Jdi na obsah Jdi na menu

Legenda: Archetyp Deana Reeda

 Definice: Když naplnění osobního ideálu o fungování společnosti umístíme do prostředí, kde se systém řízení obyvatel tváří jako jeho podporovatel, ale ve skutečnosti jsou jeho cíle v naprostém rozporu s takovým ideálem.

 Tento archetyp je momentálně hodně aktivní u lidí, kteří – navzdory faktům, svědectvím a reálným skutečnostem – investují svoji energii do podpory takového uspořádání společnosti, které se ani nepřibližuje nějakému ideálu demokratických principů – naopak, tyto prezentuje jen jako oprýskané pozlátko povrchového dojmu, ale v podstatě celá idea stojí na potlačení individuality Člověka, jeho naprostém ovládnutí a zneužití pro cíle, které poslouží malé skupince vládnoucí Elity k upevnění Moci na světové scéně. 

 Charakteristiku jsem záměrně formulovala tak, aby se v ní „našli“ všichni – tj. ti, kteří v konfliktu Moci na Ukrajině stojí na straně Východu - i ti, kteří podporují postoj Západu. Jsme v rozhodném období, kdy se sčítá podpora konkrétních schémat fungování lidského společenstva jako kolektivu Bytostí v galaktickém rozsahu vlivu. Procházíme tzv. Transformací Kolektivního Vědomí – která se realizuje proměnou osobních přístupů k Životu – k vlastnímu a rovněž k Životům ostatních členů populace jako celku. Všechny jednotlivé fáze postupné proměny myšlení a cítění se do Kolektivního Vědomí ukládají jako možnosti změn globálního charakteru – na základě tzv. nadkritických počtů těch, kteří tu, či onu, změnu aktivně podporují. Součty nadkritických hodnot jsou pro každou jednotlivou změnu (přeskok do vyššího formátu uspořádání) různé – nikdy to nebývá například nadpoloviční většina všech obyvatel – ty počty pro dosažení horního limitu řídí principy vyšších funkcí organizace energo-informačních struktur – podle zákonů tzv. „posvátné geometrie“, kde se každá změna směru vývoje, potenciálu obsahu, či tématické orientace dané soustavy, děje podle principů fraktality, dimenzionality a polarity. 

 Starý systémový matrix, který je postavený na podpoře silových polí Moci členů elitních skupin nebo jednotlivců – formou hierarchicky řazených kompetencí, je v rozkladu. Nahrazuje ho nový systém Existence, který stojí na autentickém projevu Člověka, s plně právní autonomií osobnosti - vůči společnosti, která je mozaikou lidí, kteří v podobném duchu smýšlejí o sobě a takto přistupují k ostatním lidem - i bytostem, které spolu s ním obývají tu samou Zemi. Tento model je opět fraktální – přesahuje planetu v podobných aplikacích v jiných vesmírných společenstvech. Vyznačuje se prohloubením empatie k projevům Života, větším smyslem pro sounáležitost a vzájemnou pomoc, důvěrou ve vyšší aspekty Existence jako takové. Nehierarchické mozaikové soustavy soužití stojí na autonomii a svrchovanosti správních celků – na přijetí vlastní osobní role ve společnosti, která přispívá k harmonii vzájemných vztahů všech členů společnosti. Soulad ve spektru jedinečně rozdílných povah udržuje vyšší forma poznání Světa - včetně původu a účelu Života - jeho evoluční cesty v galaktickém rozměru. 

 Došli jsme do bodu, kdy každý zaujímáme specifickou pozici v této obrovské mozaice Živosti – proto je bezpředmětné snažit se někoho „násilím“ posunovat v jeho názorové orientaci. Za posledních pár let – během pandemie a nyní na pozadí války na Ukrajině – jsme každý přijali tolik vodítek a tolik podpory pro nalezení svého místa ve společnosti, kolik bylo k ustálení se v pozici potřeba. Čeká nás obhajoba této pozice – v zrcadle čistoty Srdce, Mysli i Ducha. Ne pomocí argumentace, odkazováním se na jednotlivosti, které naše názory utvářely nebo utajená fakta, která my vidíme, ale druzí nevidí. Ne. Naše „obhajoba“ se sama prezentuje - stojí na energiích a signálech, které vysíláme do společnosti, do sdíleného prostředí – je obrazem toho, jakou odezvu svým chováním a smýšlením vyvoláváme a také do jakých cílů své jednání zabalujeme. Je o emocích a pocitech, kterými rezonujeme do svého okolí – o zpětné vlně energie, kterou nám okolí odpovídá. 

 Tento článek volně navazuje na předchozí text s názvem „Vyměněný dopis“. Stále můžeme na pozadí dějů cítit přítomnost inteligentní síly, která vysílá informace o existenci dalších variant možného vývoje událostí – a právě k výběru konkrétních scénářů slouží součty našich pozic, o kterých jsem psala výše.

 multiverse.jpg