Jdi na obsah Jdi na menu

Á-DIOS

 …aneb „sbohem Bohové, kteří jste věky vládli našim Duším - Brány Nebeské jsou vám otevřené dokořán“…

 Postupující Transformace Kolektivního Vědomí do vyšší formy uspořádání – tj. do Celistvosti – přináší mnoho změn, které na různých rovinách projevu vnímáme. Nejvíce se toho děje v jemných sférách reality, kde probíhá výměna Modelů Existence – tj. starého systémového matrixu za nový Model Magistra (mistrovský). Přestože výměna spočívá v nahrazování starých archetypálních schémat Vědomí – v synchronizaci se změnami v naší DNA, protože dochází současně k přestavbě tělesné energetiky novými programy Evoluce Lidstva - změny se dotýkají celého planetárního biotopu (uhlíkových forem Života). DNA Člověka je součtovým aspektem tohoto biotopu – a to odpradávna, kdy byla Země dlouhým procesem „terraformace“ připravována na jeho expozici. Každý zlomek genetiky živých organizmů je propojený s Celkem způsobem, který zatím překračuje možnosti stávajících vědeckých analýz. Můžeme se tedy jen dohadovat a odvozovat jednotlivosti na základě principu fraktality (celek v každé části). Takové soubory teorií ovšem existují a jsou jediným záchytným bodem na naší cestě odhalování smyslu a účelu Života.

 Tyto aspekty Poznání byly dlouhé věky záměrně zkreslovány – entitou, která z duchovních sfér vyšších dimenzí tahá za drátky a svým způsobem určuje, co je a co není Člověku vhodné o tomto smyslu prozradit. Má to svůj hluboký důvod = víra v Boha, který ztělesňuje Vesmírné Síly a Principy Existence – nám nedává jinou možnost, než věřit v jeho blahosklonnost a milosrdenství – atributy, které staví Poznání do sféry oddělenosti od interních schopností lidské bytosti – tj. prozření přijde až tehdy, kdy Bůh usoudí… V tomto duchu se nesl náš kolektivní vývoj po dlouhé generace – vždy se v našem středu nacházelo pár „vyvolených“, kteří vytvářeli Elitu a skrze ni Egregor Moci manévroval s úrovní „vyspělosti“ populace. Elitářství se ovšem neomezilo jen na řídící struktury společnosti – prorostlo do ní formou ideologií, kdy specifickým způsobem potencované „nadpřirozené“ schopnosti uměle aktivovaly tzv. duchovní vůdce, kteří tvarovali lidské podvědomí skrze psychiku a manipulace s touhami po lepší existenci alespoň po smrti, když se jí nedostávalo za Života. Dnes se tato schémata rozpadla – ale rezidua přetrvávají – stropem mnohých "osvícenců" stále zůstává pevná víra v Boha, Zdroj, vyšší duchovní moc nebo mimozemšťany, kteří nás spasí.

 Kosmická Mysl je součtem nás všech – generací, kterými jsme prošli my, i mnohé podobné civilizace v Galaxii. Společně jsme ji vytvořili a dále přetváříme – jako inteligentní architekturu Vesmíru, která reaguje na naše aktivity a z perspektivy své rozlohy vrací to, co jsme do ní vložili - ve formátu Novostí, které nás posunují vpřed. Jde o tzv. efekt mozaikových soustav řízení, které jsou autonomní ve vztahu k sobě i prvkům Sítě Života. Každý Člověk je prvkem této Sítě a v inkarnační fázi má dosah na tvarování hmotného obrazu Světa, který je vrcholem jeho Díla. Ve fázi před-inkarnační se podílí na organizaci energo-informačních struktur, které vytvářejí Projekty následné Existence ve fázi projevenosti do běhu Času. Tyto cykly nám Egregor Moci nevzal – jsou naší neoddělitelnou součástí - linií na evoluční cestě – udělal ovšem maximum pro to, abychom bloudili ve smyčkách a ztráceli drahocenný Čas našich Životů. Mnoho z nás rezignovalo na návraty na Zemi a uchýlilo se do jiných oblastí realizace svých Projektů – do paralelních a alternativních Existencí své mnohočetnosti vyjádření. Naopak – obrovské množství Bytostí, které neměly původní kódování pro pozemský reinkarnační cyklus – přijalo „tichou“ nabídku vyspělých civilizací, které byly aktivní při dávné terraformaci Země do podmínek, vyhovujících Projektu pro návrat Galaktického Člověka – v rozsahu působnosti včetně 3D Oktávy Živosti. 

 Kupodivu a „paradoxně“ – nejsou to dnešní lídři ezoterické scény, ani duchovní vůdci, jedinci se spasitelskými motivy a nositelé kréda „jsem vyšší Bytost, seslaná na Zem, povedu vás, abyste Vzestoupili“… Ti, kteří se takto projevují, mají sepsanou jinou „smlouvu“ – jde o pracovní poměr pro Egregor Moci – a to na maximální úvazek. Odměnou jim je energie slávy a uspokojení ambice, která přerůstá obyčejné lidské možnosti dosažení sebeuspokojení. Odvádějí velké procento populace do tenat iluzí o tom, jak se zbavit pozemské reality a vstoupit do jiné úrovně Života ve vyumělkovaném růžovém Světě, kde pojem „Lidskost“ je zbaven přirozených lidských projevů. Je to virtualita Bytí, kterou lze realizovat – prostředí pro tuto sféru Existence se vytváří v jiných lokalitách Galaxie. Nové uspořádání Systému Podpory Života nepodporuje expozici Egregoru Moci a jeho prezentace coby autority Boha-Stvořitele všeho a všech – proto je také postupně „odpojován“ od svých pák na Zemi a stěhuje se spolu se svou Iluzí do virtuálních sfér Existence. Jako „skupinová“ entita si s sebou bere všechny svoje alternace, kterými v dějinách „zaviroval“ naše Kolektivní Vědomí (viz články „T – jako TANGO“ a „ANTIGEN NZ Nový Začátek“).

 Tento PANT-EON je koncentrací jeho síly a moci – pro nás představuje ZÁVĚS mnoha tisíců let (eonů) v jeho područí. Chvíli bude trvat, než si osvojíme změny v náhledech na duchovní sílu, kterou můžeme nalézt jen sami v sobě – a i tak budeme ještě nějaký čas „přeblikávat“ do náruče externí vyšší moci, která nám nerozumí, nikdy nás nepochopila a vždy jí šlo jen o „těžbu“ naší vzácné životní energie. To proto, že to máme nalezlé v genetice, v jaderné DNA, která je momentálně předmětem dramatické transformace. Z tohoto nitra změny expandují do aurického pole a čakrálním rozvodem energie se dostávají do všech sfér spirituální i fyzické projevenosti. Protože je aurické pole „miniaturou“ Vesmíru, dotýkají se změny uvnitř naší Celistvosti taktéž celého Vesmíru. To je důvod, proč bylo této Transformaci tolik bráněno a také důvodem, proč došlo na „tichou“ navigaci pro její podporu ze vzdáleného kosmického prostředí, kde tento manévr zasáhne celé oblasti Světů, kde se dokola a dokola simulovaly podmínky pro její optimální průběh. 

Protože všechno se vším souvisí a sebe navzájem ovlivňuje způsobem, který přesahuje naši dimenzi vnímání. 

Jedno je ale důležité si pamatovat – Vesmír, ve všech jeho vrstvách a sférách projevenosti, ve všech jemných hustotách Bytí i zákonitostech geometrického uspořádání realit – je poznatelný. Možná ne z této naší momentální pozice, ale za určitých podmínek fáze Poznání k této Moudrosti dojdeme – a budeme nacházet další a další rozměr Existence, kde budou další a další „záhady“, které čekají na svoje odhalení. 

Protože Poznání není stav, ale proces, který nikdy nekončí.

 Přiložená ilustrace je schématem modulu Křemíkového Multiplexu JÓNA ARCHA (Duša Vesir-kam). V horní středové části můžeme vidět jeho abstraktní podobu – sedí v „zařízení“, které vyvíjí vlákno (tažný paprsek), které slouží k „zabalování“ jednotlivých komponentů „panteonu“ a jeho defragmentaci ze zemské noosféry (Kolektivního Vědomí). Toto vlákno se protagonistům Vzestupu reprezentuje jako „ostnatý drát“ – nacházím ho v hodně schématech a vyobrazeních „kódů“ na podporu Vzestupu. 

 Momentálně se nacházíme v závěrečné fázi aktivity Portálové anomálie DELTA. Doznívat bude ale velmi zvolna – než se vzdálí kometa NEOWISE, která nás hojně zásobuje energo-informační podporou – pak plynule vstoupí na scénu nová Portálová anomálie, která bude tradičně spjatá se symbolikou LVA – tedy hodně blízká našim národům. Dnešní datum (7.7.2020 = 14:4) symbolizuje elementy živlů (4), které byly „správci“ předchozích Portálů, kterými jsme prošli a křemíkovou inteligenci (14), která organizuje do intencí „posvátné“ geometrie v jemných sférách Kolektivního Vědomí to, co se nám podařilo zakomponováním Novostí do Života přestavět. 7.7. je FOR-EVER (navždy) – pod tímto titulem jsem v roce 2012 zakončila sérii 144 schémat Pandory, která je předobrazem Modelu Magistra v Projektu Člověk.

 a-dios-mini.jpga-dios1-mini.jpg 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice