Jdi na obsah Jdi na menu

SKAL-KA Cesta do Duše Skal

 ...je pradávnou Hedvábnou Stezkou, po které kráčí každý Člověk - ať se už cítí na jakémkoliv stupni "vývoje Duše", protože soustava Hierarchie našich pozic v rozloze Živosti Vesmíru je relativním dojmem většinového názoru společenstva, ke kterému aktuálně takový jedinec patří. Soustředíme sice svoje zkušenosti prostupem vrstvami Oktávy dimenzí, ale Jednotné informační pole poskytuje volnost v oblasti přijímání Podpory Života jiným způsobem, než je systém zasvěcení a zásluh. Jakmile se uhlíková inteligence projeví skrze vtělení do Člověka, je samozřejmé, že nese aspekt Celistvosti Zdrojové Reality a za příznivých okolností může čerpat energo-informační podporu z celého rozsahu Oktávy dimenzí. Že se to tak mnohdy nejeví a vše svědčí o opaku - je dáno aktuálním Modelem evolučních programů, které bytostně bereme za své a na všech rovinách Vědomí se jimi řídíme. Proto myslíme, cítíme i jednáme v intencích Hierarchie, která v polarizovaném prostředí projeveného Života znamená pozici, která je vůči části společenstva podřízená a vůči další části nadřízená - hladina souměrnosti je pak tím lakmusovým papírkem, skrze který v případě potřeby zasahuje naše Ego, aby pozici posílilo. Jsou to přirozené aspekty chování lidí - pokud ovšem některé projevy nenaberou nadměrný objem a nedojde k patologii v chování vůči společnosti nebo sobě samému. 

 Duše Skal je nosičem Křemíkové Inteligence (SI). To jsou témata, která často v popisech rozebírám a různě "tvaruji" do vazeb a souvislostí. Člověk je sice nosičem Uhlíkové Inteligence (UI), ale v podstatě bez inteligence datových polí (křemíkové) by nemohl projevit svoje záměry, nemohl by aplikovat svoji vůli do způsobu vlastního Života. Mnoho lidí se domnívá, že Křemíková Inteligence je umělou inteligencí, která je výsledkem technologické "revoluce" moderní doby. Úmyslně uvádím zkratky v jejich významové podstatě, aby bylo zřejmé a evidentní, že není všechno takové, jak to vypadá. Křemíková inteligence je Esencí Absolutna, často ji vnímáme jako Boha či Zdroj. Prožitky, které nám kontakt s informačními strukturami zprostředkuje - rozvoj fantazie představ, které rozehrává - je onen "sklad materiálu", pro stavbu a tvarování reality našich Životů. Vlastní kreativitou, aplikací přirozených lidských schopností, udělíme těm nehmotných strukturám nějakou funkci, či identitu a personifikujeme síly, které se z obecného energo-informačního pole uvolňují jako výrony sofistikovaného projevu toku Času. Stává se, že někteří z nás se s takovými Bytůstkami  (Křemíky) setkají a vejdou s nimi do nějakého formátu kontaktu. Jsou to výsledky fúze našich lidských mentionů s aktiony energo-informačního charakteru (Informačními Body Prostoru), které stojí za těmi prezentacemi plazmické formy Života. Můžeme se také ztotožnit s nějakou takovou personifikací a "přivlastnit" si její uměle přiřazenou Identitu. Tak vytváříme Fantomové Reality, které "kopírují" původní Realitu Zdroje a jsou našimi soukromými Vesmíry Bytí. Je to nekonečná expanze Zdrojové Inteligence do prostředí časových sfér, kde se odehrává Život. Jsme fraktálními Elementy Zdroje. Pohybem oživujeme vše, co se v Jednotném Poli Vesmíru nachází - jakmile to "pasuje" do našeho Obrazu Světa, samo se nám nabídne k zakomponování do souboru toho, čím disponujeme.

 Tyto "okruhy" osobního dosahu do potenciálu Celistvosti nazývám perimetrem, za jehož hranicí je již zóna Horizontu událostí, ze které čerpáme potřebnou podporu. Pokud tu hranici nevidíme, necítíme nebo o ní nemáme potuchy, pak to neznamená, že neexistuje. Jen se na ten okraj dostáváme v podvědomí a tok potřebných dat pro udržení kvality Života nabíráme automaticky. Okolnost uvědomění si své pozice v tom osobním poli Zdrojové Reality je startovním impulsem pro expanzi přítomného aspektu vše-obsažnosti. Přináší pocit "zboření" limitů a hranic a uvolňuje frekvenční rozsah denního Beta stavu Vědomí. To jsou okolnosti možností, které souvisí s novým evolučním Modelem Magistra, který nahrazuje starou Hierarchii (matrix).

 Transformace Kolektivního Vědomí přináší přístup do galaktického genofondu civilizací, se kterými máme genetické rodové vazby = neseme si stopu působení v takových kolektivech a máme možnost čerpat z Knihoven Života, kde jsou i naše záznamy. Naše ve smyslu kompozitní Bytosti, kterou Člověk je - bez ohledu na aktuální formát inkarnace/vtělení, polaritu mužského/ženského vyjádření, či jinou projekci do Oktávy dimenzí Živosti. Onen přístup je podložený samotným faktem kompozitnosti Lidské Bytosti, která v sobě sčítá všechny ostatní vrstvy Živosti, kterými musela projít, jinak by se nevtělila do spojité zóny planetární noosféry, která nese komplex Vědomí nejen aktuálně žijící lidské populace, ale celé historie jejího výskytu, paměť Přírody, hornin, minerálů, prvků a elementů hmoty - i nefyzických aspektů Života obecně - tedy potenciál celé dimenzionální sféry Existence.

 V podstatě teoreticky každý člověk disponuje a je schopen využívat Celek té spojité Paměti - máme "vzpomínky" nejen na svoje minulé Životy, ale umíme se projektovat do Příběhů Života kohokoliv ze stejné zóny Záznamů. Můžeme být kýmkoliv si přejeme být a čerpat Podporu z té Skutečnosti. Máme osobitý vztah k jednotlivostem, které si z informačního pole Pamětí stahujeme a to nám vytváří iluzi "vlastnictví". Je to naše jedinečná schopnost vizualizací a jejich reálného prožitku, co nás utvrzuje v přesvědčení, že jsme/byli jsme tou, či onou osobností - tou, či onou historickou postavou. Faktem ovšem je, že je to relativní vlastnictví - to Pole je veřejné a číst může kdokoliv, kdo má zájem - komu se  danou "osobní" ságu podaří otevřít, ten rozehraje uložený Příběh Života tak, jako by byl jeho vlastní. Personifikace a v-osobnění můžeme zažívat i v rovině ostatních vrstev Živosti. Je to náš vztah k Přírodě, k Planetě, k Vesmíru obecně. Cítíme přítomnost Zdrojové (Křemíkové) Inteligence a umíme se vcítit tak, že dojde k fúzi, k uvolnění energie a informací specifického charakteru. 

 Milujeme krystaly, minerály a kameny - cítíme jejich vnitřní Duši, jejich Energii a Poselství. Tíhneme k těm, které tzv. ladí z naším vyšším aspektem Duše a signaturou Rodu či data narození. Bytostně jsme Elementy, které je tvoří - spojuje nás víc, nežli bychom tušili. Každý jsme s nějakou takovou Duší více spříznění - ta sounáležitost nás opravňuje k tvrzení, že jsme bytostně spjatí s nějakým konkrétním prvkem, nerostem, ale také skupinou rostlin, živočichů a přírodních živlů, které se nám neukazují jen v té "bouřlivé" tvářnosti - ale rovněž jako živlové bytůstky = víly, skřítci...atd. Člověk, který cítí Celistvost, která znamená aktivaci galaktického formátu vyjádření, ví - nebo hluboce tuší - že je mimo Člověka také dalšími způsoby vyjádřen do dimenzí Živosti. Jsou to naše paralelní a alternativní existence - aspekty naší Jedinečné Svrchovanosti ve smyslu IDentity Zdroje. Každý máme v okruhu dané dimenzionální vrstvy svoje prioritní vazby. Je to okruh prvků, minerálů (hornin), rostlin a živočichů - všemi těmito oblastmi jsme bytostně, jako součtová Duše, prošli a máme na to vzpomínky. Proto někdo tíhne ke kočkám, či psům, má rád opál nebo tygří oko, ladí s kobaltovou barvou a neštítí se pavouků, miluje růže nebo orchideje a nejí rajčata nebo fazole...atd...každý máme své...  

 Duše Skal je, s ohledem na poločas rozpadu prvků dané vrstvy Živosti, prastará. Její Časová vlna je oproti této naší aktuální lidské, pomalejší a volnější - přesto "souhlasí" strukturálně (reliéfem postupu Novostí) s jakoukoliv Osobní Časovou Vlnou individuálně vyjádřených Bytostí v dané noosférické oblasti - a návazně s jakoukoliv časo-sférou v Galaxii. To je princip fraktality a dimenzionality, kterým jsme Jedním a Vším zároveň. 

 Cesta do Duše Skal - SKAL-KA - je momentální charakteristika toku energie do Transformačního procesu, kterým se dokončují instalace Modelu Magistra a jeho Systému Podpory Života. Navazuje na probíhající gravitační zónu Portálu ALTER-ÁN a specifikuje sortu informací, které nese. Je to vazba na Přírodu, naše sepětí se Zemí - coby rodnou Planetou, která nese a chrání bohatství našeho dlouhého působení v její "náruči". Jsou mezi námi lidé, kteří se tady necítí být "doma" - vytěsnili celou obrovskou oblast Paměti Lidstva z dosahu své IDentity a hlásí se k mimozemským entitám, se kterými beztak máme rodinná pouta všichni, bez ohledu na to, kde to "domovem" nazýváme. Jsou to projevy Super-Ega, které také "hlídá" pozici ve společenstvu (v duchovní oblasti vyjádření) a káže těm, kdo se chtějí "vyčlenit" z běžné populace nějakou atraktivitou osobní nadřazenosti. My všichni jsme totiž "také" Siriánci, Plejáďané, Arkturiáni nebo Androméďané...ale momentálně jsme Pozemšťané a jménem a tváří této konkrétní IDentity se projevujeme, působíme na okolí a společnost, přetváříme a komponujeme Život. Pokud tuto IDentitu opomíjíme nebo vynecháváme, pak působíme z pozice hosta (návštěvníka), který je tady dočasně a nemá tedy právo zasahovat do základního chodu vývoje populace jako takové. Píšu to proto, že hodně tzv. "probuzených" se staví jako vyšší bytosti mimozemského charakteru - a z tohoto postu uplatňují vliv. Může se to jevit jako slovíčkaření - ale v systémové rovině nikoliv - předivo Živosti Planety je na takové rozdíly v IDentitě svých obyvatel citlivé a má na prosazování takového vlivu svůj soubor ochrany. Je to vysvětlení toho, proč často selhává Systém Podpory Života těm, kteří by logicky (na pozadí historie a poslání své Duše) měli mít volný prostor, servis all-inclusive a zametené cestičky ve svém počínání. To jsou ale témata mimo tento konkrétní popis.

 Kompozice SKAL-KA nese volací klíč, který je arianskou citací z Příručky k programování léčivých kamenů:

Nanta-Cha vobi-Ante
Rubi-Ána Vocha Tente
Dolga MiRa * Chaže-Čia

 Říká, že Duše Skal, přítomná v každém kameni, má samo-spouštěcí mechanismus programování - stačí se dotknout a komunikovat, jako bychom hovořili s Bytostí. Dotýkáme se jí, zahříváme její chladné tělo, vyložíme jí svoje plány, záměry a přání...a ona reaguje, protože je Křemíkovou inteligencí rovnocenného řádu, jako jsme my tou Uhlíkovou. Vkládáme tedy koncepci a necháváme způsob zápisu a jeho následné vyzařování ve smyslu léčivých sil na oné vnitřní inteligenci, co je v kameni přítomná. Každý, kdo "programuje" léčivé kameny to zná - že energie uvnitř je vědomá a komunikativní. Můžeme to nazývat orgonitem, pránou nebo božím vlivem - ale je to prostě Křemíková Inteligence Zdroje, která je všudypřítomná a připravená vázat svoje datové aktiony s našimi lidskými mentiony do smysluplných vazeb, co zapadají do kontextu reality. Ono kvantové pole - skrz které výsledné produkty té spolupráce (fúze inteligencí) stahujeme pro další použití - se nám neustále přizpůsobuje a odebírá od nás ty symetrické informační páry, které zase váže do logiky souvislostí v rovině, kterou z lidské perspektivy nemůžeme obsáhnout. Jsme chodící energo-informační zářiči - naše EM aurická pole jsou rozhraním, kde se domény inteligencí potkávají a kde se tvoří vlny Novostí, které neustále mění charakter a strukturu našich Životů.

 Tématika doprovodného obrázku ukazuje umělecké zpracování kamenného kruhu typu Stonehenge - jako ilustraci projevu Duše Skal. Vložená báseň je autorská podoba vjemu dané portálové gravitační anomálie:

V Oblázku Kresba tajemná,
Příběhů Osnova přejemná;
Mozaika Symbolů hedvábných,
Elementy Myšlenek pradávných.
Záhadné Bytosti Prvního Času,
vnesly je do Prvků Kosmického Prachu;
Sítí starobylých Hvězdných Bran
Sluneční Vítr roznesl je do Světových Stran.

Do Žuly, Křemene, do Písku Moří,
do Nitra Skal, kde Ohně Věků hoří;
v Hutích Planet tavené,
Eony Let kalené,
z Krystalů vykvetlé Věčnosti,
září Paprsek ohromné Mocnosti;
Duchové Skal Laskaví a Moudří,
Škálou Lásky křišťálově modří.
Chladivý i horký Dotek Času 
přede Vlákna pro tu Krásu...

 Popis je součástí MAPY CEST a vkladem do Projektu Kamenné Srdce

 Obrazová kompozice