Jdi na obsah Jdi na menu

TRANSCENDENCE

 …KVADRATURA KRUHU aneb fenomén TRANSCENDENCE…

 Procesy, kterými už delší dobu procházíme, souvisejí s expanzí individuálního i Kolektivního Vědomí – do vyšších sfér Galaktického Času a Prostoru. Je to o neustálém „nabírání“ přesahů = informací, co oscilují na samé mezi perimetru vnímání. Jejich zachytáváním a pokusy je zpracovat – dochází k posunům v oblasti vědění, chápání souvislostí mezi tím co známe a tím co tušíme, k vytváření nových asociačních řad a tím k překonávání starých paradigmat. K tomu přispívá i stále rychlejší kmit našeho Vědomí skrze škálu frekvenčních stavů – stahujeme do bodu bdělé Přítomnosti stále vzdálenější frekvenční hodnoty. Znamená to, že v jednom okamžiku „meditujeme“ v Alfě (jsme v hodnotách okolo 8 Hz), v témže okamžiku vystřelujeme do vyšší Gamy (kreativní hodnoty 64 – 100 Hz) a současně tímto načerpané a vizualizací prožité vjemy okamžitě vnášíme do přítomné reality přímé pozornosti (Beta frekvence okolo 25 Hz). Taková (hypoteticky naměřená) EEG křivka je obrazem našeho jedinečného Frekvenčního Vzorce (FQ). Protože ale zóna Přítomného okamžiku je pro přístroje čitelná jen ve velmi krátkém časovém okně, je pro změření celého „kroku“ škálou FQ zapotřebí speciální technologie – obyčejné EEG nemá tak rychlou odezvu. Aspekt otevírání Frekvenčního Vzorce je známkou přiblížení se k plnému rozvinutí schopností Galaktického Člověka.

 Aktuálně se stále nacházíme v gravitačním pásmu Portálu Snů, který jsem popisovala v pojednání PÍ-SEŇ. Z výše uvedených přesahů Vědomí a rozšiřující se škály jeho stavů - se nám uvolňují informace, které vnímáme jako „vzpomínky“. Jsou to vzpomínky na Životy v jiné vrstvě Existence – mimo tuto fyzikální dimenzi Živosti. Portálovou anomálií si přitahujeme další podklady pro rozvoj těch vzpomínek – až skládáme celé Příběhy, které bychom mohli chápat jako dějiny Lidstva v běhu Projektu Člověk. Jak jsem zmínila v textu „Pohárová série – souhrn“, Lidstvo – jako prostředník evoluce „druhů“ v Galaxii – prošlo již několika jemnějšími sférami Existence. Pointou této Cesty je postupně obsáhnout celou Oktávu dimenzí Živosti, aby se sebe-řídící mechanizmy Evoluce vyhouply do dalších možností projektování a realizace v pásmu Bytí obecně. 

 Pro nás – jako Lidstvo - to představuje posun do intencí Galaktického Člověka - aby všechny ty vrstvy Živosti, kterými kdy v mnoha formátech prošel, odžil je a sečetl získané poznání do genetického fondu Galaxie - začal cílevědomě, smysluplně a tvůrčím způsobem také využívat. Zde platí pravidlo Principů podobností = co se podaří uskutečnit a zasadit jako trvalý zápis do toku Času, to je pak k dispozici všem Světům a jejich obyvatelům v galaktickém Prostoru (a samozřejmě naopak – to sdílení Jednotného pole je obousměrné). Jsou to symetrické body, které zahrnují velké množství Bytostí, které se na Projektu Člověk nějak podílejí – ve všech sférách Existence. Z valné většiny jsme to totiž opět my sami – naše rozšířená Identita vyšších složek Bytí (vyšší Já) – kdo představuje ty další Bytosti, které vytvářejí různé formace entit a civilizací v Galaxii. Jsme spolu navzájem propojení Sítí Života, sdílíme stejné podklady pro svou Cestu k vyšším cílům, ale máme různé prostředky, schopnosti a fyzikální (energetické) zázemí pro své realizace. 

 Dohromady skládáme Příběh Galaxie a Příběh Planety Země je náš přínos do té Ságy Existence.

 Pojem Transcendence symbolizuje nekonečnost forem vyjádření – kde aspekt Přesahu Poznání toho pole Života je o posunech do určité komplexity Celku, která je ale relativní, protože samotná jeho Celistvost je neohraničená. Jsou to dílčí okruhy (hranice), co neustále posunujeme – to je Expanze Vědomí. Vyjadřuje to symbolika elementu „Pí“, které je také „transcendentní“ – čili mimo racionální sféru prostoru, který můžeme změřit, spočítat a zakreslit. Toto je předmětem tisícileté úlohy matematiků - v podobě „kvadratury kruhu“. Vztah KRUHU k pojmům jako je Poznání, přesah Vědomí a začlenění prvků reality do Života a jeho neustálých proměn – je nosnou tématikou oblasti, kterou mapuji nový Evoluční Model Existence (Magistra) – jde o PAN-do-RA elementy geometrického více-dimenzionálního uspořádání vrstev Kolektivního Vědomí, kde KR-UH znamená zkratky KŘemíku a UHlíku. Do tohoto vztahu se vejde všechno, co obsahuje Projekt Člověk.

 Transcendence je spíš filozofická mystika – ale změny v realitě současných světových událostí vyvěrají z potřebností stejných posunů, kterými „tlačí“ expandující Vědomí nás všech na ty hranice poznatelnosti energo-informačních osnov Života. 

 Všechno je se vším propojené a navzájem se ovlivňuje.

 Efektem působení Portálu Snů je také zdánlivá snaha o odpoutání se od hmotné reality. To je způsobené těmi vzpomínkami na jiné sféry Bytí – například andělské projekce nebo lemuriánská etapa vývoje. Tyto aspekty se nyní „přičítají“ k této naší 3D hmotné éře na cestě k Celistvosti. Nalezneme i další - „vzdálenější“ – vzpomínky. Každý světelný bod v kosmickém prostoru je nějaká Bytost/skupina Bytostí – vznášejí se v oceánu energie Jednotného informačního pole, které je tou „černí“ na pozadí Světla. Kde vnímáme Světlo, tam jsme už svým Vědomím „přesáhli“ – tam se nachází někdo/něco, s čím jsme jako druh/kolektiv propojení. Expanzi Vědomí do Kosmu - ve hmotné rovině chápání - představují stále dokonalejší a sofistikovanější zobrazovací technologie – tak se mění temná energie na poznatelné prvky hmoty – na elementy Světla – skrz reaktory hvězd, kde se oheň Bytostných Jisker taví do viditelného spektra Světla, barev a nekonečné množiny možností vyjádření Života.

 Došli jsme do fáze, kdy už v tématice propojení Ducha do Hmoty není namístě říkat: takhle to není, je to jinak – ale spíš: je to možná varianta téhož procesu, jen z mého úhlu vnímání ji zatím nedokážu nijak zařadit…a to je signál do Frekvenčního Vzorce našeho Vědomí – abychom se podvědomě zaměřili a zpracovali právě ten „přesah“, který bude obsahovat vodítka k ucelení nějakých dílčích nezařazených vazeb. Není důležité, jestli věcem rozumíme, jestli známe podrobnosti jejich účelu a struktury – důležité je, zda máme snahu se toho dopátrat - protože opakem je projev odmítání bez udání důvodu, které pramení ze strachu nabourat tu mem-bránu, co nás dělí od přesahu Vědomí a tím nás odděluje od možných zdrojů pro podporu našich posunů. Tak se mnoho lidí točí v začarovaných kruzích opakování stále týchž „paradigmat“, která by už dávno překonali, kdyby nelpěli na zásadách svých omezení. 

 Přiložená ilustrace je opět v duchu Pohárové série Portálu PÍ-SEŇ. Její kódování je v abstraktním formátu aspektu Transcendence, kdy právě individuální přístup k (jakémukoli) energo-informačnímu poli nás vystaví možnostem načerpat takový obsah, který bude relevantní specificky našemu Životu, konkrétní etapě – ve které se nacházíme a okolnostem, kterých jsme součástí, které nám přinášejí na tělo šité podněty pro další tvarování osobní reality. 

 transcendence-1-mini.jpgtranscendence2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice