Jdi na obsah Jdi na menu

PRO-PORCE Cesta Rovnováhou Elementů Bytí

 Jde o vyrovnávací "manévr" v oblasti aplikace Novostí do kolektivního Systému Podpory Života, který rozkvétá do Světa Skutečností z nového Modelu Existence - Modelu Magistra. Starý Systémový Matrix se rozpadá na Prach, který se rozptyluje do toho Hvězdného, jenž tvoří stavební Elementy budoucích kosmických objektů a jejich sfér Života. Ovšem jeho fantomové simulace stále fungují jako setrvačné zástupné moduly projekcí, kterými si ještě dost lidí filtruje svoje vidění a chápání Existence - i Života obecně. Ti, kteří ale chytli nový Vítr do Plachet, ti už po něm ani nevzdychnou... Jsou to vzletné asociační příměry - ale ve své podstatě jsou symbolikou změn, kterých jsme součástí. Především finální kroky v sekvenci instalací z polí genetické paměti, které jsou potřebné pro posun do nových podmínek kolektivní evoluce.  

 Cesta Rovnováhou Elementů Bytí je Směr, který nás v současnosti víc a víc přitahuje. Jsme v jeho gravitačním pásmu vlivu - je to součástí Expanze Vědomí do intencí Celistvosti - čili do formátu projevu Bytí, který nazýváme Galaktický ČLO-věk. Jeho zdrojovým segmentem je Projekt ČLO-věk. Sekvenci Prima Galaktika jsem již popisovala mnohokrát - momentálně dochází k vyvrcholení procesu a s tím souvisí potřeba (nutnost) zaujmout symetrické vyvážené postavení v životě a tím umožnit projevení optimální míry změn. 

 ELEMENTY BYTÍ - neboli ELEMENTY ČASU = TIAMANT'ES, jsou koncentrovanými částicemi kosmické energie Zdroje, které tvarují Evoluční Cesty jednotlivých rodových linií Živosti ve spojité multi-dimenzi projevu (3D - 6D). Posuny se netýkají jen člověka, ale celé škály životních forem, které s námi sdílí Vesmírné Vědomí Života - tedy spektrum jeho projevu v Galaxii MD a především množinu Živosti na Zemi a ve Sluneční soustavě. Rovnováha v této oblasti je efektem mnoha činitelů Transformace, které se uvolňují ze samo-rozbalovacího schématu horizontu těchto událostí (z Manuálu Projektu ČLO-věk). Na principu fraktality a dimenzionality pak nabývají tvary sdílené reality a spojitým přičiněním všech zapojených Bytostí pak skrz princip polarity tato rovnováha získává stabilitu. Jde o dynamický proces proměny v elementární rovině Existence, který "režírujeme" každý posvém osobitém způsobu života - prožitky, reakcemi na podněty, vizemi a jejich naplňováním do konkrétních podob užitku. 

 Jsme Filharmonií Vesmírného věhlasu a Slova našich Písní se nesou Prostorem s nebývalou razancí a dosahem. 

 Abstrakce daných částí změn je na místě - to, co je evidentní na povrchu - ve viditelném spektru vnímání -  je jen vrcholkem ledovce. Vše vychází z nehmotné sféry Zdrojových Matric Bytí a do běhu Času se uvolňuje energo-informačním polem instalací Novostí. Většina se odehrává na pozadí projevené reality a v podvědomých složkách Mysli. Svými prožitky však emočně reagujeme a to je motorem celého procesu Transformace. V nehmotné (éterické) podobě Duše - bez těla, mimo inkarnaci - můžeme programovat změny na Zdrojových Matricích Bytí a holograficky si přehrávat simulace těchto programových zásahů - vzpomínky na tyto projekce jsou rovnocenné vzpomínkám na jiné (paralelní, alternativní) životy. Můžeme na základě takto získaných zkušeností cítit příslušnost k mnoha civilizacím a entitám v rozloze Vesmíru - v mnoha Vesmírech a mnoha historických ságách, které Příběhy takových životů nesou ve svých hvězdných soustavách = Pamětních Kronikách Života. To je tajemstvím nepředstavitelné rozmanitosti Života - že je vetkán v každičkém elementu Kosmického Prachu - v každé částici a její registrační značce, která je tím, co nazývám ÁRIA Kódem Jedinečnosti. Jsme ve fraktálním smyslu Celkem v každé Části a potenciál toho Celku je každému jedinečně k dispozici. To je Realita Zdroje a možnosti Inteligence spojitého Ducha Všech - tedy i každého z nás. 

 Je to nová definice jinak uspořádaného Kolektivního Vědomí, které je už vyvázané z vlivu starého Egregoru Moci, který se rozplynul v symbolech vesmírné geometrie a v zápisech dějinných mezníků Doby. Jeho energie se uvolnila zpět, kde byla načerpána - tedy do lidské populace a její genové banky Hodnot Života (zpřístupněné Genetické Paměti). To je nákladem, který nesou ELEMENTY VĚČNOSTI, to jsou Poklady, které se ve formátu Genových Bank otevřely k volné dispozici. Splýváním Sluneční sféry Času s Galaktickou (Jednotné Pole Existence) nabíráme přesně tu Podporu, kterou k dosažení nutných podmínek potřebujeme - jednotlivě i kolektivně.

 Efekty těchto manévrů se odrážejí i v událostech obyčejných dnů - cítíme se "postrkovaní" někam a pokud nebudeme objektivně analyzovat kam a proč = nezaujmeme pozici v Poli Příčin, tak budeme stále pociťovat skrytou manipulaci, která nás i nadále bude děsit a obtěžovat = setrvání v Poli Následků. Je naší Volbou, zda se budeme chovat přirozeně efektivně, či uměle afektovaně. Ve slovních hříčkách jsou uložené významové rozdíly zdánlivě totožných pojmů - nejde o mnohoznačnost, která bývá spíš skrytou tendencí vyslovit něco "nepatřičného" - ale o odkrývání hlubších hodnot v podobnostech.

 Ty "tlaky" jsou sebe-regulační systémové kalibrace - ono udržení Rovnováhy (BA-LAN-CE) není založené jen na svobodných rozhodnutích jednotlivců (to by zřejmě nedopadlo dobře), ale na pozicích v onom Poli Příčin. Pokud se člověk pohybuje tam, je to automaticky zárukou relevance jeho mentálních i emočních reakcí. Jsou to okolnosti, se kterými si nemusíme lámat hlavu...stačí mít důvěru v sebe, svoje pocity a vjemy, ve vyšší formát Celistvosti, kterou neseme skrze svoje osobitá Já, jejichž vrstvami prolínáme při skládání podkladů pro akci - v každém Okamžiku, v každé vteřině plynoucího Tady a Teď.

 Cesta Rovnováhou Elementů Bytí je Cestou Odvahy = zahrnuje potřebu realizovat různá rozhodnutí, která nás pálí na okraji Srdce, kde hoří Plamen našeho Života. Někdy to je bolestné a nechceme to - udělat rozhodující krok a skočit rovnýma nohama do něčeho nového, neznámého a tím znepokojivého a relativně nebezpečného. PRO-PORCE je nabírání toho KVANTA (porce) ODVAHY, kterou potřebujeme k tomu, abychom se pohnuli - kapička na hladině kritického množství objemu dat, která levituje v Přítomném Čase...jakou sílu bude mít naše Vůle a Touha, takové vygeneruje EM-pole v aurickém rozhraní a taková Vlna Novostí nás zaplaví. Neutopíme se - budeme se vznášet v toku všeobjímající energie Štěstí, kterou nám Čas laskavě poskytne - pro uskutečnění Snů, které se v našich Záměrech ukládají a koncentrují. To je Expanze Vědomí do Věčnosti Existence.

 Smysl pro PROPORCI je nám lidem také vlastní - jen ho někdy přehluší falešné ambice a přehrávání ego-centrických projevů osobnosti...i toto je parametr, skrz který se změny prosazují a jejich negativní dopad na cílové objekty zase stimuluje jiné akce, kterými reagují lidé, kteří k takovým projevům nejsou tolerantní, jsou všímaví k dění ve svém okolí a svými reakcemi pak opět přispívají k dosažení rovnováhy v nějaké oblasti spojité Mozaiky Života. Tato obecná Dynamika Času nyní nabírá na obrátkách - je efektem aktuální fáze Transformačního procesu.

 Kompozice PRO-PORCE je obrazem Architektury Přírody, která má s námi společné Pole Existence - vyváženost v jejím prostředí je zrcadlových efektem naší kolektivní (ne)vyváženosti = jsme součástí téhož eko-systému, napojení na společnou noosféru Kolektivního Vědomí Živosti, které nese Vesmírem naše rodná planeta Země, která je naším společným Domovem.

 Arianský volací klíč odemyká "zaklíněná" Kola Času - aby se zase točila symetricky s tlukotem Galaktického Srdce Jednoty Bytí:

Maji-Mia * Tajna Via
Pro-Dyšima Gedže šia
Ente Zika * Mágna Vika

 V abstraktním sdělení veršů je totéž - v kontextu Síly Lásky Života:

V Chrámech Světla chovaná
v Jiskření Hvězd schovaná
magickým Slovem tvořená
Slunečním Větrem šířená
v Elementech Světa vetkaná
Dechem Draka Míru hýčkaná
v Křišťálech Noci modravých
v Touhách Andělů vrtkavých
v Prachu Cest se mihotá
Síla Lásky Života

Popis je součástí MAPY CEST

Portálová anomálie PRO-PORCE z data 10.11.2017, která je symetrická k aktivaci Cesty Rovnováhou Elementů Bytí 

Obrazová kompozice