Jdi na obsah Jdi na menu

DYCHA-RIAS

 …KÁMEN DUŠE…

 Je dalším z devíti centrálních Kamenů Síly (Dhara-Ria), které jsou nosičem Hvězdného Vědomí těch civilizací, které vložily svůj kolektivní potenciál do realizace grandiózní Vize, která nemá ve Vesmíru obdoby. Extrahovat z milionů možností - které byly simultánně, ze všech úhlů a směrů, vneseny do imitovaných evolučních linií – jednu variantu, která by měla nejvyšší statistickou šanci uspět a tím přivést do Života v Galaxii nový prvek – element Živosti, který by vlastní silou, pílí a moudrostí zužitkoval vše, co ony nastínily, vyprojektovaly a ve virtuálním rozhraní prožily. Co zanesly do záznamů Jednotného informačního pole jako Paměť Kosmického Vědomí, kterého jsou součástí. Tento „experiment“ s názvem Projekt Člověk prošel mnoha úskalími a peripetiemi, mnohokrát byl na hraně neúspěchu, protože ani ta nejdokonalejší statistická varianta nemůže být v přesném souladu s vývojem Událostí v Čase milionů let. Bytosti lidského charakteru, které Projekt realizují, jsou samotvůrci své Evoluce, vytvářejí její vzory a nadstavby těch vzorů – v nekonečnu rozmanitosti projevu své Mysli, Inteligence a dynamikou Emocí, skrze které uvolňují náboj energie, potřebné k vývojovým skokům. Silou vlastní Vůle a nepřetržitými reakcemi na podněty z prostředí své Existence, kterými svou Vůli prosazují – v nekonečné škále kombinací Záměrů, které reflektují vnitřní Svobodu Rozhodování.

 Ne náhodou má celý soubor Kamenů Síly (Dhara-Viša) 64 tématických elementů – tento počet koresponduje s počtem základních „kamenů“ Života, které jsou součástí naší genetiky. Stejně jako informační sekvence v molekule DNA, i Kameny Síly se dělí na „funkční“ - ve smyslu výstavby organické podpory Života a životního prostředí – a na „rekombinující“, které ostatním dodávají další rozměry využití, především za hranicí projevené hmoty, tedy v elektro-magnetických vazbách na duchovní potenciál Člověka. Tyto soběpodobnosti v energo-informačních segmentech sféry Života jsou řízeny vesmírnými principy fraktality, dimenzionality a polarity. Některé z vazeb jsou „spící“ = čekají na rozhodující počet žijících jedinců, kteří jejich potenciál uvolní do běžného chodu Života. Každý Člověk disponuje jedinečným souborem schopností potenciál DNA (a tím Hvězdného Vědomí Kamenů Síly) uvolnit a vrátit mu jeho původní roli v naší kolektivní Evoluci. Lidstvo neztratilo přístup k využití Vesmírné Síly – to samotné Kameny Síly toto pouto uvolnily – viz předchozí články k tématu.

 Nyní se nacházíme v rozhodném období, kdy se podmínky mění k lepšímu a znovunavázání na Hvězdné Vědomí Dhara-ria se stává reálnou perspektivou naší budoucnosti. Kámen Duše, Dycha-Rias, je podobně jako ostatní Kameny Síly nosičem Hvězdného Vědomí. To je ze stejné „substance“ Kosmické Mysli, jako i naše Kolektivní lidské Vědomí. Proto se projevuje zásadně na bázi spolupráce – na harmonickém propojení se samotnou podstatou naší Existence, kterou je 64 elementů Života, do kterých vložilo svoji vlastní osnovu Živosti – to je spojovací článek naší a hvězdné sféry Bytí ve smyslu Celistvosti. Dycha-Rias proto není separovaný na samotnou Duši, ale na spojení Ducha se Hmotou a nadinkarnační vrstvy v doménách, kde Duše přijímají Plány pro své projekce do fyzické oblasti jejich realizací. Kámen Duše má schopnost plnit roli Navigátora Celistvosti (Jednoty) = umí soustředit propojení se všemi „jednotkami“ Identity konkrétního celku Vědomí a toto zesílit do frekvenční hladiny, která je v pásmu vnímání Člověka, který je součástí té Identity. Máme sice jen jednu Duši, ale mnoho paralelních osobností – každá z nich má svoji vlastní verzi Plánu projekce do různých realit, tedy vlastní obdobu té samé Duše. Tyto aspekty Existence vnímáme jako své průvodce, vyšší Já nebo duchovní vedení – jsou to emise fluidního Vědomí (Inteligence) společné Identity v multi-dimenzionálním rozptylu sfér Života v mnoha různých Světech. 

 V Atlantském období bylo Hvězdné Vědomí Kamene Duše vázáno na oranžový krystal křemene, který známe jako Tangerit (Tangenit). Tehdy se ale nazýval jinak – byl to FOR-MIR, název Tan-genit je až z období, kdy byly Kameny Síly klonovány za účelem využití jejich Síly k upevnění Moci samozvaných vládnoucích Bohů. Většina dochovaných příběhů má tedy spíš „korekční“ charakter – tj. pomáhají nám eliminovat ty záznamy, které s původní koncepcí napojení Kamenů Síly na lidské mentální rozhraní neladí, nebo jsou v rozporu s touto ideou. Proč kladu důraz na rozdílnost v pojmenování – protože v názvech je skrytý kód, který automaticky při kontaktu s pojmem odečítá naše podvědomí a ukládá do souboru povrchní orientace v oblasti daného tématu. Naše navázání na silová pole Hierarchie Moci funguje na těchto principech. TAN-GEN-IT obsahuje vazbu na GEN- T (TANGO) – viz článek o genu Spasitele – a skrz tento zdrojový kód modifikuje působení klonovaného fragmentu Vědomí Kamene Duše. I když se jedná o kopii, zafunguje princip soběpodobnosti a spustí odezvu v energo-informačním poli molekuly DNA, která signál vyhodnotí jako pokyn k uvolnění příslušného transpozonu – dojde k přeskupením kódových sekvencí a gen Spasitele (TANGO) se dostane do pozice latentní pohotovosti. 

 Naproti tomu pojmenování FOR-MIR můžeme dekódovat v několika jazycích vždy jen v těch původně pozitivních vazbách. Tento aspekt zachytili tvůrci filmů Avengers a Kámen Duše umístili na planetu VORMIR. Původní Dycha-Rias se sice v naší přítomnosti skrze krystaly neprojevuje, ale můžeme se na něj (na jeho Hvězdné Vědomí) naladit mimosmyslově a zesílit tak svoje vnímání Celistvosti Bytí. Pak lze čerpat z Jednotného informačního pole takové záznamy, co jsou součástí jen naší osobní Knihy Života – tj. odstínit ty ostatní, které nám většinou pomíchají minulé Životy se záznamy jiných Bytostí a my je pak mylně přejímáme za vlastní. Čtení Záznamů se projevuje jako prožitek nějakého Příběhu, ve kterém hrajeme hlavní roli = vnímáme děj v první osobě. To umožní mapovat svoje minulé, paralelní a alternativní Životy a Existence - a čerpat z nich inspiraci, moudrost i podporu.

 dycha-rias.jpg