Jdi na obsah Jdi na menu

SLOV-ESA Trumfy Času

 ...čili Vstup do Přítomnosti.

 Projekt Kamenné Srdce představuje na Mapě Cest symboliku probouzejícího se Ducha nové Doby - Času, který se odvíjí řetízky událostí, kterých jsme aktivními účastníky. Tento Génius Temporis (Duch Času), nebo spíš Génius Cair-os (Duch vertikálního Času), vyjadřuje kvalitu Existence v obecném smyslu. Duchy Času - v podobě personifikací do archandělských energií - jsem v minulých pojednáních zmiňovala hodně často. Jak se mění globální evoluční Model Existence, mění se i soubor představ o Systému Podpory Života - mění se definice a úhly pohledu do dané informační struktury. Posun v chápání vesmírných principů pohybu Času a zakomponování těchto znalostí do běžného porozumění funkcím Sil, které jsou nosiči konkrétních inspirací ke změnám v Tvářnosti Světa, je součástí Transformačního procesu kolektivního Vědomí a posun k dispozicím Galaktického ČLO-věka. Je to specifický soubor Podpory, která není limitována u Zdroje, nýbrž si ji koriguje sám Příjemce - tj. člověk v konkrétním postavení, daného okamžikem vyslaného signálu potřebnosti. Požadavky do Systému Podpory vysíláme neustále automaticky - pramení to ze základu principu Života = z toku Proměn, co generuje Čas.

 Kalibrace do Přítomného Času (Okamžiku Doby) souvisí s podstatou Pohybu, který je nositelem Proměny jako takové. V souvislosti s proměnou starého Modelu Hierarchie za nový Model Magistra, jde o změnu rytmu v taktování Času. "Setrvačníky", které jsou součástí aplikací systémových změn a do své funkční podoby byly ustaveny cyklicitou opakování v množinách podobností, do sebe zapadají v logických dimenzionálních parametrech časo-prostoru. Tento aspekt známe z Mayského kalendáře, z I'tingu a z výzkumů reliéfu Časové Vlny Nula (Time Wave Zero), které jsou "Rosettskou" deskou na poli Posvátné Geometrie a principu fraktality, který ty proporce propojuje v poměrové obsažnosti Celku v každé části. 

 Portál SLOV-ESA symbolizuje evoluční Pohyb. Gramatickou asociací směruje přímo do "ohebnosti" Času (časování) a také ze zkušeností z praxe obyčejného života všichni velmi dobře víme a neustále používáme - efekt pohybu (tvarování), které nám mluvnické tvarosloví umožňuje. Často se setkáváme s názory, že "mluviti stříbro, mlčeti zlato"...ano, to platí tam, kde panuje takové prostředí, ve kterém je opatrnost a utajení určitých vědomostí nezbytností k přežití. To jsou staré vzorce Hierarchie a mocenského nátlaku v řízení společnosti. V novém schématu Života jde především o svobodu, o přímou odpovědnost a kompetenci ve smyslu sounáležitosti k Celku, kde řízení nezávislých subjektů jede na principu Autonomie Mozaikových Soustav. Tady se postupně plně rozvine potenciál fraktality vlnové funkce Času a její rezonanční efekt, který synchronizuje nejmenší obyčejné události jednotlivců do asociační podobnosti s těmi globálními, co zasahují do celoplanetárních, či dokonce vesmírných rozměrů působnosti.

 Přítomný Čas znamená být "při-tom" = přímou účastí se podílet na dějích a s nimi propojených událostech. S tím také souvisí fenomén Smyslu Života v obecné charakteristice, která formuluje "definici" toho Smyslu v univerzálním rozměru Bytí - a tím je POHYB v PROŽITKU. Naším lidským Smyslem Života je tedy PROŽÍT ho s takovým nasazením, jaké dokážeme vyvinout. My se většinou zaměřujeme na styl toho Prožitku - a tím je obecně platný zákon = prožít ho s Láskou, s Radostí ze Života. To jsou ovšem kvality, které starý systémový matrix nepodporoval, a kdo se z jeho spárů doposavad nevymanil, ten nejistotu v dosažení té kvality stále cítí. Většina z nás se tedy orientuje na to, JAK PROŽÍT - což je v naprostém pořádku, jen to není již základním Smyslem Života, nýbrž jeho nadstavbou, kterou - jako tvořivá inteligence - naplňujeme specifickou kvalitou. Skrze tuto kvalitu se pak formuje tvářnost Světa - jeho prostředí a obecně uznávané hodnoty soužití, vzájemné úcty a respektu k jedinečnosti a individualitě vyjádření. Proto některé těžce vybudované pozice a posty (ve společenstvu lidí) ztrácejí na své atraktivitě a důležitosti. Je to ona stará známá "pomíjivost", kterou umíme vztahovat na hmotné statky (pokud propojíme ve svých Životech Ducha do Hmoty), ale v duchovní alternativě nás ani nenapadne podobné hromadění virtuálních předností nějak rozebírat, či se pozastavit nad jejich disproporčním charakterem. Přitom jsou to právě různí duchovní vůdci a samozvaní spasitelé lidstva, co svoji hmotnou askezi vyrovnávají přímou úměrou nad-dimenzovanou duchovní "hodnotou" své vlastní osobnosti a iluzí její nenahraditelné pozice v současných transformačních změnách. 

 Naše Prožitky za sebou zanechávají troj-rozměrnou stopu - je to ona známá Osobní Časová Vlna, kterou si interně modulujeme a která je obrazem našich Životů. Trojrozměrnou si nepleťme s dimenzionální omezeností - jde o prostorový fenomén více-rozměrového dosahu. Reliéf této Stopy je sled událostí s naší asistencí a jako součtová hodnota prožitého Života se na jeho konci komprimuje do zrychleného filmu okamžiků Života a takto je "uložena" do Knihy Života Vesmíru - do Genetické Paměti Galaxie. V dosažitelném Čase je pak součástí historie civilizace, kterou inkarnovaná Bytost nějak poznamenala svojí Přítomností. Tak se tvoří Realita Bytí, tak postupuje Evoluce v obecném smyslu. Takto naplníme Smysl svého Života - ono JAK je pak předmětem programování naší další inkarnace či vtělení. Je to nekonečné Přítomno (plynoucí Přítomný Okamžik), skrze který i s naší pomocí je tvarován obraz Světa Skutečností a jeho vývojové trendy pro budoucí generace. Ty nekonečné řady Prožitků tvoří Paměťová Média Podpory Života a čím zřetelněji a přesněji o nich hovoříme (píšeme), tím čitelnější v Jednotném Informačním Poli jsou. Doposud jsme většinou tápali v interpretační nedostatečnosti SLOV - cítili jsme Příběh, uvolněný jako inspirace nebo podnět z toho Informačního Pole (Akášické Kroniky) - ale neuměli vyjádřit a popsat jeho obsah a poselství. To jsou okolnosti, které aktuálně procházejí radikální přestavbou - jak nabíhají jednotlivé segmenty nové Podpory Života, tak se vrstvy uložených paměťových záznamů defragmentují a spojují do logických Celků. Tedy do formátů snadné čitelnosti - s jednoduchou interpretační pointou.

 Logikou je zde myšlena varianta Fuzzy-logic, která je sjednocením mentálních a mimo-smyslových (intuitivních) skenů reality, se všemi dostupnými vrstvami obsahu v intencích principů fraktality, dimenzionality a polarity. Znamená, že kontinuita Času je "rozprostřena" ve více-dimenzionálním rozměru jeho působnosti. Nemám ráda ono duchovňácké rčení, že Čas neexistuje - naopak - on existuje v takové komplexitě, že jeden moment může být rozhodující synchronicitou pro myriády Bytostí a současně sondou do Příběhů v mnoha jejich formátech a prostorových rezonancích. Kdo nevnímá Čas, nevnímá Pohyb, není Přítomen a jeho Prožitky jsou pouze virtuálním efektem stavu Vědomí, které neskenuje současnost pohybu změn reality Života.

 Popis energo-informační anomálie SLOV-ESA Trumfy Času obsahuje mnoho dalších aspektů - vybrala jsem ze svých poznámek k dění ty nejdůležitější - ale jde opět o moje úhlové zaměření, které není univerzálním vhledem do aktuálních toků energie. 

 V kompozici je vložený volací klíč z arianské Knihy Života:

Mia-Ka Verte bia
Liba - Landa - Čia
Kamiaka Dia-Na Draga

 Je to Vize Poutníka:

 "Byl jsem tam, kde Kouzlo Samoty Bytí je čiré a intenzivní - byl jsem Tělem Vesmíru, jeho Duchem i Srdcem - byl jsem komplexní, přítomen všude tam, kde Jiskérky Života těkají Nicotou nevyjádřených Forem. Byl jsem Nikdo a byl jsem Všechno..."

 Abstraktní obraz pointy kompozice doplňuje báseň:

Tajná Komnata Srdce mého,
Krása Života Zrozeného;
Výšivka jemná v Gobelínu Štěstí
moje Cesty Údolím Světla věští:
kde Steh zadrhnul se hrubou Nití,
tam Světlo zabliká nad Plátnem Bytí.
Ve Vizi plynutí Času Plamínek,
ze Studánky Křišťálové Pramínek;
První Vlnka, co uvolní První Křemínek

 Popis je součástí MAPY CEST

 P.S. Odkazy pro další možné sledování souvislostí:

 Time Wave Zero - grafy
 Teorie Novosti Terence McKenna
 Odpověď číslo 42

 Doplňující komentář Honzy Koňase - ze sdíleného vlákna na Facebooku:

  "...je zajímavý pro mě i tím, jak "Rosettská deska" obloukem podporuje mou verzi prvního vstupu egyptského "učení křestu" do Evropy dávno před nastavením našeho letopočtu, ten zohledňuje až Chazary upravenou verzi. Moji verzi podporuje tvrzení, že v "té době" se v Egyptě mluvilo ŘECKY. 
Zopakuji tedy logiku procesu, vedoucího k nastavení naší vývojové etapy z té předchozí - Atlantské, která sama byla narušením mnohem staršího vývojového období obnovy galaktické formy člověka z vrstvy primátů, dochovaného v ruské části Asie. Tyto vhledy do dějin stále více odpovídají současné marné válce proti Rusku, protože sebeřídící funkce "zákona času" - v růstu a zániku etap, postavených na některém JAZYKU přesáhly svůj potenciál - a jsou nahrazovány ve všech vrstvách existence. 

Egyptské (IMHOtepovo) "učení křestu" bylo vytvořené kněžími v jeho chrámech. V té době už existoval v Asii kalendář, jehož letošní rok (2018) má číslo 7527 (https://www.slovanskakultura.cz/kalendar/50-zacal-rok-7525). (Znalci "lidštiny" si tu prostřední sedmičku složí sami...)

Z webu o Slovanech plyne (nejen pro mě), že dějiny, které známe, jsou značně odlišné od událostí, zapsaných v tomto kalendáři - a Putin tyto dějiny zná - a protože má - v podobě dějinné úlohy Chazarů - i máslo na hlavě, tak řídí vstup těchto skutečných dějin opatrně a promyšleně, letos vydá do světa staré mapy (které jsou i na odkazu výše), nejen on ví, že "skrytě silové řízení světa", postavené Chazarskými mudrci ještě před nastavením našeho letopočtu - z původního egyptského plánu pro vstup lidstva mezi vyspělé civilizace - je na konci své životnosti díky mediím, především inter/netu. 

Internet je nástrojem propojování vnějších "informačních polí" s vnímáním dvou lidských rozhodovacích systémů (tím elektrickým je vědomí, ale podvědomí je postavené na magnetické základně. Kolik lidí si uvědomuje, že gravitace má svou svislou a vodorovnou složku - charisma? ...a že schopnost lidí létat bez křídel je vázaná pouze na objem informací (nosičů přitažlivosti/gravitace), který kdo dovedeme používat.....
V době Ježíšově byla vrcholem možností chůze po vodě, dnes díky technologiím a trikům je obtížné rozeznat kouzelníka od podvodníka, naše schopnost UVĚŘIT A KONTROLOVAT pak vede k dovednostem, které překonají dobu a schopnosti, které měly zůstat jen PRO VYVOLENÉ etnikum, původní židovské=palestinské se "vládcům ze SIONU" stalo nepřítelem, dvojnost - dvojí metr - se táhne naší etapou stále. A to od doby, kdy si člověk uvědomil nejhlubší polaritu, stojící na počátku existence samotné hmoty. Dvojice KLID a POHYB je začátkem jiného příběhu o fyzice, ale to už opakovat nebudu. 

Vstup egyptského učení (byly jím nové jazyky, latina + základy matematiky, vystavěné z hebrejštiny) do Asie se potkal s jazykem BUKEV (jinou, ale podobnou mutací před atlantské civilizace. A stalo se to na území, která ŘEČ (jazyk) jako hlavní poznávací a kontrolní nástroj lidstva zohlednila do svého názvu - ŘEC/KO. Dokladem je řecká abeceda, složená z obou systémů. Latina tak zůstala pouze v té nejzákladnější cílové struktuře - v názvosloví živých organizmů. Latinské názvy přeložené do dalších etnických jazyků vygenerovaly společnou základnu v globálním podvědomí. Ta prostřednictvím mezi/národní výměny zboží a informací vygenerovala jinou dvojici - současnou angličtinu a matematiku. Ty jsou ale propojené v jazyku pro počítače, který se měl - spolu s angličtinou - stát řídící dvojicí pro další etapu, postavenou na virtuálních požitcích všeho druhu, vykoupených svou pozicí "biorobota", užitečného idiota, dárce orgánů pro nemocné vládce, obdoby "šediváků", pracujících pro MZ civilizace.

Vtipem doby (celé vývojové etapy) je úloha českého etnika - v Husovi, Komenském - a zřejmě i úloha moje - a množiny všech, koho skutečné dějiny lidstva zajímají - a věnuje obnově globálního svědomí svůj čas.

Pojem SVĚDOMÍ je totiž nezbytné pochopit jako fungující propojení vědomí s podvědomím, což se mi nějakým způsobem podařilo nastavit. V začátku jde o přepis jak dějin, tak i fyziky člověka, o přesný popis našeho propojení s prostorem "informačních polí", tam sídlí naše inkarnační paměť.

Hus, Komenský a jejich odkaz je nezbytným prvkem KONTROLY probíhající vývojové etapy, oni vrátili do latiny a jejího vlivu na lidstvo EMOČNÍ hodnotu grafickými prvky k některým písmenům, od varujících "nabodeniček" až po dnešní běžnou "interpunkci písmen" v mnoha jazycích. 

Plány mocných rodů, dříve skrytých v bohatství církvi, dnes žijí v prostředí finančních rodin, jejich plány stále rostou jen obchodováním na principu zisku (původní hon za zlatým teletem, tele v současnosti nahradila tele-vize a její "výchova" mládeže).
Angličtina, propojená dnes VNITŘNĚ s jazykem počítačů, nepoužívá tyto "emoční doplňky písmen" a nemá tak pro slova v dalších jazycích asociační zázemí, potřebné ke vhodnému rozhodování. Proto vzniká stále větší rozpor mezi "selským rozumem" a nařízeními vládnoucích korporací. 
Je potřebné z více úhlů pochopit, že celá tahle etapa je současně i KONTROLNÍ - právě díky vlivu Čechů na kvalitu své mateřštiny.

Vysvětlení a přijetí je (bude) možné až z pochopení Gödelova teorému, který se týká hodnoty kontrolních nástrojů mezi poznávacími systémy. Teorém je formulovaný jazykem matematiky, ale jeho řešením je vždy některý etnický jazyk. 
Podstatou řešení Gödelova teorému je absolutní grafická, početní a významová shoda základny, ze které vznikla nejen hmota, ale i živé, cyklující struktury a systémy. Takovouto shodu, přenesenou do hladiny a hodnoty symbolů, je pak nezbytné doložit zcela jiným poznávacím systémem. Matematická tvrzení vždy dokazujeme v jazyce, kterým se matematiku učíme - což je kontrola v bludném kruhu, protože v "rovnosti dvojice" si správné řešení bere ten, kdo má připravené řešení. 
Řešením teorému je TŘETÍ poznávací systém - HUDBA - kde STEJNÝ počet, tvar a význam použitelných symbolů má ZCELA OPAČNÝ = JINÝ VÝZNAM (smysl).
...vítěznou trojicí symbolů jsou tři písmena, zobrazující význam pěti prvků, podstatných pro naší existenci (tři rozměry prostoru + volba ze dvou možností, což je také další vložená trojice, ale v celku pěti základních prvků. Tyto "pětice" (prstů) má člověk v trojici celků (ruce + nohy + smysly). 
Okruh základen i cílů je tak uzavřený, bezchybný v případě, že tou trojicí písmen je slovo PĚT. 
To ale je pouze věcná část řešení, ta hlavní je v emoční kontrole celku, ve vytvořeném poznávacím nástroji - v hudbě. 
Slovo "pět" znamená "zpívat". Dnes už se skoro nepoužívá, což je mimochodem i dokladem zpoždění, od kdy by už čeština mohla řídit světové procesy s lepšími výsledky než angličtina.

Hloubku a dosah tohoto OBJEVU je obrovský, jde o zákonitosti a historii vytvořené používáním jazyků a vytváření asociačních vazeb, vhodných k řešení), jde o dějinný proces SEBEŘÍZENÍ CELKŮ i prvků, který je nezávislý na mé vůli. 
Hodnotu češtiny si ve světě téměř nikdo neuvědomuje, přestože existuje spolek "Bohemian Grove", který sleduje už od doby Husa vývoj našeho jazyka a etnika - jsme "duchovním jádrem Evropy", máme díky kvalitě jazyka schopnost řešit problémy až v krizové situaci - improvizace (bastlení) je naší globální předurčeností. Sám jsem toho dokladem, protože procesy sebeřízení dějů v hmotném prostoru nezbytně souvisí i s mírou propojení člověka s jeho tělem, vázaným k objemu přijatých informací. 

Žijeme-li v době proměny lidské psychiky, v době výměny jedné řídící doktríny za jinou - je vhodné si uvědomit, jak se vyvíjí vztah mezi novou informací a jejím zařazením do okruhu znalostí a pojmů, které máme každý poskládané trochu jinak, někteří i hodně jinak. 
...když jsem v roce 1991 v jiném stavu vědomí pochopil, ŽE je čeština jazykem budoucnosti, tak jsem netušil, JAK A PROČ se může stát světovým jazykem "radosti ze života".
Hrou se slovy se řídí svět stále - a stále s dvojím metrem, nastaveným Chazarským etnikem v římsko katolické doktríně vládnutí.

..je pak přirozené, že stejné, vlastně chazarskému podobné - ruské etnikum, vedené V.V. Putinem a komentované V.V. Pjakinem - má dějinnou povinnost i přání tuto tisíce let trvající "chybu v řízení světa" opravit. 
Dnes, 16.5. 2018 už vím s jistotou, že proces proměny zvířecí psychiky na lidskou postupuje v souladu se světovým děním jak nejlépe to jde, i když se nespokojenci najdou vždycky...."

 

 

Náhledy fotografií ze složky MAPA CEST