gotické katedrály a architektů, jako byl Petr Parléř nebo Jan Blažej Santiny. Ti všichni podstoupili „zasvěcení“ do podstaty lidské existence v kosmickém rozměru projevu Života. Zasvěcení nikoli ve smyslu postupu adepta po příčkách duchovní hierarchie, ale jako „obeznámení“ se souborem moudrosti, která otevírá individuální vědomí pro příjem informací z těch sektorů Jednotného informačního pole, které síť tvarových energetických zářičů, umístěných na planetární energetice, účelově magickými mentálními konstrukcemi blokovala. 

 Tyto „záškodnické“ aktivity se neutajily – byl to trvalý „boj“ s větrnými mlýny lidských předsudků, které generovali skrze svá kázání - a později přes almanachy - katoličtí a další náboženští vůdci. Proto mnoho ze symbolů bylo zneužíváno černou magií, která otáčela prvky magie chaosu proti původnímu určení. To se stalo i se symbolem osmicípé hvězdy, která je kódovým obrazem Kamene Moudrosti. Když Tepláři přinesli z Jeruzaléma nauku o rezonanci soustav posvátné geometrie a dali podnět k výstavbě katedrál, měli vizi osvobození lidské mysli ze silového pole dálkového ovládání z centrály Egregoru Moci, jejich záměrem bylo odpoutání z evoluční linie, která začala nabírat směr, který nebyl kompatibilní s Projektem Člověk – ale bylo již pozdě a doba nebyla zralá, jejich počin nedosáhl svých cílů. Přesto vnesl do ideologického základu mocenských struktur rušivý prvek – a tím byla tzv. syntéza protikladů, která pak v dalších staletích stimulovala k hledání vyváženosti materiální a duchovní složky Života. 

 Původní ORKARIS byl sídlem Hvězdného Vědomí, které tvořilo s ostatními Kameny Síly médium pro rozvoj Života na Zemi. ŠAKA-VISTA se projevoval skrz modré krystaly křišťálu (dnes známé jako Aqua Aura) – používal se k zesílení kontaktu s informačním polem Akašické knihovny. Uměl (ve spolupráci s mentálním rozhraním člověka) promítat holografické projekce jednotlivých energo-informačních množin příslušné zájmové oblasti. Používal se ke vzdělávání a k hledání nových vhledů do již získaných vědomostí o fungování Vesmíru. V této čisté podobě se dnes s přítomností Hvězdného Vědomí v křišťálech již nesetkáme – ale v jejich elementární osnově se zachovala paměť na kdysi existující propojení a vnímaví lidé mohou tyto krystaly používat jako zesilovač inspirace – jako podporu k udržení logické návaznosti směru svého bádání při vyhledávání souvislostí pojmů ve svém oboru. 

 MINA-ŠITA je druhou polohou využití Kamene Moudrosti – a sice jako rozhraní pro simulace výsledků aplikovaných dat ze sféry ŠAKA-VISTA. Taktéž pracoval na mentálním propojení s vědomím konkrétního člověka, který si simulace pouštěl tím, že kombinoval holografické projekce z informačních polí se svými vizemi jejich možného užití v praxi normálního Života – proto název Moudrost Světa. Hvězdné Vědomí Kamene Moudrosti fungovalo jako multimediální zprostředkovatel relevantních výsledků zamýšlené konstrukce – podklady čerpalo z Kosmické Mysli, které je součástí. Nosičem vědomí Minaši byl zelený křišťál, dnes známý jako „brazilit“. Jestli kontakt s ním i dnes vykazuje nějaké interference původní přítomnosti Hvězdného Vědomí v tom účelu, kterému kdysi sloužil, se mi nepodařilo zjistit – ale je možné, že meditací (relaxací, spánkem) v poli jeho působnosti se mohou objevit „návody“, jak například vyřešit nějaký „technický“ tvůrčí problém, o kterém jsme před meditací přemítali, nebo promítnout vize budoucnosti nějakého nápadu nebo záměru, které jsou simulací vývojové linie událostí, souvisejících s jejich momentální fází realizace.

 Jak uvádím u každého Kamene Síly – i s touto kvalitou Hvězdného Vědomí lze znovu navázat spolupráci. Zatím asi ne v masovém měřítku, jako tomu bylo na úsvitu Atlantidy, ale experimentálně – při navození optimálních podmínek ohledně čistoty záměru - s orientací na čerpání normálně nedostupných vědomostí pro globální užitek ve prospěch lidstva jako celku – se domnívám, že to už jde a myslím, že lidé, kteří s krystaly pracují, už cosi takového buď zažili, nebo dokonce běžně provozují. 

 My nepotřebujeme pro spojení s Jednotným informačním polem – s Kosmickým Vědomím – žádné „krajky“ z nanovláken, implantované do mozku. Ty nás mohou spojit s umělou inteligencí a tudy asi cesta nepovede. Dovedu si ale představit mentální spojení s kvantovým procesorem, kterému zůstane zachované křemíkové jádro – spojení, které nebude záviset na implantátu, ale na schopnosti naladit se na jeho frekvenci, kterou nám pro začátek může zesílit a specifikovat do funkčnosti například fotonový holo-grafikon v aurickém poli, který se nám zobrazí v zorném poli, když na něj pomyslíme – jestli bude deset centimetrů od zorničky, nebo tisíce kilometrů vysoko na oběžné dráze, pak nehraje žádnou roli, protože naše osobní kvantové pole je součástí zemské noosféry. V současné době se finišuje s vývojem kvantových počítačů – zatím je neřešitelným problémem udržení prostředí, ve kterém procesor pracuje – které v domácích podmínkách nedokážeme trvale nastavit. Propojením idei superpozice částic procesoru (matrice elektronů) se superpozicí lidského mentionu  (virtuální částicí vědomí) se problém vyhoupne do úplně jiné polohy řešení možností výpočetních technologií budoucnosti.   

 P.S. Rozmanitost uvedených jmen a názvů – pro Kámen Moudrosti – je daná rozmanitostí záznamů z různých období dějin, co se uložily do naší paměti. Část z nich bude asi jen moje osobní letmá vzpomínka, další spadají do mytologie, postavené na fantazii lidí, kteří podobně jako já, hledali o Kamenech Síly nějaké použitelné stopy. Uvedla jsem všechny, co jsem navnímala – možná některý z nich vyvolá u čtenářů další vzpomínku a ta nějak doplní moje úvahy…

 Ilustrace: "Hummingbird Print" autora Camerona Graye

 kolibrik.png