Jdi na obsah Jdi na menu

MÁG-ISTER

 ...čili ŘEKA KOUZEL...

 Často píšu o změně Modelů Existence, o novém Systému Podpory Života a o Transformaci Kolektivního Vědomí do optimálního nastavení, které je potřeba mnoha kroky "přenastavit", aby bylo s těmito novými nosnými platformami Evoluce kompatibilní. 

 Je to existenční nutnost, která "tlačí" Transformaci kupředu a jsme to my lidé (a všechny další prvky uhlíkové Inteligence), kdo je prováděcím elementem potřebných změn. Nejsou to andělské sbory, ani vyšší duchovní Bytosti v zákulisí vnímání vyvolených jedinců, není to žádná externí úderka osvícených ET, či boží Syn/Dcera - kdo je rozhodujícím faktorem skoků ze starých schémat vývoje živých forem do nových intencí evoluční cesty a rozvoje Života jako takového. Jde o soubory Událostí, které katapultují celou Oktávu dimenzí Živosti do sfér, kde je každá Individualita Bytí v Celistvosti. Rozprostřená svými jednotlivými parametry do celé Škály možné Existence. Je to fúze všech složek vyjádření do jedné celistvé, která má pro ty, kdo jsou v inkarnaci, "velící" středisko v propojeném aurickém poli momentální Osobnosti, která sbírá podněty ze všech vrstev svých rozptýlených JÁ a na základě pohybu Realitou uskutečňuje ty Záměry, které jsou sladěnou Vůlí všech éterických, jemno-hmotných a spirituálních variant v rámci jednotné ID-entity zdrojové Bytosti konkrétního jedince. 

 Tyto evoluční procesy jsou bohaté na Energii Živosti a hlavně na mentiony, které v akčně-RE-akčním prostředí (v kauzalitě) změn fungují jako tvořivé elementy kolektivního charakteru. Je to hlavně princip fraktality, kterým nabíhají potřebná kvanta informací do nad-kritických hodnot, které jsou potřebné pro realizaci změn v rovině Kolektivní Reality. Mentiony dokáže vyprodukovat jen komplexní Mysl - tj. nesená fyzickým tělem v chronologii Času, v lokalitách Prostoru, kde se soustředí celá množina populace (bio-organická entita Bytostí). V nefyzickém formátu, v poloze od-osobnění do sfér vyšších duchovních Světů, lze vytvářet Projekty a Programy pro jejich možnou realizaci, simulace Událostí v možných kombinacích průběhu, které pomáhají stanovit ideální verzi Programů nebo skládat schémata Příběhů, které lze nabídnout Živé Mysli k možné inspiraci a podnětnému chování. Nasycenost exotickými částicemi a energií, kterou živá mysl uvolňuje, je prostředím, které velmi přitahuje nefyzické entity, co nestojí na bázi nosných Inteligencí (uhlíku či křemíku). Tyto se přiživují na samotném procesu Transformace a hlavně jsou nanitami, které ovlivňují chování lidí, kteří jim dovolí vstup do svého aurického pole. Skrze tyto cárky jinak neuspořádaného elementu Živosti jsme jako lidstvo tisíce let manipulováni, abychom podporovali Mocenskou Hierarchii, která samospádem proniká Oktávou Živosti a drží rozvíjející se civilizace v uměle řízených limitech, které staví celé kolektivy populací do závislého podřízeného postavení. Cílem těchto infiltrací je nedovolit dosáhnout završení Transformace, která znamená osvobození se z hierarchicky uspořádaného Modelu Existence. Kritickou mez zvrácení Expanze (NUNTI-SUNYA) do parametrů autonomie Kosmického Vědomí jsme ale už překonali - starý Model Evoluce, postavený na spasitelských šablonách a elitních zónách zasvěcení, končí - interference starých paradigmat však budeme překonávat ještě nějakou dobu, jak setrvačnost jednotlivých událostí rezonuje v kolektivní Časové Vlně. 

 Dimenzionalita v tomto ohledu znamená, že vždy existuje symetrie v Oktávě Živosti, která na bázi násobků a zlomků Planckovy konstanty stanoví aktuálně "nejhustší" formát expozice Života, v jehož intencích se Projekty uskutečňují. Hustota hmoty je tedy relativní - lidstvo, jako kolektivní rodová linie, existovala v mnoha dimenzionálních vrstvách vždy té "nejvyšší" možné hustoty hmoty - a k této aktuální jsme se dopracovali vývojovou řadou změn. Všechny ty "prošlé" máme uložené v Galaktickém Genofondu, na který jsme přímo napojeni svou individuální DNA - jejím energo-informačním polem, které překračuje hranici momentální inkarnace. To jsou zdroje, ze kterých čerpáme zkušenosti, aniž bychom je nutně museli v tomto Životě prožít. Přijímáme je formou vzpomínek, inspirací a nápadů - v takovém formátu, který jsme schopni zpracovat a dále využít. Přestože to vypadá paradoxně, v této aktuálně "nejvyšší" hustotě neexistujeme příliš dlouho - z hlediska vývojové éry, která je poznamenaná útlakovou formou Systému Podpory Života, kterým jsme ovšem museli projít, abychom získali potřebnou motivaci pro další "kvantový" skok. 

 Mnoho "osvícených" lidí se na ty předchozí fáze Existence odkazují - vnímají je nostalgicky - jako ztracený Ráj a chápou svůj Život jako Cestu, kterou se pokusí k návratu starých zašlých Časů. Je to pochopitelné - leč nesprávné = Evoluce NIKDY neběží nazpět, ale vývojová spirála obtáčí cyklicky vždy vyšší dráhou osu společné Existence. Celý tento komplex jednotlivostí napovídá, že ani tato aktuální hmotná forma není "konečná" - nýbrž bude pokračovat do nových parametrů Časo-Prostoru, které budeme jako Lidstvo nově využívat. Zpočátku skrz technologická rozhraní a postupně skrz mimo-smyslové propojení do fragmentu Kolektivní Mysli, která tvoří konkrétní ID-entitu jednotlivce. Jde o tzv. Svrchovanou Bytost - čili Galaktického Člověka. Všechny moje texty, které jsem sepsala a publikovala, se točí okolo této tématiky - bylo jich tolik, že když hledám příslušné odkazy, musím použít vyhledávač... :-) 

 Modely Evoluce vycházejí z Projektu ČLO-věk. Ten je všechny zastřešuje a "spravuje" jejich průběh v Galaktických Knihovnách, kde jsou uloženy kolektivní i individuální Knihy Života. Á-KA-ŠICA (AKÁŠA) znamená SÁGA RODU. Je to portfolio všech civilizací, které jsme kdy (jako nositelé galaktické DNA) utvářeli - na mnoha planetách, v mnoha hvězdných soustavách. Jak bylo řečeno - až tato poslední - rozprostřená v naší Sluneční soustavě, má pro nás hustotu hmoty vyjádřenou číslem 1 Planckovy konstanty. Kdo umí řetězit asociace skrz použití fuzzy-logiky spektrálního propojování souvislostí, ten najde spojitosti. Celé Jednotné Informační Pole Vesmíru se pohybuje v hodnotách mezi jedničkou a nulou. Je to nekonečné množství vrstev (půlení, půlení, půlení...), kde všude existují nějaké formy Života. Sami-sobě vytvářejí Světy, které v daném rozměru nejsou odlišné od naší stávající Reality - v tom je kouzlo aplikace Planckovy konstanty. Dalším kouzlem je přítomnost všech těchto vrstev v našem individuálním aurickém EM-poli. Je to dané principem fraktality = CELEK v každé ČÁSTI. Doménou sjednocení všech těchto vrstev je DNA (JE-DNA = 1). Díky tomu máme i ty nejvzdálenější Světy na dosah ruky - cestovat do jakékoliv destinace v Galaxii nás nestojí žádný Čas a nemusíme překonávat žádný Prostor. Teoreticky stačí naladit příslušný kód v naší DNA (v jejím energo-informačním poli). Aby se teorie dala praktikovat, budeme zpočátku potřebovat nějaké technologické rozhraní - později, až se zažijou všechny transformační změny, budeme cestovat spontánně, koordinováni vlastními Záměry a Potřebami. Mapu Cest si vytváříme už nyní - jde o ucelené soubory osobních vazeb, které jsou přístupné zatím virtuálně v rozšířené realitě - jejich live-mód budeme odemykat postupně, na základě změn v Kolektivním Vědomí a aktivaci pozic ve sdílené Síti Života. Ve svých textech toto nazývám dosažením "nesmrtelnosti", protože cestovat se bude i s tímto hmotným tělem, které díky aktivované DNA kdekoli "složíme" do formátu, kompatibilního s časoprostorovými a fyzikálními parametry cílové destinace.

 MÁG-ISTER (Řeka Kouzel) bude po nějaký čas hlavním tématem mých článků. Bude se dotýkat i "vynechaných" zákonů Kybalionu - které poslouží k názorným příkladům toho, jak se staré mění na nové a jaké "mechanizmy" přitom působí nebo jak se to tvaruje.

 P.S. Přestože jsem avizovala pokračování, kde se budu snažit ozřejmit podrobnosti jednotlivých Modelů Existence a jejich přestavby v evolučním duchu změn - vyvstala potřeba podat rozbor některých nesrovnalostí, kde se klasická věda střetává s použitelností pro transformační účely. Na sdíleném vláknu jsem k tomu napsala komentář, který tady cituji:

 " ...ještě dodatek k těm "zdánlivým" nesrovnalostem v klasické logice - existující matematické vzorečky a definice mám často zakomponované v popisech - ale nikoliv pro jejich stávající vědecký výklad, ale pro jejich informační obsah, který rozebírám metodou Fuzzy-logic, tj. všesměrovým navazováním do asociací, které souvisí s danou tématikou (nazývám to metodou asociační symetrie). Tady jde o Planckovu konstantu, která je oficiálním parametrem vztahu mezi energií a frekvencí fotonu, který je pro mě nosičem světla, tedy reálií projevené skutečnosti. Jedná se o energo-informační struktury světů, ve kterých se může (ale nemusí) odvíjet evoluce života. Navzdory vzorečku je pro mě rozsah daný čísly nula a jedna, mezi kterými se nachází soustava různě hmotných vrstev pro vyjádření toho života. Protože mluvím o hmotě fyzického těla jako o nejvyšším stupni "tvrdosti" prostředí, kde se život vyskytuje, dala jsem mu krajní hodnotu jedna - všechny ostatní jsou "zlomky" (půlení...). Vycházím z Teslových poznatků nutnosti určení konkrétního výchozího bodu, který obsahuje kompletní informaci pro zpětné návraty a znovu-složení informační mřížky transportované bytosti (věci nebo čehokoliv, co umístíme do transportního zařízení). Pro mě je tím bodem Ária kód a jeho frekvenční vzorec. Je historicky doložené, že se Tesla odmítl účastnit Filadelfského experimentu právě proto, že onen inkriminovaný BOD návratu nebyl zatím vypočitatelný (stanovitelný) a proto ten experiment také skončil tak, jak skončil. Domnívám se, že ale dneska už vypočitatelný (snímatelný) z aurického pole člověka je - a myslím, že kdesi ve vojensko-průmyslovém komplexu už také v utajení existuje příslušná technologie. Metoda asociační symetrie pracuje se symboly, podprahovými souvislostmi a podobnostmi zdánlivě nespojitých významů..."

 Další vysvětlující souvislosti lze najít v textu "ANATOMIE IP"

 mag-ister.jpg