Jdi na obsah Jdi na menu

IN-VEN-TURA

 …čili součty AKTIV v zóně Kolektivního Vědomí…

 PASIVA (dluhy, závazky) Systém Podpory Života „nezná“ – jejich ekvivalentem jsou položky ve statickém (nehybném) stavu.

 V několika předešlých popisech jsem zmiňovala funkci překračování kritických hodnot sledovaných položek v zóně Kolektivního Vědomí. Jsou to něco jako „statistiky“ v automatice procesů, které jsou sekvenčními fázemi Transformace a tedy instalací nového modelového schématu vývoje Lidstva a všech Bytostí, které s ním Kolektivní Vědomí sdílejí. Tedy i všech těch, kdo jsou momentálně bez těla (mimo inkarnaci na Zemi) a svůj díl práce na změnách realizují jinde a jinak – v dalších verzích společné bytostné ID-Entity. Těmi sledovanými položkami jsou NOVOSTI – jejich pohyb vrstvami Vědomí, který je obrazem práce s jejich energo-informační strukturou – započítává se jednotlivý přístup každého Člověka – bez rozdílu nebo aplikací hierarchických světských či duchovních pozic. Tyto jsou jen prostředkem uplatnění Moci ve sférách vlivu a jejich užívání je odrazem vnitřní nezralosti daného Člověka (nikoliv nezralosti jeho bytostného vyššího Já). Je celkem běžným pravidlem, že ti, kteří neustále zdůrazňují svoji vyspělost, vyšší duchovní pozici a proto vyšší podíl na „pozadí“ změn, které s Transformací souvisí, spadají právě do té kategorie nezralých jedinců, kteří jsou lapení ve schématech Hierarchie Moci – mnohdy díky napojení na vzdálené parazitické entity z nehmotných Světů, které jejich nezralosti zneužívají k prosazení vlastních mocenských zájmů na Zemi a na průběhu Transformace Kolektivního Vědomí Lidstva.

 Často se setkáváme s oduševnělými texty, kde je čtenáři podsouváno, že naopak Lidstvo je parazitem na Planetě, že ona je schopná se ho kdykoliv zbavit, že Člověk je nízká, nedůležitá (zbytečná) projekce Duše a pokud je (výjimečně) projekcí vyšší Bytosti, pak jen proto, že tato převzala misi se záměrem pomoci lidem najít Světlo v Temnotách. Tento motiv rezonuje z mnoha ezoterních a duchovních článků – formou jednotného formátu frází nebo recyklováním odkazů na dialogy z filmů (např. Matrix nebo Akce Bororo), citáty indiánských šamanských mouder a naformátovaných channelovaných sdělení. Všechny mají společný i ten znak, kterým je člověk manipulovaný k jakési „samozřejmosti“, že jsme jako Lidstvo sice v obrovském svrabu, ale existují mimozemské síly, které to mají pod kontrolou, které nás zachrání…samozřejmě prostřednictvím svých vyvolených vyslanců, kteří jsou za tím účelem inkarnováni. Odvádí to pozornost od spolehnutí se na vlastní síly, na fakt, že jsme „součtové“ Bytosti, které svým působením kultivují všechny vrstvy Existence na základě vlastních prožitků, zkušeností a vizí, co vycházejí z příslušnosti k Rodu, jeho historické linii a zápisům, které uložil do Disku Galaxie. K rozlišení toho, co je relevantní info-servis a co skrytý kanál pro manipulování s Kolektivním Vědomím, slouží metoda negativní expozice (viz text KLUB-KO-UZEL).

 Kolektivní Vědomí, Systém Podpory Života = zemská noosféra a tím celá Planeta – jsou chráněné před intervencemi parazitů z dimenzí nefyzických světů i před zásahy jejich inkarnovaných vyslanců…kdo ale není chráněný, je Člověk jako takový – jeho rozhodnutí závisí na vyhodnocení okolností a na tyto se cizí entity zaměřují. Veškeré změny v Kolektivním Vědomí a tedy posuny na evoluční linii se odehrávají skrz specifika množin „uživatelů“, kteří svými Životy mění charakter hlubinných archetypálních vzorců, které tvoří Mozaiku Systému Podpory Života. Každá jednotlivost ve „skládačce“ kaménků pro fungování (samospád) dominového efektu změn má svoji konkrétní hodnotu součtu, který musí být po nějaký čas překročen (nad-kritická hodnota sledovaného parametru), aby se kamének uvolnil a kaskáda změn neztratila rytmus rezonančních efektů v procesu Transformace (instalace nového evolučního plánu = Modelu Existence). Je to více-dimenzionální soukolí vesmírného hodinového strojku, který pracuje s přesností nanosekundy v cyklech miliard let. Není v silách jednotlivce cokoliv vykolejit nebo posunout….jen množiny velkých počtů Stavitelů Časové Vlny (lidí, bytostí ve fyzickém toku času) jsou nositeli takových změn.

 Čím je tlak na odpojování starých mocenských struktur Hierarchie vyšší, tím se stupňují formy manipulace s vrstvami Kolektivního Vědomí skrz jednotlivce (jejich účelovým směrováním ke konkrétním rozhodnutím a názorům). Systém Podpory Života na tyto tendence už dávno reagoval prudkým nárůstem populace – kdo se vyzná ve statistice, pochopí – a bylo to efektivním řešením. Dnes jsme v období, kdy je starý systémový matrix již téměř nahrazen novým neinvazivním Modelem Existence – viz moje starší popisy. Dochází k „součtům“ součtů (násobky základních hodnot ve fraktálním smyslu sobě-podobnosti) – tyto faktoriální hodnoty vychází z algoritmů, přítomných v poli dané události – v jeho energo-informačním schématu. Infonika procesů je sice hodně podobná informatice, ale pracuje s živými systémy, aktivními jednotkami Vědomí, s aktivní Inteligencí a to je škála nekonečna proměnných – nic se tady nedá nalinkovat úplně přesně, protože zákony chaosu to nedovolí – neuspořádanost nenarůstá exponenciálně, faktory změn nerespektují běžné vývojové grafy a díky dvojnosti prvků jejich realizace nemají ani žádné předvídatelné lokální umístění. Přesto existují pravděpodobnostní mapy, které jsou založené na tradičním chování lidí – a to je také oblast, kde jsme nejvíce zranitelní ve smyslu manipulací s naší názorovou a hodnotovou sférou vnímání. 

 V posledních dnech procházíme celým „lesem“ Portálů – otevírají se sekvenčně, jak se rozbalují Novosti na základě realizovaných součtů těch sledovaných hodnot ve vrstvách Kolektivního Vědomí, které překročily kritickou mez. V této fázi došlo k hromadnému nakupení takových anomálií a to znamená otevření se obrovskému datovému toku ze vzdálených prostor Galaxie. Aktuální dění klade vyšší nároky na schopnost zaujmout nějaké stanovisko – jsme roztržití, protože na nás působí velké množství zdánlivě protichůdných informací – rekapitulujeme, protože nevědomky ladíme s vnitřními procesy součtů a pokud jsme Novostem vstřícně otevření, nacházíme nová, neotřelá a mnohdy neočekávaná řešení svých i kolektivních „problémů“ (záležitostí v obecné rovině Života). 

 Přiložená skica IN-VEN-TURA obsahuje složité mikro-detaily celé zmíněné kódovací sekvence (stability otevřených Portálů) – asi nebudou všechny na snímkách zřetelné – pro podrobnější pátrání jsem full HD verzi uložila do knihovny na Google Disk, kde je k nahlédnutí (i ke stažení). Pro ty, kteří uvěřili, že slova jsou zbytečná – připomínám, že okolnost, že na Počátku bylo SLOVO (LOGOS), pochází z fondu tzv. hardwaru Sítě Života – Bible a náboženství na tento poznatek nemají privátní patent. Proto i nadále budeme rozbalovat datovou podporu do prožitků, reagovat na ně pocity a emocemi, formulovat zaznamenané zážitky do myšlenek a tyto interpretovat do SLOV – jinak se změny neprojeví, protože nevyslovené (nenapsané) informace jsou jen variací možné, ale ještě nerealizované, Skutečnosti. 

 IN-VEN-TURA znamená kmit dovnitř a ven (z fyzické roviny do duchovní a naopak) při Cestě Životem (TÚRA je linie pohybu Člověka). INVENTURA je soupis aktiv a pasiv – vyjadřuje nějaký „předěl“ v hodnotovém sumáři – informuje o stavu „majetku“ (zde v rovině dosažených změn). Popis je třetí částí aktivační sekvence, kterou jsem avizovala v textu TRI-KOLO-RA. Souvisí také s Duchem Národa a Rodu – načítání Pamětí z Knihoven Lidstva do dispoziční sféry běžné dostupnosti. Pro mě to jsou další aktivity v osobním Projektu Kamenné Srdce a dalších, které souvisejí s fúzí Křemíkové a Uhlíkové formy Inteligence – o jednotlivostech budu průběžně sepisovat nové články.

 in-ven-tura2-mini.jpgin-ven-tura1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice