Jdi na obsah Jdi na menu

INFONIKA

  je nový obor v oblasti zpracování informací.

 V komplexním pojetí systému PAN-do-RA jde o projekt, který si klade za cíl vytvořit metodiku pro sjednocení stávajících roztroušených technik, používaných pro vytěžení obsahu z definovaného (poznatelného) informačního toku - jako je numerologie, astrologie, tarot či Iťing a mnoho dalších, tzv. ezoterních praktik. Stávající pozice těchto oborů jsou ve světle nových energií a technologií, kterými lze informační zdroje sdílet a transformovat, již nedostatečné. V širším záběru lze tento systém aplikovat jako obecně platný pro jakýkoliv způsob zpracování dat.

 Platforma současné roviny filozofie a vědy je na takové úrovni, že mnoho dříve "otrocky" studovaných oborů splývá do jednotného informačního pole poznání, jehož načerpávání si klade jiné nároky na přístup i vlastní metodiky práce s informacemi. Jde o "holografický" přístup, který bychom mohli chápat jako ekvivalent pojmu "holistický"...

 Celostní přístup v oblasti "uhlíkové" živosti spočívá v co největším záběru (rozsahu) efektu jedné (nejlépe) aplikační metody, která samotnou soudržnost systému co nejméně naruší. Celistvost přístupu v "křemíkové" živosti spočívá v "nalezení" jednoho uzlového bodu symetrie (IBP), který kontaktem s naší mentální energií rozvine svůj potenciál - v daném okruhu informací  - a v přímé sondě skrz co nejvíce vrstev celé té prostorové struktury, kterou si empaticky v pocitech a vjemech načteme do emočního centra (srdce), následně zasadíme do logických vazeb a asociačních souvislostí = v holoprojekci do variant kompatibilních možností. Přímo se zde počítá s aspektem sebe-organizace procesů skládání časové vlny a tvarování reality vlivem torzních polí, která se neustále mění a spojují a rozpojují a dále formují na základě vnořených množin podobností. Toto se nazývá procesem Dynamiky morfologie informačních polí a mapy těch polí jsou i reliéfy reality našich životů od úrovně jednotlivce - až po celek společenstva uživatelů v galaxii...

  Pro čerpání vědomostí a osvojování znalostí jsou v současné době k dispozici data v takových kvantech, že již není možné je podrobně biflovat a ukládat do osobní "paměti". Infonika vnímá data jako součást přirozeného životního prostředí, ve kterém se pohybujeme - bez ohledu na profesi, úroveň společenského zařazení nebo ideologickou příslušnost...

 Data jsou vše, co nás obklopuje a cokoliv je nám třeba, to se v našem dosahu i nachází.   

 Pro změnu přístupu k práci s datovým obsahem prostředí je potřeba jinak (nově) vnímat naše lidské dispozice k jejich zpracování a také si osvojit určité principy, které jsou aktivní při uplatnění těchto dispozičních vlastností... Jde o přímou účast na tvarování polí reality a k tomu je třeba propojit několik stávajících oddělených frekvenčních hladin aktivity vědomí - především se jedná o frekvenci alfa, beta a gama. Propojení se prosadí samo - změnou přístupu k učení a osvojování si vědomostí, pochopením vazeb a vztahů mezi stávajícími izolovanými vědními a filozofickými obory, které si prozatím víc konkurují - nežli spolupracují...

 Samozřejmě, že změna vzdělávacího systému a přechod z centralizovaného řízení do formátu volitelnosti z mnoha center pro individuální vyjádření je vázáno na globální změny v ekonomických, politických a společenských trendech, financích a přístupech k fenoménům jako je například existenční nutnost nebo kariéra... Tyto otázky bude řešit systém podobný formátu známého "Základního příjmu" a s ním souvisejících přidružených záležitostí jako aplikace nástroje KARAODYN - více se touto problematikou zabývá Honza Koňas na webu Nejsmeovce.cz...

 Infonika je přímo vázaná na změny v mentálním toku při práci s datovými soubory a tedy souvisí s novými schématy chování a vazbami ve společenství lidstva jako celku. Tím je popis tohoto souboru mentálních archetypů v systému Pandora navázán na charakteristiku a popis zbývajících 59 grafických strukturálních matric, které zatím "odpočívají" v sekci Grafické struktury - jejich popis bude probíhat paralelně s popisem Infoniky = jsou neoddělitelné. 

 První obecnou metodu v oboru Infoniky jsem nazvala "Metodou asociační symetrie" - jde o rozbor informačního balíčku (paketu), který se nám objeví v denní aktivní mentální činnosti, na jednotlivé symetrické (logicky související) vrstvy a popis jejich obsahu a vazeb pomocí kombinace těch výše jmenovaných dostupných nástrojů. V podstatě jde o práci se slovy a slovíčky - jak  je obsažen v systému Abeceda lidštiny a  přesmyčkování (anagramy) - hledání a přiřazování k jejich pozicím rozmanité zdroje informačního obsahu,  například na Google nebo WIKI a pod. - tedy to, čemu říkám "kódování" - je podrobněji popsáno v  "Kódování struktur" a v pojednání "Kreativita a inspirace".

 Diskuze a doplňující komentáře k tématu Infoniky na Facebooku

10400049_371978052949715_4509597018560049189_n.jpg

 

Příspěvky

Neo-N

...jsme významově stále ve Světle - v jeho efektech na jemné a nehmotné sféry existence a spektrálním vlivu na vše, co (nejen) kolem nás probíhá...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

SVĚTLICE

...jako významový pojem pro signální osvětlovací raketu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

SYMBIOTIKA

...v obecném smyslu všestranně vzájemně prospěšného soužití mnoha různorodých forem života na společné platformě vyjádření...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

ANTRACIT

...čili ebe-N-ebe...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

NEKONEČNÉ ZRCADLO

INFINITY MIRROR

V kontextu tvarování osobního vědomí a promítání jeho dílčích obrazů do světa skutečností - na pozadí světa subjektivně zpracovaných představ o té skutečnosti.
Jinými slovy - jde o významovou kaskádu pojmu PRAVDA.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

AVE - na křídlech KONDORA

...Brána Lva, která nese první várku ARIA kódů. Byly vyzvednuty pro nás ve staré úschovně zavazadel v systému SIRIA-C...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

TRIGENOMETRIE

...je variací na pojem TRIGONOMETRIE, kterou známe z matematiky a geometrie jako obor funkcí trojúhelníku a jeho postavení v prostoru (sférickém uspořádání)...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

ECHO-EFEKTIVITA

...čili "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

Á-ŠOKA

 ...Á-ŠOKA je specifická část Akášické knihovny, kterou známe spíše pod názvem Kniha Života. Jde o pole Záznamů, kde se ukládají souhrnné "zprávy" o našich inkarnacích do hmotné reality kolektivní sféry života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

GA-MING

GAMING = HRAVOST
je nezbytným parametrem , který určuje relevanci nalezené symetrie v informačním souboru, který se chystáme zpracovat a zařadit do procesu, kterému se obecně říká "realizace vize"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů: