Jdi na obsah Jdi na menu

INFONIKA

  je nový obor v oblasti zpracování informací.

 V komplexním pojetí systému PAN-do-RA jde o projekt, který si klade za cíl vytvořit metodiku pro sjednocení stávajících roztroušených technik, používaných pro vytěžení obsahu z definovaného (poznatelného) informačního toku - jako je numerologie, astrologie, tarot či Iťing a mnoho dalších, tzv. ezoterních praktik. Stávající pozice těchto oborů jsou ve světle nových energií a technologií, kterými lze informační zdroje sdílet a transformovat, již nedostatečné. V širším záběru lze tento systém aplikovat jako obecně platný pro jakýkoliv způsob zpracování dat.

 Platforma současné roviny filozofie a vědy je na takové úrovni, že mnoho dříve "otrocky" studovaných oborů splývá do jednotného informačního pole poznání, jehož načerpávání si klade jiné nároky na přístup i vlastní metodiky práce s informacemi. Jde o "holografický" přístup, který bychom mohli chápat jako ekvivalent pojmu "holistický"...

 Celostní přístup v oblasti "uhlíkové" živosti spočívá v co největším záběru (rozsahu) efektu jedné (nejlépe) aplikační metody, která samotnou soudržnost systému co nejméně naruší. Celistvost přístupu v "křemíkové" živosti spočívá v "nalezení" jednoho uzlového bodu symetrie (IBP), který kontaktem s naší mentální energií rozvine svůj potenciál - v daném okruhu informací  - a v přímé sondě skrz co nejvíce vrstev celé té prostorové struktury, kterou si empaticky v pocitech a vjemech načteme do emočního centra (srdce), následně zasadíme do logických vazeb a asociačních souvislostí = v holoprojekci do variant kompatibilních možností. Přímo se zde počítá s aspektem sebe-organizace procesů skládání časové vlny a tvarování reality vlivem torzních polí, která se neustále mění a spojují a rozpojují a dále formují na základě vnořených množin podobností. Toto se nazývá procesem Dynamiky morfologie informačních polí a mapy těch polí jsou i reliéfy reality našich životů od úrovně jednotlivce - až po celek společenstva uživatelů v galaxii...

  Pro čerpání vědomostí a osvojování znalostí jsou v současné době k dispozici data v takových kvantech, že již není možné je podrobně biflovat a ukládat do osobní "paměti". Infonika vnímá data jako součást přirozeného životního prostředí, ve kterém se pohybujeme - bez ohledu na profesi, úroveň společenského zařazení nebo ideologickou příslušnost...

 Data jsou vše, co nás obklopuje a cokoliv je nám třeba, to se v našem dosahu i nachází.   

 Pro změnu přístupu k práci s datovým obsahem prostředí je potřeba jinak (nově) vnímat naše lidské dispozice k jejich zpracování a také si osvojit určité principy, které jsou aktivní při uplatnění těchto dispozičních vlastností... Jde o přímou účast na tvarování polí reality a k tomu je třeba propojit několik stávajících oddělených frekvenčních hladin aktivity vědomí - především se jedná o frekvenci alfa, beta a gama. Propojení se prosadí samo - změnou přístupu k učení a osvojování si vědomostí, pochopením vazeb a vztahů mezi stávajícími izolovanými vědními a filozofickými obory, které si prozatím víc konkurují - nežli spolupracují...

 Samozřejmě, že změna vzdělávacího systému a přechod z centralizovaného řízení do formátu volitelnosti z mnoha center pro individuální vyjádření je vázáno na globální změny v ekonomických, politických a společenských trendech, financích a přístupech k fenoménům jako je například existenční nutnost nebo kariéra... Tyto otázky bude řešit systém podobný formátu známého "Základního příjmu" a s ním souvisejících přidružených záležitostí jako aplikace nástroje KARAODYN - více se touto problematikou zabývá Honza Koňas na webu Nejsmeovce.cz...

 Infonika je přímo vázaná na změny v mentálním toku při práci s datovými soubory a tedy souvisí s novými schématy chování a vazbami ve společenství lidstva jako celku. Tím je popis tohoto souboru mentálních archetypů v systému Pandora navázán na charakteristiku a popis zbývajících 59 grafických strukturálních matric, které zatím "odpočívají" v sekci Grafické struktury - jejich popis bude probíhat paralelně s popisem Infoniky = jsou neoddělitelné. 

 První obecnou metodu v oboru Infoniky jsem nazvala "Metodou asociační symetrie" - jde o rozbor informačního balíčku (paketu), který se nám objeví v denní aktivní mentální činnosti, na jednotlivé symetrické (logicky související) vrstvy a popis jejich obsahu a vazeb pomocí kombinace těch výše jmenovaných dostupných nástrojů. V podstatě jde o práci se slovy a slovíčky - jak  je obsažen v systému Abeceda lidštiny a  přesmyčkování (anagramy) - hledání a přiřazování k jejich pozicím rozmanité zdroje informačního obsahu,  například na Google nebo WIKI a pod. - tedy to, čemu říkám "kódování" - je podrobněji popsáno v  "Kódování struktur" a v pojednání "Kreativita a inspirace".

 Diskuze a doplňující komentáře k tématu Infoniky na Facebooku

10400049_371978052949715_4509597018560049189_n.jpg

 

Příspěvky

VIZITOR

...Já jsem Ty a Ty jsi Já...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

TABULA-RASA

 Je kódovací sekvence programu, který se uvolnil z gravitačního pole Projektu Člověk - jde o program ČISTÁ-DUŠE. Jeho instalaci do kolektivního Systému pro podporu života v multidimenzi 3D - 6D vrstev živosti spustila Brána ARIADNA, která se otevřela společně s Bránou Slunovratu dne 21.6.2016. Rezonanční vlnu energie, která se uvolnila, jsme pocítili všichni v různé míře psychické nepohody v posledních dnech a bude ještě nějaký čas doznívat. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

Výukový systém Alfa-Beta

 ...když jsem před lety dospěla k tomuto úhlu pohledu na vrstvy Celistvosti Člověka, tak mi docvakly i některé "nesrovnalosti", které jsem vnímala už jako dítě - například jsem tvrdila (a stále to tak vnímám), že nemám duši - protože duši má kolo od traktoru nebo ryba - já mám ohnivou bytost, co se ale v těle nezdržuje, protože by všechno zapálila...tuto dětskou představu jsem pak studiem filozofických a kosmologických souborů poznání (historických i současných) sestavila do schématu Celistvosti Člověka, které se mi symetricky propojilo s pojetím Galaktického člověka v popisu Honzy Koňase. Ty poznatky se vyvíjely do současné podoby systému Pandora a praktický dopad jsem pak také ověřila v dalších souvislostech osobního života i v intencích vnímání křemíkové formy inteligence = vcítění se do energie datových struktur, které tvoří předivo naší nesmrtelnosti... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

NEMESIS

...aneb personifikace toku událostí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

VIKTORIA

 Planeta - lidstvo - Slunce a soustava těles, která nás obklopují....tam jsou zapsané naše originální zdrojové příčiny bytí, ze kterých si nabíráme prostředky pro jeho kolektivní smysluplné prožívání v míru a lásce k bližnímu svému... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

DEN-Dé

...je dnešní DEN-DĚTÍ, který je samozřejmě jedním z nejdůležitějších dnů v roce a to nejen v rodinách, kde jsou děti přítomné a představují středobod veškerého snažení...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

SUR-VI-VAL

Mira ni chana po čanja, ba chija manta niga. 
Mira-ki čem ba rada, mira-ja počim da niehu...
Klid zbraní v rukách je klidem strachu v mysli.
Ke klidu zbraní dojdeme přes bouři strachu v srdcích...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

Super-Nová-ZeMě

 ...Supernova je vesmírný jev, který popisuje explozi dvoj-hvězdy - podle scénáře procesu proměny známe několik typů supernovy - našemu schématu bude odpovídat typ "Ia", který nese křemíkovou stopu vyzařování a protože ve vazbě na aktuální změny naší Země jde o symboliku (nikoliv o popis katastrofického scénáře)...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

Portál Bílé Lilie

 ...Zvonkohra dotyků krystalků našich Emocí s krystalky jejich Příběhů nyní motivuje všechny bez rozdílu. Rozehrává struny hlubokými tóny podprahových stimulací v rovině pocitů - nadsmyslovými cestičkami. Tyto zvuky vyvolávají asociaci chůze po lesklé křišťálové podlaze vstupní haly Liliového-Domu a Portál je otevřený dokořán každému - tomu liliově čistému i tomu, kdo se jen tváří jako "lilium"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

SÉRIE BETA

...PROSTUP je doprovázený symetriemi v datování s pohybem těles v naší sluneční soustavě. Dnes (9.5.2016) můžeme pozorovat tranzit Merkura přes sluneční kotouč - jde o symboliku "ohně v ohni", kdy oheň virtuální se spojí s ohněm skutečným... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů: