Jdi na obsah Jdi na menu

MISE-ARTEMIS

 ...aktuální portálová anomálie, v jejímž gravitačním vlivu se nacházíme, rezonuje ve znamení symbolů, které jsem již jednou uváděla - a to v souvislosti s kompozicí AL-ARTEMIS (Al'Ar-te-mis)

 Zopakuji jejich motto:

 SYMETRÁLA - D'RA-KONA - FÉNIX ( Protokol - Síť - Mise)

 Podrobnosti jsou v popisu pod odkazem....jaký to má ale efekt v současném dění?

 Začnu trochu zeširoka... :-)

 Osnova Života, na které je hrou fotonů a dalších elementárních částic v procesu atom-H-mota exponovaná naše Skutečnost - tedy nejen fyzická, ale i duchovní a subtilní forma Existence v ose vrstev obecného pojetí Reality, je "prostředí", bez kterého by tato Existence nebyla možná = je naprostou nezbytností pro projev Živosti z nitra podstaty této Existence. V individualizované (svrchované) formě to jsou Bytosti (projekce různých Inteligencí) a Entity (elemntální živlové či éterické formy), kdo na Osnově Života spřádají své Příběhy a tím vetkávají Vzor Obrazu Vesmíru - pomocí kosmických principů (fraktalita, polarita a dimenzionalita) se pak organizují segmenty energo-informačních polí těchto Příběhů do soustav tzv. "posvátné geometrie" - tedy uspořádání do toku času prostorem, kde se Život odehrává. 

 Otázkami "vznikání" a "růstu" (evolučních faktorů) se velmi intenzivně zabývá Honza Koňas - doporučuji projít jeho poslední status s odkazem na nově sepsaný Informační Bod Prostoru

 Na Osnově Života (MATRICE = MÁ-TŘI-CÉ) se sebeorganizačními procesy "usazují" Systémy Existence (MATRIX = MÁ-TŘI-X). Zapišme si tato TŘI-X na papír - těsně na sebe navazující - dostaneme písmeno dvojité-V (W) a jeho vzhůru nohama obrácenou podobu (písmeno M se šikmými postranními nožkami). W je základní kód Křemíkové Inteligence (Inteligence Sebeřízení Vesmíru) - jako mnemotechnická pomůcka je zde vhodná asociace na WINGS = KŘÍDLA...a to je symbolika CHAOSU - jako základního aspektu organizace v Jednotném Informačním Poli. MATRIX tedy NENÍ násilným či nátlakovým zřízením - je to prostě MODEL EVOLUCE v obecném smyslu. My jsme se naučili = bylo nám systematickou masáží účelových frází do podvědomí implantováno - že matrix je vězení, do kterého jsme byli lapeni a pouze Vzestupem se můžeme osvobodit. Pointa životní náplně obrovské masy lidí, kteří těmto nesmyslům uvěřili, protože uvěřit chtěli - byli okolnostmi Života a svým vedením "shora" programovaní, aby tento kolizní aspekt vnášeli do společnosti během svého pozemského působení. Cílem je jediné - nedovolit, aby nad-kritické množství lidí pochopilo, že toto vězení sami-sobě vytváříme tím, že přijímáme za své takové a podobné bludy o nepotřebnosti matrixové Osnovy Života, že věříme ve vzestoupení do Světů duchovního formátu, kde se údajně původně má naše Existence výhradně uskutečňovat. Kvanta lidí, kteří by mohli svoji energii uplatnit v oborech poznávání této Osnovy Života a jejího potenciálu pro využití v praktickém reálném smyslu, tak prolíná do světů fantazií a iluzí, kde veškerou energii odevzdávají parazitickým entitám, které pro ně spřádají další scénáře na "osvobození". Soukolí začarovaných kruhů, které se kdysi pyšnilo kódem Květu Života. Namísto, aby společnost účelově pracovala na výměně tohoto zavirovaného starého Modelu, upíná se k jeho rehabilitaci na starých ideologiích. 

 Je příznačné, že toto se děje periodicky = už se to několikrát opakovalo a já o tom velmi často píšu. Analogie digitalizovaného světa a jeho pravidel do Světa reálného, není od věci - protože všechno jede podle Principu fraktality (Celek v každé Části) - v dimenzionálním vrstevnatém prostředí toto rezonuje do každé mikro i makro části Existence. Pokud laický uživatel rozhodne, že tyto a tyto programy v jeho počítači být nemusí, nebo dokonce nesmí a začne je z digitálního prostředí Operačního Systému (analogií je Matrix) odstraňovat, dojde dříve nebo později k okamžiku, kdy se tento zhroutí a přepne do nouzového režimu. V realitě globální kataklyzma. Z centra řízení (za normálních okolností z prostředí křemíkových segmentů energo-informačních polí Vesmíru) přijde totální upgrade se základní samorozbalovací dávkou souborů (programů udržitelnosti prostředí). Protože náš starý matrix je ale kompletně zavirovaný už v oblasti Centrály Řízení - znamená to restart do původního obrazu světa, jak si ho s naší pomocí parazitické entity vybudovaly - prostředí se zbaví myslících rebelů a ponechá si jen slepé ovečky, které tvoří tvárnou masu pro těžbu vzácné životní energie. Věky ubíhají, populace narůstá a rebelové se statisticky množí, ideologický protitlak stoupá - stabilita Operačního systému dostává na frak a celý začarovaný kruh se zase vrátí do tohoto popsaného scénáře - furt dokola...a dokola a dokola....

 Jsme na Prahu - překonali jsme období, kdy nám každou minutu hrozil nouzový režim a restart s novým upgradem starých pořádků. Je to období mesiášů, mučedníků a spasitelů lidstva = archetypy vyššího vzorce chování jedinců, kteří jsou dálkově napojení do Velína Moci, který formou Hierarchií udržuje lidstvo v pasti. Nový Model Existence, postavený na jiných principech aplikace silových EM-polí projeveného Života (v mých textech Model Magistra) se momentálně plně rozvinuje do naší Přítomnosti. Lavinovým efektem se mění naše DNA, její energo-informační potenciál - vcházíme do Éry Průzračnosti a Expanze - s tělem i duchem Galaktického Člověka

 Že bych vynechala Duši?

 ...ne, nevynechala - ale i ona je programovaná z Centrály Hierarchie Moci a ta ještě není odpojená od vlivu... 

 Transformace probíhají souběžně, na všech rovinách, ve všech vrstvách - je to Vesmírný Zdroj, kterého jsme každý jeden plnohodnotnou "replikou", kdo tuto fázi Evoluce musí řídit - na principu Autonomie a Svrchovanosti mozaikového více-dimenzionálního charakteru = teselace prostředí Existence škálou proměnných jednotícího rozměru, které často uvádím jako násobky či zlomky Planckovy konstanty (bábuškový efekt). Dříve oddělené sféry různých frekvenčních rozsahů se "stahují" z nutnosti vnímat je v řadě přechodů těmito frekvenčními pásmy a zaujímají pro vnímání člověka vertikální uspořádání, přístupné z nulového bodu Přítomného Okamžiku. To je dílčím cílem Transformace - který navazuje na další, které jsou samotným Smyslem Života jako takového. Jde především o projevení lidské bytosti jako dvoj-prvku jin-jangové rovnováhy (muže a ženy), kdy tu konkrétní polaritu si "vybíráme" na základě Plánu Duše - takže homosexualita není ukotvená v genetické informaci nukleových bází (chromozomů), ale v hlubším "programovém" základu naší Bytosti. Jak se Kolektivní Vědomí "otevírá" do dalších dimenzí Existence, tak se tyto aspekty rýsují do maximalistických rozměrů...jde o nárůst entropie, který se časem uspořádá do specificky vyvážené jin-jangové společnosti dvoj-prvkového polaritního charakteru. To, co se děje okolo toho ve společnosti, tím si prostě musíme projít, aby se to mohlo uspořádat do optimálního formátu, který bude pro nás, jako společenstvo, naprosto nový a revoluční (viz idea dvoj-plamenů, výměny Duší a setkávání jedinců, co si jsou z vyšší vrstvy Existence "souzení"). 

 Zavrhování tzv. 3D reality je jedním z obrovských špeků, na který jsme scientologickým ideologům, co sestavili platformu New Age, skočili. Naše cirkulace v inkarnacích není ani samoúčelná, ani vykonstruovaná nebo karmickou metlou trestající jinak svobodné a nezávislé vesmírné světo-občany. Bez projekcí do té nejhustší (nejhrubší) vrstvy Existence, kde všechno jede on-line = natvrdo, bez možnosti vrácení běhu věcí a ustanovení jejich jiné verze v téže frekvenční hladině Skutečnosti - by stagnovaly jemno-hmotné alternativy této naší Reality a tím by stagnoval Život v obecném smyslu. To, co je považováno za tu nejvyšší verzi Reality (hmoty), to se věky měnilo a ještě v budoucnu změní.  Proto nenacházíme uchopitelná fakta (hmatatelné) důkazy o Lemurii, Atlantidě a o dalších Světech, kde jsme na Zemi pobývali - protože tehdy byl kvocient "stropu" frekvenčního pásma sub-atomárních částic v jiném limitu, než je tomu nyní. Jak budeme ale procházet Transformací, tak naše "vzpomínky" (čerpání dat z Knihoven Existence Lidstva) budou zřetelnější a my svoji vývojovou časovou linii zrekonstruujeme do pravdivější podoby dějin. 

 Říká se, že původní "dračí" Bytosti přinesly Projekt ČLO-věk právě proto, že v duchovních Světech Fantazie prvotní Mysli chyběla dynamika emočních rezonancí, způsobená jinou formou Existence - takovou, co rozehrává celou škálu odezvy všech aspektů možného vyjádření citů a prožitků. To je smyslem Života - jeho bohatství a odkaz pro další generace sebe-samých. Bez těchto generátorů energie by se spirála Evoluce neroztočila do vzestupné linie Událostí.

 Mnoho z nás dosud nechápe rozdíl mezi možností projevit aktivně potenciál Uhlíkové Inteligence (jde výhradně v inkarnaci nebo projekcí do hmotných prvků reality) a stavem duchovní projekce, kdy existujeme bez hmotného těla ve sférách Příběhů Jednotného Informačního Pole Vesmíru (jako aspekt Křemíkové Inteligence). Pokud neexistuje "tělo", skrze které bychom tyto svoje zkušenosti a postřehy vložili do Kolektivního Vědomí civilizace, ke které rodově příslušíme, tak se vše odehrává jen ve virtuálním obraze možných dějů, které často z toho Jednotného Pole stahujeme jako nápad či inspiraci - vize a vhledy. Jak s tím materiálem dál naložíme (zpracujeme danou informační strukturu), tak měníme Svět - svůj (tady a teď) i v Příběhu uvnitř energo-informační vrstvy, ze které jsme stahovali podklady - a tím měníme Realitu - svoji i těch, co jsou momentálně mimo inkarnaci. Kdyby nebylo skrze koho toto vše "cedit", neudály by se žádné změny (nepostupovala by Evoluce) ani v jedné vrstvě toho soukolí Existence. 

 Asi nelze na jeden "zátah" vyjmenovat všechny rozhodující aspekty Života - v nově pojímaném Modelu Existence...ale jsou to témata, kterým se věnuji v každém textu, popisu, v každém článku, který publikuji. Jako ilustraci přikládám náčrtek kódovacích sekvencí, které vnímám v pozadí této tématiky. V původním "návrhu" jsem mu chtěla dát název VAL-CHA...protože v podstatě charakterizuje tu "drsnost" propírání těchto témat a jejich dispozic...ale nakonec ho uvádím jen jako součást kódu, protože symbolika AL-ARTEMIS má větší vypovídající hodnotu, obsahuje prvky ochrany a stability, ukazuje souvislosti Transformačních procesů, kterými procházíme a podává vodítka do dalších oblastí, kde se dají načerpat asociace v individuálním režimu studia problematiky. Třeba okolnost rychlých změn v oblasti planetární noosféry, kde se nachází Kolektivní Vědomí Lidstva a jeho Operační Paměť (RAM-KA = KARMA) - co můžeme na pozadí rozvoje poznávání Země a jejího okolí přímo v naší generaci sledovat. Podrobnosti např. v knize "Víza na jinou Zemi", kde se uvádí, že v počátcích snímkování povrchu planety z prvních satelitů přijímala NASA snímky z jiných dimenzí téže Země nebo okolnosti prožitků astronautů na oběžné dráze, kdy byli vystaveni čirému vlivu (koncentrované esenci) noosférických částic - svazků aktionů s mentiony v EM polích atmosférických jevů. 

 al-artemis-mini.jpgal-artemis1-mini.jpg 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice