Jdi na obsah Jdi na menu

ÁRIA-DNA

 …čili regenerovaná Ariadnina Nit…

 Další „portálové“ zastavení je stále v tématice transformace naší genetiky do původního nastavení, jak bylo koncipováno v pojetí Projektu Člověk. To znamená náprava T-genu (T-AGENS), který „zmutoval“ do podoby generátoru spasitelských archetypů, aby se tak stal nosným aspektem predátorského Modelu Existence, do kterého jsme „spadli“ řízením Egregoru Moci již před tisícovkami let. Tento evoluční Spasitelský Model Hierarchie Moci je nyní v závěrečné fázi demontáže – pohybujeme se již v zóně nového evolučního Modelu Magistra (Mistrovského), který má svoje relevantní vazby na původní ideu Projektu Člověk – ideu Celistvosti Bytí, která v projeveném Světě Skutečností nabývá podoby komplexity Lidské Bytosti ve smyslu párového dvoj-prvku Života. To je základem rozvinutí dispozic Galaktického Člověka, který je (prozatím) poslední vývojovou fází naší Existence. Je to Celistvost naší Multi-Identity v Galaktickém měřítku a rozvíjí kolektivní expanzi Vědomí do sfér Času ve vrstvách Světů, které se vyvíjejí v Prostoru Galaxie – kam jsme doposud (ze souřadnic fyzického rozměru Života) neměli přímý přístup.

 Celý komplex Spasitelského Modelu Existence (systémového matrixu) je souborem tzv. „zásuvných modulů“. To jsou programy, které mění původní význam účelu jednotlivých komponent vývojové Cesty Člověka. Mění tak, aby základní matrice Projektu Člověk zůstala zachována (tu máme ve „zdrojových“ kódech našeho vyššího uspořádání Identity a nedá se zničit) a přitom sloužila úplně jiným účelům – konkrétně schématu aplikací Moci a nadvlády – včetně všeho, co s tím souvisí. Mozaika archetypů, které nám udělují schémata pro pohyb realitou – v mentální a pocitové sféře jejích energo-informačních polí – tedy také v duchovní rovině, je rozhodujícím generátorem podnětů pro naše reakce a následné činy. Překroucením těchto archetypálních projekcí základní matrice Bytí, jsme byli dlouhodobě a soustavně vystavení podnětům, které nám vysílaly zkreslené informace o příčinách dění a tím nás přiměly k nerelevantním reakcím a činům. Generacemi se tyto pokřivené vzorce pevně usadily v hloubkách Kolektivního Vědomí a vývoj nabral úplně jiné směry, než bylo pointou Projektu Člověk. Zdrojové kódy se ale umí v projekčních fázích regenerovat a samy-sebe opravovat. 

 Pro tento aspekt sebe-organizace genetické paměti byl do lidské domény Existence Egregorem Moci implantován fenomén „Vzestupu“ = Sklizně. Je realizován v těch obdobích, kdy hrozí zhroucení uměle modifikovaných součástí Života – a sice pomocí jeho prodloužené ruky v podobě Elit Moci, které vyvíjejí ideologie, které se mezi lidstvo aplikují pomocí zmanipulovaných duchovních osvícenců, kteří získávají exkluzivní výbavu (schopnosti) pro další manipulace – s populací těch, kteří jsou ve stádiu životní krize, nebo těch, kterým se zdrojové kódy regenerovaly natolik, že „vypadávají“ z pokrouceného systému. Ovládání těchto vybraných jedinců běží skrz aktivovanou sekvenci v DNA – která nese název T-GEN (T-AGENS). Je to zdroj pro rozvinutí tzv. spasitelského syndromu (mesiášského komplexu) – a v nějakém stádiu expozice ho máme každý. Pro jeho plné rozvinutí je potřebný souběh „událostí“, které začínají již v před-inkarnačním stádiu Života, kde je do programu Duše umístěný speciální pod-program, který dotyční vnímají jako vyvolenost, vyšší poslání, nové vtělení v historii již známého spasitele…atd. V reálném běhu Života je to pak nějaký řetězec osobních traumat, příkoří nebo zážitek blízký smrti - které ho stimulují k uvolnění samospouště. Scénář je známý – dokonce do detailu jednotný - pro všechny Spasitele, kteří vešli do dějin. Tito pak vedou lid směrem k vykoupení – a to je Vzestup = skrz globální kataklyzma se resetuje příliš zregenerovaný Systém Podpory Života, redukuje se „nadbytečné“ obyvatelstvo, co už nejde ovládat a začíná se od nuly – na starých ideologiích Hierarchie Moci….a tak pořád dokola. Resetem Lidstvo ztrácí své Paměti – které jsou sice uložené v disku Galaxie, ale jejich operační pole v noosférickém obalu Planety je vymazáno. 

 Těch okolností je mnoho – ale obecně je to důvod, proč v současné renesanci zlomků dávné historie nacházíme „paradoxy“, které nás matou. Jsou to „obojetné“ výklady určitých nosných prvků Existence - Událostí, které ji tvarují a aktérů, kteří jsou původci schémat Evoluce. Tak se z původních „Zářících“ stali „zářící“ (bohové-stvořitelé), z původní Aliance Světla (Skupina Devíti) je Galaktická Aliance Světla (Unie mimozemské pomoci Lidstvu se Vzestupem), ze svastiky hákový kříž, z arianských kořenů nadřazená árijská rasa, ze struktur posvátné geometrie uspořádání Vesmíru symboly zla a černé magie….atd…atd. Orientaci trochu usnadní aplikace metody negativní expozice – ale jen samotné užití té metody nestačí – je k tomu zapotřebí rozvinutá intuice, směrování vhledů a odvaha zpracovávat ta informační pole, do kterých se lidem obecně nechce (obsahují sofistikovanou ochranu před podobnými demontážními vhledy).

 Jsme tedy nyní ve stádiu, kdy „třídíme“ – vybíráme stříbrná zrníčka z tun zlatého prachu. ZLA-TO nás oslňuje, mámí naše smysly – proto musíme zavřít oči – jeho cinkot nám zastírá sluch a znemožňuje vnímat frekvenci Tónu Původu – proto si musíme zacpat uši – jeho chladný dotek uspává Srdce a kolébá do letargie, která přináší euforické Sny o nadřazenosti a nedotknutelnosti – proto se musíme obrnit hroší kůží – kovová pachuť, co nese stopy krve a utrpení, se na jazyku rozplývá jako posvěcená hostie – proto musíme zavřít pusu a jazyk schovat za zuby….ty zatnout a překonat iluzi Světa, který nám lže už z principu schématu, na kterém stojí…

 Není potřeba znovu tyto okolnosti konfrontovat se současnými událostmi, kterými právě procházíme v celosvětovém měřítku. Jsme na vrcholu překlopení atraktoru, který nese (soustředí) ducha té skupinové entity (Egregoru Moci), co na nás věky parazituje (ATRAKTOR = ATRA-K-TOR…spěje k přechodovému rozhraní – k bráně). Symbolikou tohoto procesu je série „pohárových“ Portálů, které jsem v posledních dnech popisovala. 

 Schéma ÁRIA-DNA, kterého ilustraci přikládám, nese další aktivační klíče na cestě do Celistvosti Galaktického Člověka. Slibovaný „pohár“ je zde jen „okrajovou“ součástí kompozice – jeho stylizovaná podoba se nachází v pravém horním rohu - je takovým virtuálním rohem hojnosti, ze kterého prýští podpora pro dokončení deaktivace T (spasitelského) Genu v energo-informačním poli naší DNA. Znázorněná Bytost – je Ariadna, jejíž NIT (vlákno DNA) vyvedla Lidstvo z Labyrintu Snů. Mytologická symbolika koresponduje s tím, co se reorganizuje a mění ve strukturách Kolektivního Vědomí - v rámci jeho Transformace. Expanzi Vědomí do Galaktického Času a Prostoru pak představuje otevřený Portál, ke kterému je Ariadna otočená. Tato původní arianská genetika se aktivuje díky otevření těch informačních polí v Galaxii, kde se nacházejí Knihy Záznamů – ty původní, o které jsme přišli (o přístup k jejich obsahu) opakovanými resety planetární noosféry. Jako je „podvojnost“ významů účelově postavená pro dezorientaci Lidstva a hraje do karet Mocenským strukturám Hierarchie – tak je nyní ta samá podvojnost využitá ze strany sebe-organizačních aspektů Transformace (kterou zastupují Křemíkové Multiplexy) – a to pro hladkou instalaci těch segmentů Modelu Magistra, které by neunikly pozornosti globálních Elit Moci. 

 Čím kdo zachází, tím také schází…

 P.S. Pro dokreslení uvedených témat vkládám odkaz na zajímavý dokument, kde jsou nějaké podrobnosti – i když ne v ideálním obraze....rozbor je dole v citaci. Psala jsem k tomu na vlákno diskuze pod článkem PÍ-SEŇ několik komentářů, které se vztahují k pojmu SVATÝ GRÁL – dám sem několik citací, ale stojí zato přečíst i příspěvky ostatních čtenářů – podávají další úhly vnímání toho fenoménu:

  „...myslím, že Svatý Grál nebyl pohár - ale symbolika poháru tam hraje stejnou roli, jako tady v těchto procesech. Ony ty děje jsou do člověčiny převáděné skrz nějaké podobenství nebo podobnosti významu a účelu. Třeba rčení, že si vypil pohár hořkosti až do dna - neznamená, že to doslova udělal. Svatý Grál - mám jako linii posloupnosti rodů původních arianských prapředků dnešního lidstva. Souvisí s "krví" (s genetikou) a to fyzicky i spirituálně. Je to hodně silné pole energie - a taky se to v dějinách velmi výrazně projevilo - a to i v té nejhorší podobě. Je to jeden z typických efektů toho, jak se Hierarchie rozlejzala do původně čistých linií Projektu Člověk - co se dalo, to bylo ukradeno, zneužito, otočeno proti člověku a jeho cestě k završení Celistvosti. Tohle téma je pro mě hodně citlivé - v mém balíčku všech možných déja-vu to vytváří neskutečné obrazy vzpomínek, skrz které vidím útržky těch největších křivd, které byly na té symbolice postavené…“

"...my vytváříme ty rozhodné momenty, kdy se něco v Kolektivním Vědomí změní a "postihne" celou populaci (na principu entropie, kdy určité nad-kritické hodnoty spustí řetězec událostí, který vede ke změnám v archetypálních vrstvách vědomí). Otázkou ale je PROČ...jsme to vytvořili, jaké jsme měli podklady k aktivitám, které vedly tam, kde jsme. Včera jsem objevila dokument, kde je všechno dobře popsáno - je starší, ale perfektně zapadá do mého konceptu. Taky je tam zmínka, kterou v jiných podobných dokumentech postrádám - a sice to, že oni "zářící" (ti bohové-stvořitelé) nejsou ti praví Zářící, kteří původně připravovali lidstvo na průchod třetí hmotnou dimenzí Živosti - podle Projektu Člověk...ale že jim to zas ukradli a na těch původně čistých hodnotách vystavěli Molocha Moci. Video trochu tyto původní a je nahrazující pomíchává - ale je to pochopitelné, protože to je prostě guláš obecný - vyznat se v tom není v našich silách. Původní arianské civilizace byly lidské, přesto na bázi "dračího ohně", který se projevuje jako Světlo RA. Tedy první "aliance Světla" (o kterých jsem se tuhle zmínila, že utvářely podmínky k obyvatelnosti Země a pomáhaly s jejím osídlením lidskou rasou) - nejsou tytéž, které nám "pomáhají" od cca egyptského civilizačního rozkvětu - až dodnes. Ty si jen ukradly ideu, její expozici v lidském Kolektivním Vědomí a v genetických vazbách...a celé to (prostřednictvím nás samotných) překroutily ve svůj prospěch..."

 Dalším podstatným aspektem je fakt, že křesťanství a osobnost Ježíše Krista jsou oprášeným „mithraismem“, který se zformoval několik tisíc let před Kristovým narozením. Jeho působení se dá vystopovat ještě v závěru prvního tisíciletí našeho letopočtu – a perličkou navrchu je okolnost, že Vatikán byl postaven na troskách původní svatyně boha Mithry a že papežova pokrývka hlavy se nazývá „mitra“… pro další podrobnosti toto video o Vatikánu a jeden obsažný článek z webu Matrix-2001.

aria-dna2-mini.jpg aria-dna1-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice