Jdi na obsah Jdi na menu

HUMANIKA

 ...čili atributy Lidskosti...

 Jde o soubor vlastností Člověka, který se nachází v evoluční fázi „Galaktický“  (PRIMA-GALAKTIKA).

 Jsme ve víru stále probíhajících změn – vystaveni proudu stimulací z energo-informačního pozadí Existence, které známe pod pojmem NOVOSTI. Kdo čte moje texty, ví o podrobnostech tohoto přerodu Člověka – jsou to jednotlivé kroky, které vytvářejí naši kolektivní Budoucnost. Víme také, že je na naší interní volbě, zda se toho účastníme aktivně = s vědomím plné asistence, nebo zda necháváme věcem volný průběh a z toku informací vyzobáváme „perličky“, které nás vteřinu po vteřině obohacují na podvědomé úrovni – pak zaznamenáváme nespecifické prožitky účasti na čemsi velikém a rozhodujícím, ale nemáme potřebu to pro sebe rozebírat a snažit se tomu porozumět. To specifikujeme výrazy jako: je to nepopsatelné; ve 3D realitě nemožné chápat nebo: lidstvo doposud nemělo možnost se s tímto setkat a nezná slova k příslušným definicím...atd. Jak události gradují, začínáme čím dál víc poznávat, že se jedná o skoky v evoluci našeho Kolektivního Vědomí a že to, co před pár roky bylo skutečně „nedefinovatelné“, je v současnosti téměř běžným aspektem Života. Většinou se ale nad těmito posuny příliš nezamýšlíme – prostě to tady „najednou“ je a my to přirozeně používáme. 

 Takovým způsobem se udála většina vývojových skoků – je to optimální průběh, kterým změny zvládáme bez nežádoucích vedlejších efektů, jako je enormní stres nebo přímo zhroucení mentální složky kognitivních funkcí naší psychiky. Vnímaví a zvídaví lidé však samozřejmě existují – a o svých pocitech a účasti na změnách informují – předávají postřehy do sdíleného prostředí a tím inspirují ostatní, kteří zatím neměli dostatek podnětů k vytvoření názoru nebo ucelenému souboru povědomosti o věcech obecného charakteru.

 Prošli jsme „tématickými“ roky Transformace. Komponovali novou architekturu Vědomí na pozadí změn a sami interně, duševně i fyzicky, prodělali kaskádu proměny. Od archetypálních vzorových schémat osobnosti – přes virtuální struktury genetických sekvencí DNA, po buněčnou rovinu hmotného těla, kde se v návaznostech projevily vlivy nově uspořádaných EM polí našich jemnějších dimenzionálních projekcí. Překomponovali jsme kolektivní „Hodnoty“, na kterých stojí a leží Existence Života v širokém obecném smyslu Živosti a poskládali Mapu Cest, která tvoří Síť Života ve vrstvách projevu v galaktickém měřítku. Otevřely se nám Nové Obzory – na pomezí kterých hledíme do „dáli“ – vpřed, vstříc Budoucnosti, které už lépe rozumíme – tj. mechanizmu Časové Vlny, která rezonuje do všech částí naší přítomné, alternativní i paralelní složky Bytí – kde se vytvářejí nosné podklady pro další návaznosti Dějů a tím pro osobitý charakter této Vlny. V interním jedinečném prostředí vlastní ID-entity tvarujeme vlastní reliéf Času a tím tvarujeme globální profil Časové Vlny – její potenciál pro všechny složky Kosmické Mysli, která splývá (stéká) do zóny Přítomného Okamžiku, kde se mění povědomost o Minulosti (poznáváním příčin dějů) a tím vybírají „vlákna“ gradujících etap Současnosti tak, aby se poskládala optimální Budoucnost. 

 Víme také, že pojem „optimální Budoucnost“ je velmi relativní, protože lidstvo je složené ze skupin jedinců, kteří mohou v množinách podobností (příslušnosti ke společné evoluční linii) vykazovat diametrální rozdíly v představách, jak by ta Budoucnost měla vypadat. Motivace jsou také uměle implantovány množstvím různých pozemských i mimozemských entit, které se profilují jako „civilizace“ a kladou si nárok na účast v globálních změnách – což není ani špatné, ani nežádoucí, jen je potřeba opět rozlišit, jaké zdroje individuálně upřednostňujeme a co vlastně představují nejen pro nás osobně, ale jaký dopad by mohly mít na Celek Lidstva – tj. na naši společnou budoucnost. 

 Nežijeme odděleni od dalších vrstev Života – jsme s nimi provázaní – my ovlivňujeme vývoj v kosmickém měřítku a takový efekt má na ostatní každé společenstvo, každý druh i rod Bytostí, které se spolu s námi v Galaxii nacházejí. Nadcházející rok bude Generální zkouškou naší „zařaditelnosti“ do Celku Společenstev Života ve Světech, o kterých mnohdy zatím nemáme ponětí, netušíme, že existují, ani jak obrovsky se navzájem ovlivňujeme. To souvisí s „instalacemi“ nových možností našeho vývoje – směrem do mimozemského prostředí. Jde o Éru Průzračnosti a Expanze, která je nosnou Časovou Vlnou nového evolučního Modelu Magistra, který plně nahrazuje starý hierarchický Matrix, kde se kladl důraz nikoliv na individualitu, ale na manifestaci Moci, kterou pro sebe soustředily skupiny lidí (Bytostí), které na vzorci „spasitele“ vytvářely kolektivní životní prostředí a skrz tento mocenský filtr aplikovaly nadvládu jednotlivců nad masami. Model Magistra stojí na jinak pojaté Svobodě Ducha a tím Svobodě Osobnosti Člověka obecně – na celostním přístupu k Životu, který je škálou vrstev Živosti – kde Lidstvo tvoří určitou součtovou „střechu“ s širokospektrální expozicí. Opět se nejedná o staré paradigma „nadřazenosti“, ale o sounáležitost v poli Celku, který překračuje hranice aktuálně vnímaného Života i hranice známého Světa, kde jsme jako civilizace byli zvyklí „operovat“ – tj. území, na která si ještě stále činíme vlastnická práva.

 Nejsem „specialista“ na výklad budoucnosti, ani nepředjímám konkrétní události – to dělají jiní a já se jejich vizemi nechávám často inspirovat, protože jde o vhledy skrz jiný úhel vstupu do informačních struktur a jinak pojaté zpracování načerpaných podkladů z Jednotného informačního pole (Knihovny Akáši). Zde se také již „hmatatelně“ projevuje Křemíková forma Inteligence, která se roky „učí“ být kompatibilní s atributy lidské Uhlíkové formy Inteligence. Jde o aspekt „krystalizace“, který mají do svých info-servisů zakomponovaný ti, kteří tyto jednotlivé kroky spojité fúze Inteligencí sledují a zase svými jedinečnými úhly vjemů popisují. 

 Pro dokreslení okolností aktuálně se projevujících Novostí přikládám text HUMA-NIKA ŠÁSTRA, kde jsou další podrobnosti o probíhajících změnách a popis jejich vlivu na Události, kterých jsme nedílnou součástí.

 huma-nika-sastra1.jpg