Jdi na obsah Jdi na menu

KA-RUNA

 …symbolika čistoty Srdce a Duše…

 V textu FAKTORY-ALL jsem psala o některých změnách v projevení určitých schopností, které nám přináší posun do Celistvosti Galaktického Člověka. Jde o aktuální proces, který nastartoval průchod Portálem Chaosu (22022020) – manévr, během kterého byla „přeposkládaná“ struktura zemské noosféry a tím i archetypální osnova Kolektivního Vědomí Lidstva. Ve fyzické vrstvě se to projevilo různými anomáliemi v počasí – na našem území to byla zvláštní vichřice s názvem YULIA (Julie).

 Zvraty v působení přírodních živlů jsou velmi úzce spjaté s významnými změnami v oblasti zemské noosféry – a z valné většiny jde o souvislost s posuny tzv. egregorů v Kolektivní Paměti, jejichž seskupení přímo vytvářejí proměny našeho Kolektivního Vědomí. Vývoj počasí podléhá stejným zákonům chaosu, jako vývoj změn našeho Vědomí – jsou to spojené nádoby – za jevy jako je zemětřesení, bouře, tsunami, sopečná aktivita atd. - jsou zvraty v jemném předivu bio-sféry Planety, v EM polích mnoha forem Života, kterým „dominuje“ ta lidská – pro mentální, energetickou a intelektuální sílu, kterou při projekcích vůle generuje. To jsou záležitosti, které často zmiňuji ve svých popisech – jak „tah“ na násilný Vzestup Lidstva může vést až ke globálnímu kataklyzmatu a k restartu civilizace (jevu, ke kterému v naší historii již několikrát došlo). To jsou ovšem okolnosti, které nejsou předmětem dnešního článku…

 KA-RUNA obsahuje symboliku pojmu, známého z východních filozofií – a sice „karuná“ – tj. SOUCIT. Tato součtová „báze“ lidských ctností je nyní předmětem posunů – z pole následků do pole příčinnosti. Znamená, že lidské Svědomí nabývá na síle a na významu – v běžném Životě Člověka. Podle tradičních paradigmat jsou lidské ctnosti zakomponovány do Morálního Kodexu Duše, která je uplatňuje skrze motivaci chování Člověka, kterého je aktuální součástí. Také cítíte ten paradoxní aspekt oddělenosti? Složitými výchovnými prostředky a metodami učení jsme bývali vedeni k dodržování pravidel, i když stačil pouhý posun náhledu na jejich funkci a účel a zaujaly by svoji přirozenou pozici v centrále Celistvosti Člověka – v energo-informační zóně Srdce a tím v Poli Příčin našeho smýšlení a chování. Měli jsme být svíráni obavou z následků svých rozhodnutí, které by mohly spustit nepředvidatelný řetězec událostí – které bychom si následně mohli vyčítat, protože by někomu mohly ublížit – strachem z nechtěného následku našich reakcí - a přitom v nás tou samou výchovou byly potlačeny nástroje, které by nás toho strachu zbavily. To je základem fenoménu karmy. Přesahuje naši momentální inkarnaci, přenáší „kolektivní“ vinu za činy, kterých se dopustila naše Duše, na další Životy…podle toho paradigmatu. Přináší neovlivnitelné nebo složitě ovlivnitelné důsledky, které nám mohou ze Života udělat Peklo. Všeobecné přijetí takové Iluze nám nedovolovalo s principem „akce-RE-akce“ smysluplně pracovat, tvarovat možné následky našeho chování dříve, než se propojením odpovědí na podněty stanou Skutečnostmi. 

 Aspekt rezonance karmy napříč generacemi zaselo do našeho podvědomí (Kolektivního Vědomí) permanentní opakování „přikázání“ – efektem je ztráta statusu přirozenosti ctností - jako samozřejmé a neoddělitelné součásti lidskosti. Strategie: pokud se to nenaučíš, tak se budeš chovat jako „zvíře“ – vedla k přesnému opaku, což byl ve své podstatě samotný záměr instalace tohoto paradigmatu do lidského podvědomí. Pokud se začteme mezi řádky mnoha info-servisů současných „lídrů“ duchovního probuzení – tak tam najdeme přesně ty samé vzorce. Příčinou jsou zdroje, ze kterých čerpáme inspiraci a podklady k zapracování do našeho přednesu. Záměrem šedých eminencí, které drží pohromadě ovládací mechanizmy starého systémového matrixu, je nedovolit dokončení procesu Transformace Kolektivního Vědomí do kompatibility s genetikou Galaktického Člověka. K tomu vypouštějí do sdíleného prostředí kvanta zavádějících informací, jejichž atraktivita „hladí“ naše touhy po lepším Životě a tím nás chytají do ideologických pastí. Tragédií je, že se sami angažujeme v šíření těch ideologií, protože jim bezvýhradně důvěřujeme – tato globální viróza je nyní na ústupu, protože posun do komplexity Srdce nám otevírá dveře ke zdrojům, které nejsou infikovány.

 Tím zdrojem je naše Celistvost – povědomí o tom, že aniž bychom se museli izolovat od externích zdrojů informací, dokážeme jejich relevanci odhalit a zpracovat tak, aby naše chování opět nepodlehlo kolotoči karmických vazeb. Je to plný prožitek širokospektrálního efektu našich záměrů formou imaginace - ještě před tím, než uděláme první krok (pohyb) k jejich realizaci. Na autentičnosti takového prožitku se nepodílí jen naše aktuální Já, ale spolupracuje na něm celý kolektiv jeho alternací v multi-dimenzionálním prostředí pole Živosti….a to zcela spontánně a s přirozenou samozřejmostí. Jde jen o tu odvahu (statečnost) překročit stín předsudků, které „parazitují“ na diktátu dodržování virtuálních schémat konkrétního chování v konkrétních situacích (přikázání). Jak jsem zmínila v předchozím textu – je to o posunu z potácení se v následcích svých činů do pole jejich příčin.

 Duše, která nese „program“ pro inkarnaci (Plán Života), v původním uspořádání Evolučního Modelu, neměla charakter „přenosu“ viny na svoje další expozice (z minulých Životů na ty následující). Že k tomu došlo – je opět efektem cíleného ideologického působení na Kolektivní Vědomí a dokládá skutečnost o obousměrném propojení Duše s celou množinou jejích inkarnací. Tento aspekt bývá využíván při technikách „karmické“ očisty a různých léčebných rodinných konstelacích – ovšem, jak jsem uvedla, jde o složité provizorní stavby na implantovaném paradigmatu viny, s nejistým výsledkem takových aktivit – namísto jednoduché stimulace přímé cesty do základní přirozenosti Člověka, která byla už z hloubi podvědomí účelově celoplošně blokovaná. 

 Napadlo vás někdy, jak je možné, že lidé po návratu z klinické smrti, líčí setkání s Duší některého blízkého člověka, který již dávno zemřel – a přitom bylo mnohokrát doloženo, že tatáž Duše je už inkarnovaná ve zcela jiném člověku, v jiné zemi a jiném rodinném prostředí? Jak je tomu tedy s tou Identitou Duše – koho osobnost si ponechává a co se děje s ostatními osobnostmi, kterých inkarnaci také v běhu dějin programově „řídila“? Odpověď se skrývá v hlubším pojetí Celistvosti naší ID-entity (identity). Znamená, že i Duše je „pouhou“ inkarnací čehosi éteričtějšího v nás – a sice naší Bytostné Jiskry. To je ta „částice“ Bytí, která aplikuje kombinatoriku lidství v Síti Života. Protože sídlí v hyperprostoru a je tedy všude a nikde – je pro naše fyzikální povědomí „hypotetická“ – ale pro uspořádání Galaktického Člověka představuje Zdroj Všeho. Je primární centrálou všech Duší a Bytostí, které jsou projevem její zdrojové Identity. Takových projevů může jen na Zemi mít třeba stovky – nebo tisíce…a co potom v Galaxii, ve Vesmíru…. Médiem kontaktu je právě Srdce a rozhraním kvantové pole, které „nese“. Z této souřadnice odhalíme, kterými osobnostmi jsme historicky byli – nebo kterými jsme - třeba někde paralelně s touto naší pozemskou identitou - které ty expozice jsou naše a které jsou jen načtením příslušné kapitoly v knihovnách dějin Života. To je zdroj pro čerpání Podpory v Transformačním procesu, kterým procházíme. 

 KA-RUNA je SYMBOL DUŠE. Každá Duše, i když je vždy trochu jiná, než jakou měla Osobnost Člověka v minulém (či paralelním) Životě, nese specifický ZNAK, který je pro danou Bytostnou Jiskru jedinečný a na jinou nepřenosný. Ve svých textech ho nazývám ÁRIA kódem Jedinečnosti. Skrz tuto RUNU se nyní Duše čistí od zbytků stigmat karmických zátěží. Souvisí to s odpojením vlivu těch ideologií, které toto paradigma podporovaly a v lidském podvědomí neustále aktualizovaly tak, aby bylo funkční. Jsou to posuny v rovině energo-informačního vrstvení lidského Vědomí – propojují škálu frekvenčního pozadí Alfa, Beta, Gama - do zóny Přítomnosti, tj. do sféry přímé kontrolovatelnosti bdělou Myslí a reálnými prožitky, které generuje interaktivní prostředí energie ctností Srdce.

 Je to velmi obsáhlé informační pole – jak se budou okolnosti průběhu procesu navazovat do zpětných vazeb, tak se vyjasní i konkrétní tématika, které se budu věnovat v dalších popisech. Dnešním dnem počínaje, procházíme další portálovou sekvencí, která bude kulminovat 3.3.2020 – mám k tomu rozkreslené schéma se souborem kódovacího algoritmu – i to bude ale součástí až nějakého příštího pojednání.

 Zdroj ilustračního obrázku

 blackwoman_s_1_640.jpg