Jdi na obsah Jdi na menu

ZVON Cesta Zvukem Slov a Melodiemi Písní

 Zvuky Slov a Melodie Písní - to jsou domény vlastní Člověku - lemují jeho životní Cesty a doprovázejí ho v představách myšlenkových schémat i v reálném kontaktu s projeveným Světem. Sdílené životní prostředí je plné zvuku - slyšitelného i podprahového = intuicí do pocitů zabalené záchvěvy atomů v kontaktní pozici s naší zónou vnímání. Zvuk je efektem pohybu a základní součást Života. Cesta Zvukem Slov je aktuálně předmětem velké přestavby - jedná se o nové parametry v komunikaci a sdílení informací - nejen ve virtuálním digitálním prostředí, ale především na emocích navázaných mentálních energiích, které informace nesou a spolu s jejich obsahem reagují - mentiony a aktiony - částice, které se přitahují, aby skládaly v našich představách obrazy možné skutečnosti. 

 Bývali jsme navyklí na silový podtext většiny sdělení, která se z mentálního rozhraní interakcí uvolňovala do naší sféry pohybu realitou - takt takové orientaci udával zdrojový soubor nosného Modelu řízení, který byl postavený na Moci. Tento prodělává transformaci do nového Systému Podpory Života - Modelu Magistra, který není silový, ale dynamicky vyvážený v oblasti toku dat a efektů, které v kontaktech uvolňují. Je to globální akt rozptýlení sil do pozice spolupráce, kterou nazývám Autonomními mozaikovými soustavami sebeřízení. Každý člověk, každá bytost v nějaké formě vyjádření či projekce, je takovou soustavou svrchované autonomní jedinečnosti a tento aspekt je v novém Evolučním Modelu prioritně podporovaný. Lidé mají k dispozici kromě fyzické síly také sílu Ducha - jeho Vize, které lze instalovat nenásilně v množinách souznění podobností, slovy - jejich zvukem a rezonančním efektem - abstrakcí jejich sdělení a energií jejich dopadu na cílové struktury reality. 

 Jsou to oblasti, kde se teprve učíme pohybovat. Důležité je vědět, že jsme na prahu Celistvosti Galaktického Člověka a proto nám přednostně budou chodit vjemy a inspirace pozitivního charakteru - jako částečka Mozaiky Života si už v náboji vysílaných mentionů (řetízků myšlenek) udělujeme příznivý aspekt v poli sounáležitosti, který vychází z propojené jednoty všech našich stávajících, paralelních i alternativních existencí - tedy z "míst", která sice přímo neovládáme, ale spojitostí čerpáme z jejich energo-informačního pozadí. Ovšem pole Přítomného Okamžiku se "rozšiřuje" - tím, že se nám rozšiřuje Vědomí do většího frekvenčního rozsahu přímé asistence na událostech = Osobní Vlna Času a její specifická modulace, což je jedna z mnoha "nových" schopností Člověka. Díky tomu můžeme aktivně pracovat s prožitky, které nám přicházejí z kontaktu s konkrétními datovými strukturami, které se nám vybalují do EM pole aury a skrz čakrální energetiku stimulují naše představy a vize. 

 Zvuky Slov a Melodie Písní jsou symbolikou propojených hemisfér - je známo, že přednes mluveného slova řídí levá hemisféra a zpěv řídí pravá hemisféra, proto například člověk, který silně zadrhává v řeči (koktá), plynule zpívá - jakoby touto vadou netrpěl. Formát sdílení informací u Galaktického Člověka vychází z kmitu mentální složky s pocitovou a potvrzením prožitku zpětnou vazbou do Pamětí ze vzdáleného prostředí (planetární noosféry, slunečních emisí z prostoru Sluneční soustavy či hvězdných sektorů Galaxie MD)...je to Cesta-s-Vědomím, o které jsem psala. Aspekt upřímnosti a pravdivosti v přednesu Člověka je právě zakomponovaný v této trojčlence pohybu částic Vědomí. Většinou ho vnášíme do svého projevu spontánně a impulsivně, aniž  bychom tušili, jak a co o nás vypovídá. Díky orientaci v tajích tohoto aspektu však můžeme hledět skrz slova a věty do hlubších vrstev spojitostí a vazeb, kde se nachází velká oblast autorových motivací a záměrů, včetně zdrojů, ze kterých čerpal inspiraci, co ho vedlo k právě takovému vyjádření a co tím sleduje, či kterým směrem chce ty, ke kterým hovoří či píše, navigovat nebo nějak ovlivnit jejich názory nebo postoje. My víme, že za povrchovým vztahem podmět-přísudek nebývá jen jeden zjevený předmět, ale celá složka předmětných informací, co jsou dílky skládanky nejen osobnosti autora, ale i jeho cílových objektů = posluchačů/čtenářů. Smysluplné, neinvazivní a vstřícné komunikační prostředí je základní normou chování těch, kteří netěží z manipulací a podprahových manévrů veřejným míněním - jsou to hodnoty, které teprve nabývají na zřetelnosti, přinášejí takový efekt, kterému se žádné účelově-nátlakové překrucování informací nevyrovná, proto si je brzy osvojíme a nebude nám činit žádné potíže takto nově ty hodnoty rozeznávat a s jazykem a jeho emočním prožitkovým nábojem nakládat ve smyslu Fuzzy-logiky (metoda asociační symetrie v propojené E+IQ zóně zpracování vjemů z informačního paměťového pole). 

 Propojení Zvuku Slov a Melodií Písní je o vnímání intonace, zabarvení, podtextu - zaměření se nejen na zřejmé schéma sdělení (1+1=2), ale i na skrytý energo-informační obsah souvislostí a vazeb (1+1=3). Je to vykročení z limitující zóny svého vlastního stínu do širokospektrální sféry Celistvosti - k tomu je třeba uvolnit mantinely předsudků, šablon sebe-vnímání, nesvobodných pozic podřízení se nátlaku, se kterým nemáme sílu bojovat. Máme ale sílu Slova a Svobodu jeho vyjádření - i když někdy jen virtuální, přesto existující - a tímto směrem vede Cesta = Zvukem Slov a Melodiemi Písní - skrz Srdce Zvonu, který symbolizuje rezonanci Zvuku do našeho kolektivního vnímání.

 Zvony znějí při různých příležitostech - někdy jako varovné znamení a někdy nosí smutné zprávy - zde ale čerpáme čistou esenci toho Zvuku - nepolarizovanou, ale pouze podnětnou pro naše další zakomponování do práce s informačním tokem. ZVON je BELL a člověk, který určil jednotku akustického efektu zvuku, se také jmenoval BELL. Rusky je ZVON KOLOKOL (Kolo-Kol) a tento slovanský kořen napovídá další možné asociace. 

 Kompozice ZVON nese volací klíč, který je citací z arianské Knihy Života:

Bela-Mia * ZaRa Día
Dycha chab-Ra čema
daže Sin-ta Dela
Lu-Ka via * Dra-Ga Čia

 Volně přeloženo říká, že Člověk je pravdivý tehdy, kdy je upřímný - nemusí znát fakta či podrobnosti konkrétních oblastí vědění - na to aby věděl. Co potřebuje, je znát svoji vlastní pozici a tím roli v daném informačním uzlu, který se chystá rozmotat a přečíst - aby o tom referoval - sobě i všem, které by takový přednes oslovil. Je to o intuitivním vhledu do energií, kterých emise přijímáme a které nás inspirují k aktivnímu zpracování jejich obsahu do nějakého osobitého formátu vyjádření. Záleží i na tom, zda jsme v energo-informačním servisu aktivní jako autoři, či jako tlumočníci - protože v druhém případě na sebe bereme určitou část odpovědnosti za zdroj, ze kterého cizí mentální energii přijímáme a to je oblast, kde se aktuálně realizuje mnoho tzv. "probuzených" lidí, kteří nejsou ochotní přijmout aspekt vlastní Celistvosti a reálně zpracovat souběžný tok ze spojitého pole osobní ID-entity (v první osobě) - radši certifikát původu staví do neurčita nějaké vyšší autority či elementu Vědomí (v třetí osobě). I toto jsou vodítka při práci s informacemi - jak zakomponovat aspekt třetí osoby do relevance příslušného info-servisu. Samozřejmě hodně lidí je také distributory přejatých informačních celků, což je většinová aktivita publikační činnosti na sociálních sítích a dalších doménách sdílení dat - i zde ale vnášíme nějaký osobní digitální podpis, který je čitelný a rozpoznatelný. Bohužel hodně takto sdílených informací jsou účelové fejky a hejty...každý s tím máme svoje zkušenosti, proto bychom měli k informačnímu servisu přistupovat s menší mírou naivity, víc odpovědně a s větším vhledem. 

 Kompozici doplňuje tradičně básnička, která je abstraktním obrazem dané tématiky:

V mém Dechu tiše pulsuje
Zvuk Zvonů, co Kosmem cestuje;
na Vlnách Času se nese,
sametové Vlasy Kometám češe.
Jejich Hlas brní do Morku Kostí,
je stočený v Houslovém Klíči Písní;
na Varhany Srdce hraje - kouzlí
Melodie, co v Chrámech s Duší souzní.
Na Notě Žití, v Rytmu, v Bytí...
tepe a tepe, vyšívá pestrou Nití
Gobelíny Lásky, Odevzdání, Touhy...
také Okamžik Ticha nekonečně dlouhý;
jsme Osnovou těch vzácných Tónů,
znějí ve Vráskách Kůry Stromů,
halí nás do Brokátu Hvězd,
ukazují Směr na Mapě Cest...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Další informace - Abeceda Lidštiny

P.S. Být tlumočníkem nějaké třetí osobě nás i tak definuje, protože vždy mluvíme především o-sobě...jinotajné hrátky s jazykem a s češtinou obzvlášť, přinášejí mnohá nečekaná odhalení.

 Obrazová kompozice