Jdi na obsah Jdi na menu

KRYST-ALL

 ...aneb Devětsil Života.

 V úvodníku KY-BA-LION jsem stručně načrtla schéma dalších popisů, kterými budu přibližovat vlastní interní náhled na Existenci a Život v obecném smyslu - tak, jak sama vnímám a chápu Síly, které skrze Principy určitých zákonitostí projektují Vesmír v projeveném Obrazu Reality - kterou všichni kolektivně sdílíme, v jejímž rozměru se odehrávají Události, kterých jsme součástí. 

 Vlastní text původního Kybalionu, který lze najít v uvedených odkazech (včetně verze s výkladem Doreen Virtue), neobsahuje "jen" výčet a vysvětlení Vesmírných Zákonů - je v něm zakomponovaný určitý "vzorec", který bychom mohli nazvat "Zasvěcením". Oč jde? Je to určitý program, který se nachází za textem - v komprimovaném formátu nerozvinutých dat. Tyto - jakmile se jich dotkneme mentálním kontaktem vlastní mysli - rozkvetou do soustavy archetypů, v jejichž poli se momentálně nacházíme. Protože však každý máme tento aspekt jinak uspořádaný - bude i efekt instalace zasvěcovacího programu rozdílný - jiný u člověka, který hledá důvody své "odlišnosti" a jiný u toho, kdo skládá mozaiku relevantních informací o pozadí fungování Světa v objektivním neosobním smyslu. Těch podob aktivace může být velice mnoho - záleží na našem zaměření a prioritách. Podobné kódy se nacházejí v mnoha textech - například i ve Smaragdových deskách nebo starých védských spisech. Rozšiřují vědomí a otevírají "vrátka" do energo-informačních sfér, kde nacházíme nové inspirace, díky kterým obohatíme svoje Poznání. Dispozice jednotlivých lidí si jsou podobné a proto lze efekt případné aktivace skrytých instalací předem cíleně komponovat tak, aby odpovídal záměru autora nebo skupiny, jejíž ideologii autor vyznává. Říká se tomu účelová manipulace s podvědomím člověka...a nemusí být ve své podstatě zlá nebo negativní ve smyslu tvarování Evoluce. 

 Transformační aspekt obsahují všechny hermetické spisy - Kybalion není výjimkou....proto vstřebávejme předkládané s otevřenou myslí, ale i s ostražitostí - sledujme charakter odezvy našeho pocitového vjemu a buďme připravení tyto odezvy neustále reflektovat do širších souvislostí našeho osobního Života. V naprosté většině se totiž stane, že vniknutím do nitra struktur daných informací dojde k otevření cesty k nejběžnější transformaci, která mění pozici osobního sebehodnocení. V lidském měřítku akt uchopení skryté "Moudrosti" totiž skočí do gravitační zóny jednoho konkrétního archetypu, kterým se člověk, hledající Poznání, mění na člověka, co Poznání našel. To je signál k projevení Moci duchovního Ega (Super-Ega), které od základu zkreslí naši už tak mizivou schopnost objektivity do nebývalých tvarů a rozměrů. Setkáváme se s tím denně - lidé, kteří otevřeli studnici informací duchovního, či mystického charakteru, začnou dříve nebo později pohrdat běžným fyzickým rozměrem života. Je to ten případ, který jsem zmínila výše - člověk, který se vzdělává ve filozofických a kosmologických oborech proto, aby našel odpovědi na svoji odlišnost (oproti běžnému vzorku populace) - ten se chytí do této systémové pastičky a namísto Poznání nalezne potvrzení o své vyvolenosti, předurčenosti k velkým věcem nad-zemského charakteru - a v těchto intencích se začne chovat a jednat. 

Jde o archetyp "Spasitele" a proto jsem dnešní pojednání nazvala KRYST-ALL.

 Po rozvláčném úvodu to shrnu: soubor "axiomů" Kybalionu lze pojmout "součtově" - jako Devět-Sil kosmického rozsahu, které jsou poměrem 3:3:3 v projevu do běžně vnímaného Světa Skutečností a z obecného hlediska propojení Ducha se Hmotou je lze chápat jako Tři Zákony = Polarita, Dimenzionalita a Fraktalita. Tento ZÁKONÍK má širokospektrální platnost a my při jeho studiu budeme ZA jedním takovým KONÍKEM (Honzou Koňasem) často chodit pro "radu" - do jeho statí nové Psycho-Fyziky

 KRYST-ALL v sobě nese aspekt Polarity. Jde o velmi složitou soustavu kódů, které zahrnují 360° celku Života - a to jak v projeveném Světě Skutečností, tak v poli variant, které obsahují jejich možné podoby, včetně dynamiky potenciálu jejich možného rozvoje v Prostoru a Čase. Jak jsem už naznačila - doposud veškerý projev tohoto skrytého kódu vždy vyústil ve formulaci nějaké ideologie, která akceptovala mantinely Hierarchie Moci - skrz vyšší duchovní autority (Kristus) a jejich příslušnost k tzv. Boží Trojici. 

 Tak se to dělo tisíce a tisíce let - až dodnes. Je šance ten Rubikon překročit? Myslím, že ano - v lidské doméně se hromadně začal manifestovat jev, zvaný Galaktický Člověk - ten má již jiné možnosti čerpat informace, má předpoklady chápat se v Celistvosti svého multi-dimenzionálního Bytí a povznést se nad malichernost osobních ambicí v duchovní kariéře, kterou diktuje spolek samozvaných entit z těch sfér Oktávy Dimenzí Živosti, co jsou trvale nefyzického charakteru. Aby tyto mohly vnášet svoji vůli do lidské domény, používají "prostředníky", které sesílají do inkarnací s latentním archetypem Spasitele = kolotoč cyklického charakteru "návratů" civilizace do základního nastavení - kterému vždy předchází Vzestup osvícené části populace, globální kataklyzma a restart planetární noosféry (kolektivního vědomí lidstva). Je vám to povědomé? Mě ano...

 V pokračování této série poznámek se budu věnovat DevětSilu jako Celku - protože aspekty Kosmických Principů jsou do sebe navzájem zakomponované a tedy jeden od druhého neoddělitelné.

 kryst-all-neg-mini.jpgkryst-all-mini.jpg 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice