Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - TAO

 …aneb esence Hvězdného Vědomí…

 Za naší běžně vnímanou realitou se nachází sféra energo-informačních polí, která obsahují dějiny Lidstva. Ty skutečné, nezkreslené – co popisují události tak, jak doopravdy proběhly – jak je zástupy generací prožily – ty, co jsou souborem naší kolektivní, a potažmo i genetické, paměti. Vteřinu po vteřině – v dávkových impulsech – se do tohoto média neustále ukládají nová data – jak Čas běží a jeho křivka vykresluje reliéf hodnoty dějů, které jsou motorem jeho toku. Z těchto vesmírných knihoven si neustále bereme podněty – nejen člověk, ale vše živé na planetě. Podle dispozic pak kontaktní rozhraní tvoří buď instinkt = nepodmíněné reaktivní odpovědi na aktuální situace, nebo vědomé = inteligentní modulování reakcí aktivní Mysli, která je vlastní člověku a dalším vyšším formám Života, které Zemi obývají. 

 Do Pamětí saháme neustále, abychom pak konstatovali, že dle svých zkušeností jsme se zachovali tak a tak. U člověka v tomto procesu hraje významnou roli schopnost intuitivního mimosmyslového skládání dostupných paměťových záznamů do formátů, které jsou podkladem pro kreativitu myšlení a chování. Vytváříme si cíleně vlastní obraz reality a dle momentálního rozpoložení jsme (či nejsme) spokojeni s dílčími výsledky jeho projekce do chodu našich Životů. „Kolektivní“ znamená, že nejsme oddělení od ostatních vrstev Živosti na planetě – že jsme jejich neoddělitelnou součástí a proto jimi neustále nějak ovlivňováni. Naše pocity, prožitky a mentální pochody jsou tak bohaté, že do reality vnášíme jen jejich nepatrný zlomek – vazby, kterými se jejich rezonanční efekt projevuje, samovolně jejich vliv na prostředí filtrují a upravují. Jsou to především segmenty archetypálních vzorců chování, které „cenzuru“ provádějí a čím vyšší znalostí jejich struktury a možností dopadu na realitu disponujeme, tím větší máme šance tvořit realitu vlastního Života v souladu se záměry, které považujeme za osnovu svého snažení. Intuice a empatie jsou prostředky, skrze které cítíme tutéž osnovu v dalších dimenzích vlastního Bytí – s jejich pomocí harmonizujeme svůj projev se záměry vlastních vyšších projekcí v multi-dimenzionálním smyslu – tj. v zóně napojení na své vyšší Já a v projekci jeho Identity do mnoha dalších paralelních a alternativních Existencí, které běží v jiných časových sférách, jiných prostorových souřadnicích – ale v neustálé výměně informací s tou časovou osou, která určuje náš pozemský Život.

 Kolektivní paměť Lidstva a Planety – jako zdroj podnětů, prožitků a inspirací – není izolovanou sférou – je napojená na Jednotné informační pole Vesmíru – na jeho Kosmickou Mysl (Inteligenci kosmických principů Existence) a na Hvězdné Vědomí, které je projekcí oné Kosmické Mysli do soustav Života v Galaxii. Z tohoto prostředí čerpáme „systémovou“ podporu pro vlastní momenty Života. Na individuální i kolektivní rovině – a to neustále = ať již přímou aktivní spoluúčastí, či jen podvědomě - na pozadí činů, kterými se do kolektivu projevujeme. Systémová podpora Života je sofistikovaný nástroj vlivu – vyvěrá z vyšší platformy schématu Existence – kterou lze chápat jako Projekt Člověk. Můžeme si pod tím pojmem představit i jiné alternativy – například „boží plán“ apod. 

 V tomto popisu se nebudu věnovat odstínům, které v tomto duchu ukazují na původní, či naopak – na uměle implantované významy výše uvedených systémových soustav. O Projektu Člověk, o jeho účelu v lidské Existenci a jednotlivostech jeho uspořádání, jsem toho napsala dost – taktéž o vstupu parazitických entit do jeho aplikačního prostředí, které původní schémata systémové podpory Života násilím a nekalým záměrem pozměnily, modifikovaly a překopaly tak, že se Idea Projektu téměř vytratila. Nacházíme se v rozhodném období, kdy tyto nevyžádané instalace jednu po druhé odhalujeme, zpracováváme jejich dopad na Evoluci naší genetické linie a postupně se jich zbavujeme. Je to bolestný proces, který ničí nejen naše životní prostředí, společenské uspořádání a perspektivy zažitých forem vnímání světa – ale i naši psychiku, imunitu a schopnost přežívat v nepřátelském energetickém poli nepříznivých událostí. 

 Dali jsme se do boje za svou Identitu, za své původní Určení, za vyšší Smysl naší Existence – někdo nechtěně a „násilně“, mnozí s jasnou vizí cíle – jsme spojitý organický Celek = co se děje jednomu, děje se všem – v nějaké rovině vnímání a dopadu na realitu. Můžeme stokrát opakovat, že to není naše věc, že se to mě konkrétně netýká, protože…ale nebudeme mít pravdu, budeme se jen utápět v iluzi, že bublinka našeho „vesmíru“ je oddělená od zbytku Světa. Míra naší vnitřní Síly – odolnost ustát Život devastující souhry událostí – je aktuálně velmi masivně podporovaná z těch galaktických sfér, které nazývám Hvězdné Vědomí. Jsou to proudy vysokofrekvenčních částic kosmického záření – měkkých gama mikro-záblesků, které doplňují chybějící životní energii a posilují ducha té částečky Existence, kterou zde odžíváme. Hvězdy jsou nositelky Života – ve svých planetárních systémech kultivují a hýčkají Život v myriádách forem. Jsou to živé bytosti vyšších fraktálních celků Existence nás samotných – bez ohledu na vzdálenost od jejich zdroje energie, bez ohledu na časový odstup našeho posledního vědomého kontaktu s jejich náručí.

 Tyto Bytosti Hvězd = naše vyšší Vesmírné vyjádření – kontakt s námi nikdy nepřerušily – navzdory izolaci, do které jsme byli chyceni nezvanými Entitami, které se neprávem ustanovily naším jediným božským (stvořitelským) principem Existence. V naší vnímatelné zóně se Bytosti Hvězd projevují jako naši Strážci – jako korekční činitel při nepříznivém směru naší společné Evoluce na cestě k dosažení Celistvosti Bytí na individuální úrovni konkrétního Života konkrétního Člověka – v množině všech existujících. Nemusejí respektovat zákony nezasahování – ony jsou my – my jsme ony – jsme součástí jeden druhého a pomáháme si sobě navzájem. Otevřme proto svá Srdce dokořán a nechme vystoupit ten Hvězdný Oheň naší niterné podstaty – jsme Bytosti Hvězd a záříme Světlem Kosmické energie. Stalo se, že malinká skupinka z nás zanechala nezřetelnou stopu svého vlivu na kolektivní Evoluci Lidstva - jako Celku. Není to o vyvolenosti nebo předurčení ke spasitelským aktivitám – to jsou axiomy systému Hierarchie Moci, kterých se pokoušíme zbavit. Je to jeden obraz z mnoha možných a zřejmě i existujících v našich dějinách – každý člověk se může zasadit do středu takového obrazu a stát se příslušníkem Společenosti Devíti Neznámých – a také to na nějaké úrovni uvědomění dělá…a někdo o tom umí povyprávět ostatním…

 P.S. Přiložená ilustrace je abstraktním pojetím Křišťálového Draka – je ze série Elementy Živlů. K tématu Společnosti Devíti Neznámých mám veliké množství poznámek a postřehů – proto to bude seriál na pokračování.

 První část série: TRI-ANGEL ORBIS - Troj-jediný Svět 

 kristalovy-drak1-mini.jpg