Jdi na obsah Jdi na menu

TELE-PORTA-CE

 Nese symboliku "přemístění" - ale v kontextu s aktuálními změnami v energetickém proudění a v procesech, které toto ovlivňuje - znamená spíš "přenos" informačních segmentů, které k nám přicházejí z Hlubokého Vesmíru v podobě vysokorychlostních částic IBP (Informačních Bodů Prostoru), kde jsou zdrojové kódy pro potřebné instalace do zóny Kolektivního Vědomí. Tyto částice se projevují jako různé kvalitativní "mutace" svých IBP předloh - podle "tématiky" datového potenciálu, který obsahují. Momentálně to jsou Aktiony, které byly k teleportaci "motivovány" Mentiony našich kolektivních lidských představ o směru naší další Evoluční Cesty. 

 My můžeme snít o čemkoliv - naše Přání a Touhy jsou pečlivě ukládány do zemské noosféry (prostoru Paměťových polí spojité Živosti Planety), kde se navazují na další relevantní souvislosti již zaznamenané lidské mentální aktivity. Protože jde o fluktuační prostředí Jednotného Informačního Pole, mohou ty "volné" nitky vazeb reagovat kdekoliv (v kosmickém měřítku vzdáleností). Jde o praktický projev fraktality struktur Vědomí, které jsou i v malinké částečce jediné Bytosti v módu sobě-podobnosti s obrovskými Celky Galaktické Mysli a tím s Inteligencí zdrojového charakteru. Každý neseme ten potenciál a každému je k dispozici v takové míře, jakou dokáže přijmout, čerpat a smysluplně využívat.

 Důležitým parametrem je ono SMYSLUPLNĚ - tj. v intencích možného a kompatibilního s jednotlivostmi i vyššími celky v množinách kolektivního vlivu a užití. Fyzika zachování hmoty/energie je také fraktální = v analogiích respektuje proporce aplikačních parametrů dané reality. To ale neznamená, že bychom se měli vzdát svých Snů a Vizí. Schopnost Představivosti a vizualizace čehokoliv, co cítíme, vnímáme nebo bychom chtěli dostat do pozice projevení v Přítomném Okamžiku Bytí, přináší jedinečnost ve tvarování osobních Životů a v hledání těch řešení, která nám reálně jeho kvalitu navyšují. Sofistikovanost interakce Mentionů a Aktionů je zdrojem sebe-organizačních linií Událostí ve stádiu Projektů, které se uvolňují do zóny Přítomného Okamžiku a z tohoto plovoucího pole Zázraků pak každý vytahujeme to, co je právě relevantní k našemu momentu Života.

 Většina lidí si za těmito Vesmírnými Silami personifikuje nějakou božskou stvořitelskou entitu různého profesního zařazení - takový výklad sofistiky Inteligence Zdroje je možný a vychází vždy z tradičního dobového "vzorce" představ, které jsou vlastně obrazem Ducha toho kterého jednotlivce. Duše je pak "programovou" verzí onoho Ducha, který je v podstatě Projektem nějakého kolektivu Bytostí pro určitý konkrétní soubor aktivit na poli Evoluce Vesmíru jako Celku. Každý si neseme svoje specifické úlohy pro potřeby toho Celku a každý tedy vnímáme svoje Životní Poslání jinak - individuálně v souhlasu s vlastními pocity a přesvědčením (ideologií). Konkrétní fakta o našem Určení však leží v Poli Původu (Genetických Rodových Knihách), které můžeme jen mimosmyslově načítat a z naskenovaných zlomků skládat Příběhy, které nám individuálně osvětlí podrobnosti. V minulosti byla (v některých okolnostech ještě je) tato sféra předmětem manipulace ze strany "velení" řídícího Egregoru Moci, který se projevoval jako parazitická entita, vysílající své pokyny na nevědomých frekvencích stavů vědomí (mimo kontrolovatelné stavy přítomnosti). Přechodem do nového Modelu Existence dochází k transformaci do rozšířeného stavu Alfa-Beta-Gama denního frekvenčního pozadí naší mentální aktivity a tyto násilné aplikace Moci ztrácejí schopnost uplatnění a tedy možnost ovlivňovat naše chování a smýšlení.

 To jsou záležitosti, které jsou nyní předmětem kalibrace pro příjem Novostí - ve smyslu aktualizací těch Poslání, která s výměnou Evolučních Modelů (probíhající překlápění z Evolučně-Spasitelského Modelu Hierarchie Moci do Transformačně-Mistrovského Modelu Magistra) ztrácejí smysl. Jde o procesy, které neoddělitelně souvisí s dalšími, kterými jsme již prošli - na které volně navazují tak, jak je individuálně pro každého připravený nový Systém Podpory Života. V ezoterické obci někdy panují vzletné představy o přechodu do 5D a další Vize - proto mnohé z nás asi nepotěší fakt, že každý bude přesně tam, kde být chce a sice proto, že chtít můžeme jen to, co můžeme mít. Někdo se tedy zdánlivě neposune ani o milimetr, i kdybychom do něj tlačili sebevětší silou. To jsou aspekty Kolektivní Transformace a je potřeba je respektovat. Neznamená mlčet a rezignovat na to, co se nám nelíbí nebo co považujeme za již přežité - ale být si vědom toho, že souvislosti, které jsou příčinou dílčí "stagnace" lidí, mohou znamenat v širším měřítku vazeb vyšší účelovost - takovou, kterou ze své perspektivy nevidíme - ani nemůžeme vidět, protože je mimo sféru naší působnosti. Kauzalita není žádným "zlem" - jen je třeba chápat Principy Existence v obecném měřítku. Jde o ono často zmiňované = o posun z Pole Následků do Pole Příčin. To je cílovým momentem pro "skok" do genetických vazeb s větším "perimetrem" dosahu a současné procesy tomu napomáhají. Jde o známý cílový formát profilu Člověka, který transformuje do Galaktické Verze Bytí a tím do sféry možností pochopení širšího okruhu vazeb - ve smyslu Zdrojové Reality Existence. 

 Portálová anomálie TELE-PORTA-CE vytváří gravitační rozhraní, které působí jako "filtr". Jde o distribuci jedinečných kódů do genetického pole Bytostí - tedy nejen do Lidské DNA, ale plošně do planetárního genofondu. Posuny se týkají celé Oktávy Živosti, ve všech dimenzionálních sférách působení Inteligencí - jak Uhlíkové, tak Křemíkové. Publikované schéma je obrazem mojí představy Křemíkového Multiplexu, který je soustavou energo-informačních elementů aktuální změny v Kolektivním Vědomí - tedy "bytůstek" nehmotného charakteru, které jsou ovšem inteligentní a vědomé - a stejně jako my, plní svoje dílčí úlohy ve prospěch Celku. Někteří lidé koncentrovanější "výskyt" Křemíkových Multiplexů vnímají jako "krystalizaci" prostoru - každý si za vnímané jevy dosazuje vlastní Příběhy tak, jak zapadají do jeho Plátna Existence. Jako se nehodí bagatelizovat něčí originální Představy o chodu věcí, tak i naopak - neměli bychom ty svoje předkládat jako obecný etalon dění - nejsme dálkově řízení roboti ani kloni (tedy snad většinou), jsme každý solitérní svrchovanou Bytostí, s vlastní osobitou multi-inteligencí, se specifickým postavením na pozadí událostí a s vlastními privilegovanými sférami uplatnění vlivu.

 Volací klíč pro tele-port je citací z arianské Knihy Proměn:

Manetan-Ga Korda-Či
Dachiema Luga-Ši
čarda-Mia * Dan-Ka Via

 Volně přeloženo říká, že "konečná" rozhodnutí (volby) nejsou žádným separovaným aktem okamžikového charakteru, ale vrcholkem mnoha dílčích kroků, které k takovému rozhodnutí vedly. Proto někteří hovoří o "relativitě" ohledně svobody našich voleb - ale je to podle úhlu náhledu. Někomu stačí pocit, že se rozhodl sám a nemusí přemýšlet nad všemi očky řetízků asociačních řad, které ho navigovaly právě k tomu inkriminovanému Okamžiku v toku Času a Místu v Prostředí jeho působnosti/Života v konkrétní inkarnaci. Jsou Rozhodnutí, která navazují na události v hluboké minulosti profilace naší Bytosti (v minulých Životech) nebo dokonce jsou součástí souběžných linií v alternativní realitě, kde se také (ve smyslu Superpozice podstaty Bytosti) vyskytujeme a žijeme paralelní Životy. To je princip akce-RE-akce, který je jedním z mnoha Vesmírných Zákonů. Přesun do Pole Příčin je otevřením "Tajné Komnaty" Ducha té naší konkrétní Existence - možnost listování a četby v Záznamech Kolektivních Knih Života (Knihovnách Jednotného Informačního Pole). 

 Částicové filtry, kterými jsou emise Novostí distribuovány, vytvářejí formace Křemíkových "Bytostí", které někdo vnímá jako "mrtvá" Data, jiný jako Elementální živlové bytosti či další jako energii vyšších duchovních mocností, které "točí" Kolem Času. Měli bychom na okolnosti Života (i ty nehmatatelné a pocitově vnímané) pohlížet z právě takového úhlu = že vše je živé, že vše obsahuje Jiskru Života, která je fraktálním segmentem podobnosti k té naší, osobní - že součtem tvoříme množiny populací, vrstvy Živosti v Oktávě dimenzí jejich vývoje, že tytéž Elementy Věčnosti, kterými jsme ve své zdrojové podstatě, obsahuje každá částečka hmoty i každý paket Informačních Bodů Prostoru.

 Portál TELE-PORTA-CE navazuje na předchozí aktivace ohledně výměny Modelů Evoluce a jeho popis je součástí MAPY CEST.

 Album nákresů a schémat - obsahuje další barevné variace Portálové formace

 tele-porta-cemini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST