Jdi na obsah Jdi na menu

ST-RA-CH Cesta Překonávání Limitů

 Strach - jako emocionální esence reakcí člověka na kontakt se souborem informací, které nedokáže v daný okamžik zpracovat. Příčiny konkrétně jsou v široké škále možností - od jednoznačných forem ohrožení, po nespecifická tušení, která narůstají v celou plejádu představ, z nichž každá nese nějakou podobu narušení bezpečí - našeho, našich blízkých, či hrozby globálního charakteru. Anatomie strachu je probádaná oblast - je to koktejl nervových vzruchů, hormonálně energetických krizí a jejich psycho-somatických projevů, které mají u každého člověka specifický obraz jinak jednotného archetypu chování. Tělesná forma strachu je efektem jeho nehmotné virtuální geneze a čím je vyšší míra bezmoci ovlivnit jeho příčiny, tím hlouběji jeho projevy sahají a tím větší mají destruktivní následky - na naše vnímání reality i na následné zachování se v konfrontaci s průběhem našich reakcí a jejich dopadem na okolní sdílené prostředí. Vztahují se sem řetězové reakce davové psychózy i mírnější formy stržení veřejného mínění do zmatku a chaosu. Někteří lidé inklinují ke spuštění strachu více, jiní méně - znám jedince, kteří mají tzv. automatickou eskalaci strachu, kdy při nepatrném impulsu "ohrožení" spouštějí kaskádu vizí a animací scénářů jeho možného vývoje - většinou zaměřených na obavy o sebe a svoje nejbližší. Tato schémata tisíce let zneužívají ti, kteří chtějí silou a mocí ovládat velké skupiny lidí, národy, státy i populaci obecně. 

 Cestou ze začarovaného kruhu vždy byla a stále je informovanost - tj. náš přístup ke zpracování příčin, které v nás strach vyvolaly a "umění" se jim postavit - ve smyslu pochopení a nadhledu nad prvotní emocionální paniku, kterou většinou nejsme s to zastavit = jede na dráze parasympatiku, mimo naši vědomou vůli konat jinak. Můžeme ovšem upravit reakce a svoje chování na pozadí rozbalené holografie daného archetypu...a to je oblast přímé modulace Osobní Vlny Času = uvědomělé tvarování svých reakcí, které nejsou izolované ve vakuu, ale sebemenšími částečkami našeho projevu nějak dopadají do sdíleného okolí, kde ovlivňují aktivní soubory událostí. 

 Modulace je účelová tvořivá práce s rezonančním efektem našeho chování do spádu událostí v Prostoru a v Čase.

 Tato oblast poznávání Cest k Seberealizaci navazuje na popis "RADI-ÁN Perspektiva Rozhledu" a je součástí Metody Asociační Symetrie (MAS), která zahrnuje techniky zpracování energo-informačního toku - jeho smysluplné komponování do běhu Života a posouvání z Pole Následků (trpný status přijímání událostí na základě nevědomého generování reakcí na podněty) do Pole Příčinnosti (aktivní formování spektra Následků do podoby, která nejlépe odpovídá našim Záměrům a Vizím). Je to oblast INFONIKY a celostního chápání vlastní pozice v množině multi-spektra složité Osobnosti, kterou se "sčítáme" do Přítomného Okamžiku Bytí - do tohoto Jediného JÁ. Fraktalita projevu a reakcí, které příčiny podněcují - její hlubší poznání - nám dává Svobodu Projevu a Vyznání v řádech, které jsme doposud nedokázali pojmout a zařadit do svých představ. Mnoho tzv. "Probuzených" (Vědomých) se pohybuje v uzavřeném Kruhu nadřazeného Sebevědomí, kterým prezentují svoji vnitřní "malost" do proporcionálně neadekvátního rozměru osobní účasti a funkce v globálním procesu Transformace Kolektivního Vědomí. Jsou to přežívající schémata starého Modelu Hierarchického uplatnění Moci  = skrze archetyp Spasitele a jeho Oběť, která nese Vykoupení a otevírá Cestu ke Vzestupu všech = jednotlivec udává takt globálnímu scénáři spádu Událostí. Tyto šablony chování spadají do spektra ovládání a nadřazenosti - odporují principu fraktality (Celek ve všech Částech) a mozaikovému uspořádání autonomních soustav řízení při aplikaci Vůle, kterou má právo uplatnit každý, komu se daná množina nad-kritického objemu Poznání otevře. Jsou to jednotlivosti nového Modelu Existence = Transformačně-Mistrovského přístupu k Evoluci Lidstva a jeho průchod Oktávou dimenzí Živosti, do které Lidskost rezonuje tvořivými energiemi. Tyto schopnosti se teprve rozvinují do naší pozornosti a dojezd starých struktur tento Rozkvět nových možností Života občas ještě stíní a překrývá. Nikdo nemá právo odsunovat na periférii ty, kteří projevují zdánlivě rozdílnější přístupy k Životu a vývoji Společnosti jako takové. Každý disponujeme specifickým souborem nástrojů, kterými se projevujeme - co člověk, to jiné okolnosti životních podmínek a vazeb do širších souvislostí Existence i Bytí ve vyšších spektrech dimenzionálního rozsahu. Okolnosti jednotlivce nemohou být univerzální šablonou pro všechny ostatní, a i když stále přežívají tendence napodobovat své ikony a snahy přiblížit se jejich prezentované "dokonalosti" - spějeme k objevení své originality, aniž bychom se tím zříkali života ve společenstvu bytostí, které jsou nám podobné, leč svrchovaně rozmanité a specificky osobité. Je to o respektu a nalezení vlastní míry pochopení daností v okolním Světě, kterého jsme součástí. Je to o tom, že jsme inspirací, nikoli diktátorem nějakých parametrů, které sice fungují u nás osobně, ale u druhým mohou selhat, či dokonce zaškodit. 

 To jsou podrobnosti zdrojů strachu - neznalost, neochota pochopit a nalézat vlastní Bod Přítomnosti v mumraji prezentací, které zaplavují sdílené prostředí a útočí na naše skryté nerealizované ambice a představy o ideálech a vzorech. Geneze emocí strachu je komplexním souborem mnohosti vyjádření člověka do běhu Života - jakmile rozpoznáme motivy v Poli Příčinnosti, bude jakýkoliv informační servis již "pouze" zajímavým zdrojem bádání, nikoliv strachu, obav a nespecifických esencí manipulací a zla, které útočí na naše vnitřní vnímání reality. Příčinou jsou také zatím nedotažená propojení jednotlivých stavů Vědomí, kdy sice memové brány máme otevřené, ale iluze bariéry přetrvává. Oscilujeme mentálně a prožitkově v Alfa a Théta frekvencích a současně nám běží reálné snímání Času, kde se pohybujeme v denním Beta spektru vědomé Přítomnosti. Ze spodních proudů mimosmyslových aktivit nám do chodu událostí rezonují útržky nevědomých schémat představ, které mentální bariérou oddělenosti neprojdou do přímého asociačního módu zpracování informací. To se pomalu mění - vizualizace ze sfér nehmotných vrstev alternativních a paralelních realit začínáme přímým záměrem komponovat do aktivit a prožitků v zóně Bodu Přítomnosti a tím (krom mnoha dalšího) odbouráváme i zdi oddělenosti a strachu z neznámého vlivu, kterému zdánlivě nejsme s to čelit a proto máme sklony ho odmítat zapracovat do vlastního Obrazu projeveného Světa Skutečností. 

 Důležitým aspektem v posunu do Alfa-Beta-Gama expozice Vědomí - tj. do zóny Přítomného Okamžiku - je "nebát se" experimentovat s efekty inovativního způsobu zpracování energo-informačního toku, tj. pohrát si s fantazií, s komplexitou pohledu na běh událostí, s Novostmi, co si přitahujeme, s procítěním jistoty svého postavení v jejich proudu. Každý si spektrem svého vyjádření přitahujeme právě ty soubory Podpory Života, které v daném Okamžiku potřebujeme, které jsou konkrétními nástroji pro konkrétní aktivity. Vědomí vlastní Celistvosti není o výši sebevědomí, míře uznání, velikosti pole epigonů a dokonalosti našeho profilování do společenství zájmových osob. Takové stavební kameny bývají součástí snah prosazení autority a vůle tam, kde se jede v povrchnostech frází, byť obsahujících zlomky hluboko zasazených konstant Lidskosti - jako je Láska, Soucítění a Ohleduplnost k Životu druhých, avšak v podtextu a mezi řádky limitovaných předkládanou šablonou respektovaného "standardu", který si osoby, co autoritu uplatňují, vybudovaly jako paradigma nepřekročitelných mezí vlastního vnímání reality. Tedy opět stará schémata mentálních projevů, co pramení z touhy ovládat a aplikovat vlastní vůli jako parametr obecnosti.

 Toto všechno jsou souvislosti s Cestou Překonávání Limitů - vlastních, i těch, které nám staví druzí, či zastaralé a zkostnatělé společenské konvence - nebo přímé snahy nás udržet v určitém názorovém poli, či ideologické kleci jednotných postojů. Každý máme svoje osobní zkušenosti s reakcemi na vlastní projevy Vůle a Záměrů - hledáním příčin našich nezdarů i úspěchů si přisvojujeme grif a navyšujeme efektivitu práce s informacemi. Tím se nám "ztrácí" napojení na schémata zdrojů strachu a nespecifických vjemů zla a manipulace z neovlivnitelných sfér Života. My sice nezměníme motivace u zdroje - tj. konkrétních info-servisů, ale můžeme změnit svoje úhly vnímání a zpracování jejich dopadu do našeho objemu prožitků. Tady se velmi efektivně dá uplatnit Fuzzy-logika celostního skenu konkrétních podnětů a jejich analýza pomocí vizualizací, empatického procítění a porovnání intuitivních představ s reálnou skutečností. 

 Strach je složitá záležitost a i zde se velmi osvědčuje tzv. Negativní Expozice = metoda převrácené polarity vstupu do informační struktury dané soustavy podnětů. STRACH je totiž CHARTS = grafy, schémata, diagramy, mapy, či žebříčky nějakých hodnot - a zde je prostor k úplně jinému vnímání dané anomálie lidského cítění. Poznání a pochopení účelu těch "charts", která se skrývají za obrazem povrchního vjemu reality, nám odkryje spouštěcí mechanizmus strachu a tím otevře přístup k aktivní demontáži jeho jednotlivostí. Nalezení vlastní autonomie (svrchovanosti) v Celistvosti projevu je právě takovým souborem "charts" osobnosti, která svým jedinečným vyjádřením postupuje v Cestách za dílčím dosažením Cílů. To jsou silné gravitační Body v našich Životech - na naší osobní i kolektivní MAPĚ CEST. Tady neustále vcházíme do interaktivního pásma Přesahu, kde se ty Limity posouvají a posouvají...nekonečný růst v intencích Evoluce Lidskosti, které jsme primárními nosiči - na Zemi, ve Sluneční soustavě, v Galaxii MD, ve Vesmíru. Skrz tvarování a modulaci Reliéfu Osobní Vlny Času vytváříme Prostor Existenci - pro sebe a tím celou společnost. Nikoliv násilnou aplikací osobních paradigmat, ale principem spontánního auto-skládání množin podobností ve smyslu Přítomnosti v Celistvosti (Zdrojová Realita).

 Základní energetické matrice mají fraktální a dimenzionální charakter - z jednotlivostí vlastního poznání můžeme odvodit Obraz Celku - v každé poměrové proporci i vrstvě možností eventuálního vlivu efektů naší práce s informačním tokem se nám aspekty Celku otevírají a nabízejí - v obecném charakteru potenciálu Jednotného Informačního Pole Vesmíru. Rozpoznání Matrice Strachu a fenoménů, které při znalosti jeho anatomie umíme využít a zhodnotit do obrácené polarity efektu dané aktivní příčiny - převrací i prožitková schémata a tím kvalitu reakcí obecně.

 Strach - jeho rozbory - bývají určitým formátem tabu. Spadají do intimní oblasti niterné Mapy Osobnosti, se kterou se mnohdy nechceme svěřovat nebo ji rozkrývat před veřejností. Jsou to vždy naše rozhodnutí, která souvisí se zralostí Času, kterým plyneme skrz řady synchronicit a symetrická ověřování naší pozice v tom kolektivním proudu Existence (párování na bázi zpětné vazby). Otevřenost vůči sobě je zrcadlem otevřenosti vůči Společnosti - nemám na mysli veřejná odhalení intimností soukromého charakteru, mluvím o čistotě (pravdivosti) projevu do sdíleného prostředí, která je první i poslední "vizitkou", kterou rozdáváme Světu.

 Kompozice ST-RA-CH Cesta Překonávání Limitů obsahuje volací klíč, který je zasazen do citace z arianské Knihy Života:

Alta-vize Mira-čiže
Kvati-áma size Ni-Če
Gol-Da via * Bycha-mia
Tra-Kiáda Dia

 Jde o přísloví o malichernosti upoutávání pozornosti na svoje skutky, které mají vnímanou a předkládanou velikost právě a jen pro toho, kdo byl jejich tvůrcem a iniciátorem - pro všechny ostatní jsou inspirací, nikoliv parametrem nutné dosažitelnosti. Je to o Člověku - jeho Slabostech a jeho Síle - vždy záleží na osobním měřítku hodnot (Charts Osobnosti), jak je pochopí, uchopí a předloží možnému posouzení veřejnosti.

 Doprovodná báseň je o podstatě Strachu v Poli Neznáma a naší lidské schopnosti prosvětlovat Tmářství i Temnotu (absenci pochopení) - činnost, která je jedním s důležitých "smyslů" Života jako takového:

Temné Stíny v dáli strašily nás v Noci, 
abychom se báli, zavírali Oči;
Děti Světla v Temnotě
inklinují k Hodnotě
Světů Zrakům skrytým,
Runami do Duše vrytým.
Do Zahrady těchto Krajin
vpisujeme Znaky Pra-JIN;
Jména našich Hvězdných Rodů,
jejich Původ v Galaktickém Bodu.
Za Úsvitu Dějin vznikly,
do Spirály Času vnikly;
rozprostřely Křídla do Míst,
kde Života Osnovu bylo třeba upříst.
Světlem Poznání pak sílily,
do Temných Koutů Záři nalily.
Založily mnoho Měst, rozsvítily Mapu Cest;
jejich Sláva dotýká se Hvězd

 P.S. Všichni jsme Dětmi Světla...

 Popis je součástí MAPY CEST

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST