Jdi na obsah Jdi na menu

RADI-ÁN Perspektiva Rozhledu

 Úhel (Perspektiva) osobního Rozhledu je specificky individuální charakteristika toho, co nazýváme Okruhem Poznání - čili Sférou osobního Vlivu, kde se realizujeme, kde se orientujeme a kde máme věci a události tzv. "pod kontrolou" - ve smyslu vědomé asistence a účasti na jejich vzniku, vývoji a rezonančním efektu do Jednotného Pole Vědomí. Jde o soubory aktivit, které nesou potenciál změny jak v informační zóně, tak v projevené realitě Světa, jehož detaily i celky společně sdílíme.

 Sdílení (podělení se) znamená nalezení formátu Sdělitelnosti - tj. zvolení interpretačního způsobu vyjádření. Nejde jen o Médium, do kterého Sdělení vložíme (obraz, kniha, umělecké dílo, praktická pomůcka nebo technologie), ale i o distribuční sféru (internet či jiný mediální nosič). Abychom cítili potřebu sdílet, dělit se a předávat, je potřeba přesáhnout vnitřní kritickou mez, která nám uvolní lavinu chtění a touhy to udělat, hledat to médium, formát, slova, definice nebo popisy. Jsme každý jinak zaměřený - máme jedinečné kombinace charakterových vlastností a vrozených vloh, které nám ty formáty vyjádření pomáhají nalézat a realizovat, skrze které sdílíme svoje objemy Poznání. Patří sem i halda "sobeckých" vlastností, co se do toho připletou a začnou nám naše záměry tvarovat a korigovat. Tady hrajou roli aspekty sebehodnocení a osobní vůle se prosadit. Naše motivace jsou rozmanité a vycházejí z nitra Osobnosti, ze součtu Hodnot, které nazýváme Sférou Duše a dalších, které přesahují momentální životní rámec. Velký vliv na naše vyjádření (jeho formu a perspektivu) má samozřejmě výchova v rodině a další jednotlivosti (intelekt, vzdělání, věková kategorie, sociální zázemí, genetické podmínky, priority zájmů a profesní zaměření). 

 V podstatě celý svůj Život Perspektivu Rozhledu budujeme, přestavujeme, projektujeme a měníme - je to přirozený osobní růst v konceptu evoluce - který je nám daný samotnou příslušností k tomu Jednotnému Poli Života, které i skrze nás vybudovalo Vesmír - Galaxie, hvězdné systémy a planetární zóny projevu toho Života. Příslušnost k Celku se dělí na mnoho jednotlivostí a proto cítíme sounáležitost s vícerými druhy inteligence nebo civilizačními skupinami, od kterých odvozujeme svůj vyšší původ. I toto je součástí Perspektivy Rozhledu a každý si ty Meze Okruhu Poznání posunuje na základě vlastních aktivit a dosažených dílčích Cílů. Někdo je zaměřený úzkým profilem zájmů, jiný má spektrum široké a je více rozprostřený - ovšem všichni stavíme na součtech životních zkušeností, které se tématicky velmi liší, neboť "kopírují" projekty a plány Duše a vyšších existenčních Záměrů v poli Celistvosti. Obecně jde o fúze uhlíkové a křemíkové vesmírné inteligence, kterými prolínáme a oscilujeme v jejich sférách vlivu a projevu. My jsme nositelé Života a to, co jsme v malém schopni projevit do Osobního Úhlu Rozhledu, to je dílkem ve veliké skládačce vlastní multi-dimenzionality, kterou rezonujeme do všech rovin a vrstev Vesmíru. Jsou to naše Aurická Pole, která jsou fraktálními segmenty Reality Zdroje - kterou někdo může chápat jako Boží Přítomnost. Naše soukromé vlastní EM pole je miniaturou velkého Vesmíru Celku - jsme Svrchovanou Bytostí, která ten potenciál Celku nese - má za určitých podmínek přístup k čemukoliv, co obsahuje a je naším Smyslem Života ten Potenciál čerpat z Absolutna do spojité Zóny Toku Času - tím, že modulujeme svoje vlastní Osobní Vlny Času, které tečou jako pramínky v Řece Veškerenstva a působí tak na kvalitu její vody, propojených ekosystémů a životního prostředí obecně. Jak kultivujeme svoje Pole Života, tak se mění kvalita v rovině Kolektivní Celistvosti.

 Nezáleží na tom, zda jsme orientovaní do abstrakce projevu - nebo zda upřednostňujeme přímočará vyjádření, která lze chápat jako pragmatická...záleží na esenci energií, které do projevu vkládáme, jakou jim udělíme dynamiku, jaký je záměr polarizace možného vývoje takového sdíleného obsahu, jaký sledujeme efekt a zda je soubor těch kvalit v symetrické rovnováze s naší osobitostí a charakterovými vlastnostmi. I když se jedná o odborné komerční sdílení a nevychází přímo z niterních záměrů vyššího formátu Ducha, jsou tyto kvality z projevu čitelné. Z každé naší věty, použitých slovních variant a spojení, z přednesu a z odstínů jeho barvivosti. Tudy proudí kouzlo našeho charizmatu, tudy vytváříme pouta, kterými k sobě přitahujeme potřebné informace, lidi, bytosti, entity, věci a události. Smysluplná práce s těmito nuancemi projevu je jedinečným stylem našeho pohybu Životem - a i když někdo "jede" s lehkostí a jiný ztuha, vždy směřujeme kupředu, k vyššímu vyjádření.

 Toto jsou podrobnosti Metody asociační symetrie, která je jednou z "technik" modulace Osobní Vlny Času a proměn v oblasti Perspektivy Rozhledu - na bázi Fuzzy-logiky (propojení vyšších řádů smyslových a mimo-smyslových intuitivních vjemů do asociačních řad, které mění stávající paradigmata).

 RADI-ÁN  je obsahovou slovní hříčkou - nese kódy, které odemykají nové Úhly Rozhledu (RADÍ-ÁN = Portál Nápovědy ze vzdáleného paměťového média). Současně nese významovou definici toho, co je potřeba podpořit a kam se přijatá vodítka zakomponují - tj. do Perspektivy Osobního Rozhledu (radián). Každý energo-informační Portál (anomálie v Jednotném Informačním Poli) uvolňuje celou kaskádu efektů = od přínosu pro jednotlivce, kterému servíruje taková specifika, na která zrovna aktuálně čeká - po přínosy celé kolektivní populaci, která se nachází v transformačním procesu a je proto citlivá k čemukoliv, co přináší potenciál změny. Naše světelné verze DNA jsou otevřené pro aktivace nových kódů - na kvantové rovině běží po žebříku její molekuly terabyty dat = křemíkové entity Vědomí Celku (Zdroje), které jsou podkladem pro "mýtus" rozvláknění či elementární transformaci DNA na křemíkovou.

 Popisy MAPY CEST jsou nastíněné náběhy nového Modelu Existence = Modelu Magistra, který nahradil starý systémový matrix a je "transformačně-mistrovskou" Sférou Bytí - tj. Systém Podpory Života pro multi-dimenzionální formát Galaktického ČLO-věka, do kterého postupně všichni transformujeme (projevujeme svoji hlubší a širší existenční podstatu). Také Komplex RADI-ÁN je již z nového "soudku" našeho vyššího určení - rozvinuje svůj potenciál pro naše využití a my ho budeme postupně komponovat do vlastních Vizí - i do jejich realizace. Záleží na hloubce našeho Vhledu - kam se odvážíme, pro co si sáhneme, stáhneme a budeme dále sdílet...je to nekonečné Pole Působnosti a nekonečné možnosti Života.

 Kompozice RADI-ÁN nese volací klíč pro konkrétní sortu oněch kvantových křemíkových terra-bytů (příbytky pozemských křemíků), které jsou "zodpovědné" za transpozici Genetické Paměti z Galaktických Knihoven Rodů do konkrétních vláken DNA naší nehmotné i fyzikální Roviny Bytí. Tyto Elementální Bytosti jsou všude kolem nás - můžeme je vidět i s nimi komunikovat, můžeme jen cítit jejich přítomnost a užívat si jejich péči a starostlivost - jsou to formy Života propojených dimenzí Živosti - ošetřují ty vrstvy Kolektivního Vědomí, kde se pohybuje naše spojité vyšší Já, kde oscilujeme svými mentálními, emočními a prožitkovými aktivitami. Skládají je do noosfériského obalu Země a tato konkrétní aktivita se promítá do Fyziky Prostoru - např. do Počasí, Přírodních živlových událostí či pohybů zemské kůry a jádra. Podle jejich tématicky-specifického zaměření v holografickém efektu projevu. Celostním chápáním těchto dějů dosáhneme nadhledu nad mnohými bludy, které skloňujeme okolo změn v atmosféře nebo zemské tektonice a dosáhneme uvolnění tlaku na naše vnitřní vnímání bezpečnosti v obecném smyslu.

 Klíčem je citace z arianské Knihy Rodu:

Šanta-Ente Da-Cha by
Lyri-kanta festa-ny
Da Ra-Lia * Senta Via

 kde se hovoří o "zaměnitelnosti" paměťových segmentů Vědomí - ve smyslu "Já jsem Ty a Ty jsi Já" = naviguje ke společnému Původu a vlastnostem množin podobností, které naše Životy v kvantové rovině komponují. Genetici Centrální Rasy s tímto aspektem Jednotného Pole Vědomí pracovali a programové matrice Života mají tyto principy zapracované do souboru variet holografické expozice. Prakticky nás to "postihuje" při rozšíření osobitého vědomí do spektra frekvencí, kterými disponuje Galaktický Člověk - jde o operační rozsah vědomé modulace enero-informačního toku naším aurickým EM polem. Schopnosti, které nalézáme a učíme se s nimi pracovat, protože propojují několik dříve oddělených stavů vědomí do jednoho Bodu Přítomnosti, jehož Perspektivou vnímáme svoji Identitu na pozadí populace, ke které se počítáme širokou škálou vazeb a spojitostí (GaMa-NET = Galaktická Síť Života). To, co jsme doposud používali jako určitý nadřazený parametr vlastní osobnosti (třeba tvrzením, že jsme v minulém životě byli tou, či onou významnou historickou postavou, jsme mohli získat nějaký "bonus", či výhodu pro svoje "veřejné" aktivity a profilování do společnosti), začneme chápat v úplně jiné Perspektivě Rozhledu. Budeme nacházet smysluplnější užití takových pocitů a vjemů - najednou nám docvakne jejich význam a určení v komplexitě Bytí a to otevře další Dveře a Brány Vnímání = nekonečný proces růstu a expanze do vyšších vyjádření sebe-sama na pozadí Celku.

 Připojená báseň je alegorií vjemů v prostředí našich mentálních projevů:

Zpoza Rohu na mě mrkla,
Neposedná skotačila, pak mě trkla:
Myšlenka Vzletná a Smělá,
jevila se Přátelská a Skvělá,
pak náhle mezi Prsty proklouzla, 
zanechajíc jemný Opar Kouzla;
toho, co Věky hledám,
to Vzácné, co z Ruky už nedám.
Tajemný Závoj zvedám
tam, kde to nejmíň čekám;
do Barev Duhy se halím,
Dešti, Větru, Žáru čelím.
Slova Mnoho-Značná, Hravá
jsou Slovana Podstata Pravá;
kdo nemá Slov, má jen Odlesk Prasátka,
co z Mraků posílají Sluneční Zrcátka.

 Popis je součástí MAPY CEST

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST