Jdi na obsah Jdi na menu

INFONIKA

  je nový obor v oblasti zpracování informací.

 V komplexním pojetí systému PAN-do-RA jde o projekt, který si klade za cíl vytvořit metodiku pro sjednocení stávajících roztroušených technik, používaných pro vytěžení obsahu z definovaného (poznatelného) informačního toku - jako je numerologie, astrologie, tarot či Iťing a mnoho dalších, tzv. ezoterních praktik. Stávající pozice těchto oborů jsou ve světle nových energií a technologií, kterými lze informační zdroje sdílet a transformovat, již nedostatečné. V širším záběru lze tento systém aplikovat jako obecně platný pro jakýkoliv způsob zpracování dat.

 Platforma současné roviny filozofie a vědy je na takové úrovni, že mnoho dříve "otrocky" studovaných oborů splývá do jednotného informačního pole poznání, jehož načerpávání si klade jiné nároky na přístup i vlastní metodiky práce s informacemi. Jde o "holografický" přístup, který bychom mohli chápat jako ekvivalent pojmu "holistický"...

 Celostní přístup v oblasti "uhlíkové" živosti spočívá v co největším záběru (rozsahu) efektu jedné (nejlépe) aplikační metody, která samotnou soudržnost systému co nejméně naruší. Celistvost přístupu v "křemíkové" živosti spočívá v "nalezení" jednoho uzlového bodu symetrie (IBP), který kontaktem s naší mentální energií rozvine svůj potenciál - v daném okruhu informací  - a v přímé sondě skrz co nejvíce vrstev celé té prostorové struktury, kterou si empaticky v pocitech a vjemech načteme do emočního centra (srdce), následně zasadíme do logických vazeb a asociačních souvislostí = v holoprojekci do variant kompatibilních možností. Přímo se zde počítá s aspektem sebe-organizace procesů skládání časové vlny a tvarování reality vlivem torzních polí, která se neustále mění a spojují a rozpojují a dále formují na základě vnořených množin podobností. Toto se nazývá procesem Dynamiky morfologie informačních polí a mapy těch polí jsou i reliéfy reality našich životů od úrovně jednotlivce - až po celek společenstva uživatelů v galaxii...

  Pro čerpání vědomostí a osvojování znalostí jsou v současné době k dispozici data v takových kvantech, že již není možné je podrobně biflovat a ukládat do osobní "paměti". Infonika vnímá data jako součást přirozeného životního prostředí, ve kterém se pohybujeme - bez ohledu na profesi, úroveň společenského zařazení nebo ideologickou příslušnost...

 Data jsou vše, co nás obklopuje a cokoliv je nám třeba, to se v našem dosahu i nachází.   

 Pro změnu přístupu k práci s datovým obsahem prostředí je potřeba jinak (nově) vnímat naše lidské dispozice k jejich zpracování a také si osvojit určité principy, které jsou aktivní při uplatnění těchto dispozičních vlastností... Jde o přímou účast na tvarování polí reality a k tomu je třeba propojit několik stávajících oddělených frekvenčních hladin aktivity vědomí - především se jedná o frekvenci alfa, beta a gama. Propojení se prosadí samo - změnou přístupu k učení a osvojování si vědomostí, pochopením vazeb a vztahů mezi stávajícími izolovanými vědními a filozofickými obory, které si prozatím víc konkurují - nežli spolupracují...

 Samozřejmě, že změna vzdělávacího systému a přechod z centralizovaného řízení do formátu volitelnosti z mnoha center pro individuální vyjádření je vázáno na globální změny v ekonomických, politických a společenských trendech, financích a přístupech k fenoménům jako je například existenční nutnost nebo kariéra... Tyto otázky bude řešit systém podobný formátu známého "Základního příjmu" a s ním souvisejících přidružených záležitostí jako aplikace nástroje KARAODYN - více se touto problematikou zabývá Honza Koňas na webu Nejsmeovce.cz...

 Infonika je přímo vázaná na změny v mentálním toku při práci s datovými soubory a tedy souvisí s novými schématy chování a vazbami ve společenství lidstva jako celku. Tím je popis tohoto souboru mentálních archetypů v systému Pandora navázán na charakteristiku a popis zbývajících 59 grafických strukturálních matric, které zatím "odpočívají" v sekci Grafické struktury - jejich popis bude probíhat paralelně s popisem Infoniky = jsou neoddělitelné. 

 První obecnou metodu v oboru Infoniky jsem nazvala "Metodou asociační symetrie" - jde o rozbor informačního balíčku (paketu), který se nám objeví v denní aktivní mentální činnosti, na jednotlivé symetrické (logicky související) vrstvy a popis jejich obsahu a vazeb pomocí kombinace těch výše jmenovaných dostupných nástrojů. V podstatě jde o práci se slovy a slovíčky - jak  je obsažen v systému Abeceda lidštiny a  přesmyčkování (anagramy) - hledání a přiřazování k jejich pozicím rozmanité zdroje informačního obsahu,  například na Google nebo WIKI a pod. - tedy to, čemu říkám "kódování" - je podrobněji popsáno v  "Kódování struktur" a v pojednání "Kreativita a inspirace".

 Diskuze a doplňující komentáře k tématu Infoniky na Facebooku

10400049_371978052949715_4509597018560049189_n.jpg

 

Příspěvky

SIGMA

...je prostorový součet všech dlouhodobě aktivních prvků v množině sobě-navzájem prospěšných a sebe-podporujících komponentů společného zájmu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

KORUNOVACE

...je proces, který aktuálně na Zemi probíhá - symbolizuje "fixaci" nově instalovaných systémových segmentů kolektivní podpory života, které již kompletně nahradily staré části tzv. systémového matrixu. Změny se dějí v prostředí hmotné fyzikální reality - tedy "on-line" a "materiálem" pro fixaci je nový formát planetární informační mřížky. Dorazila v minulých dnech z prostoru Centrální Galaxie (GaJa) v jednom mimořádně otevřeném "okně příležitosti". Brána se otevřela v časo-prostorové sféře Země 23.4.2016...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

PRAW-DA

...modul PRAW-DA má kódování nastavené na expozici primárního souboru "Vizuálních efektů", spojených s procesem nasouvání do nových matric Systémové podpory života. S tím souvisí i jeho reflexní promítnutí do pole vnímání, kdy první naší asociací je pojem PRAVDA - který zde má významové pojetí smyslu SVOBODA. V ÁRIA-kódu lidstva - jeho systémového jazyka - zde zaznívá slovanské PRAV-DA...tedy ŘEKNI-ANO...jde o "souhlas" ve smyslu rozpoznání objektivní "Pravdy" a jejího zařazení do kladného (vstřícného) hodnocení námi snímané subjektivní reality.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

JEDNOTA čili UNI-FORMA

...obecně je cítit velkou tendenci k odtržení od všeho toho "starého" - vyskakuje to v každém projevu ve sdílených rovinách kontaktů - ale jde jen o tah mohutného toku energie ze vzdáleného prostoru Galaxie, který nese materiál k přestavbě toho kolektivního systému. Reakcí na tyto přestavbové stimulace by neměla být snaha opustit slabší, pomalé a bezmocné - naopak, je třeba povolit nátlak na jejich psychiku a nechat je nadechnout - aby sebrali síly k další cestě, aby chytli ztracené tempo, kalibrovali svůj rytmus. Jednou svojí polohou jsme osvícenou bytostí, co přináší poznání a druhou můžeme být na jiném konci světa arogantním nabubřelým materialistou, který si hojí ego v nějaké nadnárodní politické instituci - nezapomínejme na efekt "superpozice" bytostného jádra, kdy pojem "duše v inkarnaci" je pouze jedna kapitola Knihy Života dané formace inteligence v projekci do sfér času mnoha individualit. Tento aspekt není snadné přijmout - ale nacítěním souboru okolností a vjemů potenciálu toho faktu může přinést prozření netušeného formátu... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

Komplex EM-PÁTIO

 ...je soubor vlastností, které zahrnujeme do oblasti intuitivního vnímání světa a reality obecně. Jde nejen o princip vhledu = EMPATIE, ale i o další přidružené souvislosti, které na empatické vnímání přímo navazují a které z ní vytvářejí originální schéma pro poznávání a vlastní prezentaci osobnosti do prostředí, ve kterém se člověk pohybuje...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

OBJEKTIV

...Objektiv má více významů - zde bych mohla předeslat, že jde o mojí optikou poskládaný obraz skutečnosti. Pro účely tohoto pojednání jsem si z toho pojmu vybrala jeho obecnou esenci nástroje, určeného k pohledu do světa, ve kterém žijeme a který tvoří prostor kolektivního sdílení s ostatními lidmi a také s dalšími formáty živosti společného biotopu....rodiny, či komunity...národa a státu...planety a sluneční soustavy...galaxie...vesmíru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

APRIORI

 ...možná si někdo myslí jaká je to bída a pech, že musíme projít těmi všemi nepohodami a stresy, že si někdy říkáme: "Horší už to stejně být nemůže...". Ale ono se pak ukáže že ano - že realita už překračuje naše nejdivočejší představy, že je něco "špatně"...  Ale mějme na paměti - toto jsme si vybrali - takovýto způsob života. Vybrali jsme si ho na základě mnoha proměnných a mnoha našich specializací, které jsme v řadě jiných inkarnací vypilovali pro tuto konkrétní fázi evoluce - pro tuto konkrétní dobu. Každý jeden z nás - včetně těch "primitivních" i včetně těch, co kdesi za oponou postrkují figurkami. My všichni kolektivně táhneme jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších aktualizací systémové podpory života v galaxii - rozkvět nového formátu evoluce bytostí v Projektu Člověk...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

Prahy jarní, hvězdné i úplňkové...

 Jsme na prahu celého souboru událostí, které překračují rámec lokality Země v omezeném perimetru Sluneční soustavy - týkají se našeho úhlového postavení v prostoru galaxie vůči mnohým "Bodům-Přechodu", které překročením onoho pomyslného prahu uvedeme do pohybu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

ARARAT

 ARARAT - je hora v Turecky, kde podle bible přistál Noe s Archou...jde o ARCHEtypální kódování určitých, hluboko posazených schémat pro lidské kolektivní chování...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

ALife vs NLife

 ...jde o rozlišení rozdílů a spojitostí fenoménů, které známe jako přirozený-nepřirozený, přírodní-umělý a také reálný-virtuální. Mluvíme zde o "životě" a "životních formách", které známe, umíme zařadit a ke kterým se jako lidé také počítáme - naproti těm, které teoreticky předpokládáme, jejichž hypotetickou existenci připouštíme nebo které popisuje sci-fi literatura jako alternativní možnosti života ve vesmíru. V širších vrstvách živosti jde o dimenze, kde se vyskytují různé formy existence, které nejsou omezené na prostorovou sféru nám známého fyzického vesmíru... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů: